Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flemming Besenbacher

 1. 2020
 2. Published

  Long-range ordered and atomic-scale control of graphene hybridization by photocycloaddition. / Yu, Miao; Chen, Chong; Liu, Qi; Mattioli, Cristina; Sang, Hongqian; Shi, Guoqiang; Huang, Wujun; Shen, Kongchao; Li, Zhuo; Ding, Pengcheng; Guan, Pengfei; Wang, Shaoshan; Sun, Ye; Hu, Jinping; Gourdon, André; Kantorovich, Lev; Besenbacher, Flemming; Chen, Mingshu; Song, Fei; Rosei, Federico.

  In: Nature Chemistry, Vol. 12, No. 11, 11.2020, p. 1035-1041.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. Published

  Photothermal conversion-coordinated Fenton-like and photocatalytic reactions of Cu2-xSe-Au Janus nanoparticles for tri-combination antitumor therapy. / Wang, Yuanlin; Li, Zhenglin; Hu, Ying; Liu, Jing; Guo, Mengyu; Wei, Hengxiang; Zheng, Shanliang; Jiang, Tingting; Sun, Xiang; Ma, Zhuo; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Chen, Chunying; Yu, Miao.

  In: Biomaterials, Vol. 255, 120167, 10.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 4. Published

  Graphene-Like Covalent Organic Framework with a Wide Band Gap Synthesized On Surface via Stepwise Reactions. / Shi, Guoqiang; Zhou, Junfeng; Li, Zhuo; Sun, Ye; Kantorovich, Lev N.; Fang, Qiang; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Angewandte Chemie - International Edition, Vol. 59, No. 37, 09.2020, p. 15958-15962.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 5. Published

  Molecular recognition and homochirality preservation of guanine tetrads in the presence of melamine. / Chen, Yanghan; Chen, Chong; Ding, Pengcheng; Shi, Guoqiang; Sun, Ye; Kantorovich, Lev N.; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Nano Research, Vol. 13, No. 9, 09.2020, p. 2427-2430.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 6. Published

  A biocompatible artificial tendril with a spontaneous 3D Janus multi-helix-perversion configuration. / Su, Yingchun; Taskin, Mehmet Berat; Dong, MD; Han, Xiaojun; Besenbacher, Flemming; Chen, Menglin.

  In: Materials Chemistry Frontiers, Vol. 4, No. 7, 01.07.2020, p. 2149-2156.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 7. Published

  Reversing Interfacial Catalysis of Ambipolar WSe2 Single Crystal. / Wang, Zegao; Wu, Hong Hui; Li, Qiang; Besenbacher, Flemming; Li, Yanrong; Zeng, Xiao Cheng; Dong, Mingdong.

  In: Advanced Science, Vol. 7, No. 3, 1901382, 02.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 8. Published

  Porous Ultrathin NiSe Nanosheet Networks on Nickel Foam for High-Performance Hybrid Supercapacitors. / Yu, Dengfeng; Li, Zhuo; Zhao, Gongyuan; Zhang, Hong; Aslan, Husnu; Li, Jiwei; Sun, Feifei; Zhu, Lin; Du, Baosheng; Yang, Bin; Cao, Wenwu; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: ChemSusChem, Vol. 13, No. 1, 01.2020, p. 260-266.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 9. Published

  Sulphur-doped carbon nanosheets derived from biomass as high-performance anode materials for sodium-ion batteries. / Zhao, Gongyuan; Yu, Dengfeng; Zhang, Hong; Sun, Feifei; Li, Jiwei; Zhu, Lin; Sun, Lei; Yu, Miao; Besenbacher, Flemming; Sun, Ye.

  In: Nano Energy, Vol. 67, 104219, 01.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 10. Published

  Carbon dots-fed Shewanella oneidensis MR-1 for bioelectricity enhancement. / Yang, Chenhui; Aslan, Hüsnü; Zhang, Peng; Zhu, Shoujun; Xiao, Yong; Chen, Lixiang; Khan, Nasar; Boesen, Thomas; Wang, Yuanlin; Liu, Yang; Wang, Lei; Sun, Ye; Feng, Yujie; Besenbacher, Flemming; Zhao, Feng; Yu, Miao.

  In: Nature Communications, Vol. 11, No. 1, 1379, 2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 11. 2019
 12. Published

  Nanostructured heterogeneous photo-catalysts for hydrogen production and water splitting : A comprehensive insight. / Yang, Qian; Dong, Lichun; Su, Ren; Hu, Baoshan; Wang, Zegao; Jin, Yan; Wang, Yin; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: Applied Materials Today, Vol. 17, 01.12.2019, p. 159-182.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 13. Published

  Interfacial icelike water local doping of graphene. / Hong, Yue; Wang, Sanmei; Li, Qiang; Song, Xin; Wang, Zegao; Zhang, Xi; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: Nanoscale, Vol. 11, No. 41, 11.2019, p. 19334-19340.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 14. Published

  Beyond imaging : Applications of atomic force microscopy for the study of Lithium-ion batteries. / Zhao, Weidong; Song, Wentao; Cheong, Ling Zhi; Wang, Deyu; Li, Hong; Besenbacher, Flemming; Huang, Fuqiang; Shen, Cai.

  In: Ultramicroscopy, Vol. 204, 09.2019, p. 34-48.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperReviewResearchpeer-review

 15. Published

  Boosting Photocatalytic Hydrogen Production by Modulating Recombination Modes and Proton Adsorption Energy. / Dai, Yitao; Bu, Qijing; Sooriyagoda, Rishmali; Tavadze, Pedram; Pavlic, Olivia; Lim, Tingbin; Shen, Yanbin; Mamakhel, Aref; Wang, Xiaoping; Li, Yongwang; Niemantsverdriet, Hans; Iversen, Bo B.; Besenbacher, Flemming; Xie, Tengfeng; Lewis, James P.; Bristow, Alan D.; Lock, Nina; Su, Ren.

  In: Journal of Physical Chemistry Letters, Vol. 10, No. 18, 09.2019, p. 5381-5386.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 16. Published

  Diameter-optimized high-order waveguide nanorods for fluorescence enhancement applied in ultrasensitive bioassays. / Du, Baosheng; Tang, Chengchun; Zhao, Dan; Zhang, Hong; Yu, Dengfeng; Yu, Miao; Balram, Krishna C.; Gersen, Henkjan; Yang, Bin; Cao, Wenwu; Gu, Changzhi; Besenbacher, Flemming; Li, Junjie; Sun, Ye.

  In: Nanoscale, Vol. 11, No. 30, 08.2019, p. 14322-14329.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 17. Published

  Solid Base Bi 24 O 31 Br 10 (OH) δ with Active Lattice Oxygen for the Efficient Photo-Oxidation of Primary Alcohols to Aldehydes. / Dai, Yitao; Ren, Pengju; Li, Yaru; Lv, Dongdong; Shen, Yanbin; Li, Yongwang; Niemantsverdriet, Hans; Besenbacher, Flemming; Xiang, Hongwei; Hao, Weichang; Lock, Nina; Wen, Xiaodong; Lewis, James P.; Su, Ren.

  In: Angewandte Chemie, Vol. 131, No. 19, 05.2019, p. 6265-6270.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 18. Published

  Dual-phase molybdenum nitride nanorambutans for solar steam generation under one sun illumination. / Zhu, Lin; Sun, Lei; Zhang, Hong; Yu, Dengfeng; Aslan, Hüsnü; Zhao, Jinggeng; Li, Zhenglin; Yu, Miao; Besenbacher, Flemming; Sun, Ye.

  In: Nano Energy, Vol. 57, 03.2019, p. 842-850.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 19. Published

  Direct investigation of charge transfer in neurons by electrostatic force microscopy. / Zhao, Weidong; Cui, Wei; Xu, Shujun; Wang, Yuanyuan; Zhang, Ke; Wang, Deyu; Cheong, Ling-Zhi; Besenbacher, Flemming; Shen, Cai.

  In: Ultramicroscopy, Vol. 196, 01.2019, p. 24-32.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 20. 2018
 21. Published

  Efficient Solar-Driven Hydrogen Transfer by Bismuth-Based Photocatalyst with Engineered Basic Sites. / Dai, Yitao; Li, Chao; Shen, Yanbin; Zhu, Shujie; Hvid, Mathias S.; Wu, Lai Chin; Skibsted, Jørgen; Li, Yongwang; Niemantsverdriet, J. W.Hans; Besenbacher, Flemming; Lock, Nina; Su, Ren.

  In: Journal of the American Chemical Society, Vol. 140, No. 48, 05.12.2018, p. 16711-16719.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 22. Published

  Formation of Hypoxanthine Tetrad by Reaction with Sodium Chloride : From Planar to Stereo. / Chen, Chong; Ding, Pengcheng; Mura, Manuela; Chen, Yanghan; Sun, Ye; Kantorovich, Lev N.; Gersen, Henkjan; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Angewandte Chemie International Edition, Vol. 57, No. 49, 03.12.2018, p. 16015-16019.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 23. Published

  Dual-Stimuli Responsive Bismuth Nanoraspberries for Multimodal Imaging and Combined Cancer Therapy. / Li, Zhenglin; Hu, Ying; Miao, Zhaohua; Xu, Han; Li, Chunxiao; Zhao, Yan; Li, Zhuo; Chang, Manli; Ma, Zhuo; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Huang, Peng; Yu, Miao.

  In: Nano Letters, Vol. 18, No. 11, 14.11.2018, p. 6778-6788.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  Kinetics and thermodynamics of hydrogenation-dehydrogenation for Mg-25%TM (TM = Ti, Nb or V) composites synthesized by reactive ball milling in hydrogen. / Korablov, Dmytro; Besenbacher, Flemming; Jensen, Torben R.

  In: International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 43, No. 34, 23.08.2018, p. 16804-16814.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 25. Published

  In vitro single-cell dissection revealing the interior structure of cable bacteria. / Jiang, Zaixing; Zhang, Shuai; Klausen, Lasse Hyldgaard; Song, Jie; Li, Qiang; Wang, Zegao; Stokke, Bjorn Torger; Huang, Yudong; Besenbacher, Flemming; Nielsen, Lars Peter; Dong, Mingdong.

  In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 115, No. 34, 21.08.2018, p. 8517-8522.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 26. Published

  Three-dimensional hydrogen bonding between Landers and planar molecules facilitated by electrostatic interactions with Ni adatoms. / Yu, Miao; Benjalal, Youness; Chen, Chong; Kalashnyk, Nataliya; Xu, Wei; Barattin, Regis; Nagarajan, Samuthira; Laegsgaard, Erik; Stensgaard, Ivan; Hliwa, Mohamed; Gourdon, Andre; Besenbacher, Flemming; Bouju, Xavier; Linderoth, Trolle R.

  In: Chemical Communications, Vol. 54, No. 64, 18.08.2018, p. 8845-8848.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 27. Published

  Cobalt Phosphide Nanoparticles Applied as a Theranostic Agent for Multimodal Imaging and Anticancer Photothermal Therapy. / Li, Zhenglin; Hu, Shaoshan; Liu, Jing; Hu, Ying; Chen, Lei; Jiang, Tingting; Sun, Lei; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Chen, Chunying; Yu, Miao.

  In: Particle & Particle Systems Characterization, Vol. 35, No. 8, 1800127, 17.08.2018.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 28. Published

  Phase-Transition Induced Conversion into a Photothermal Material : Quasi-Metallic WO2.9 Nanorods for Solar Water Evaporation and Anticancer Photothermal Therapy. / Sun, Lei; Li, Zhuo; Su, Rui; Wang, Yuanlin; Li, Zhenglin; Du, Baosheng; Sun, Ye; Guan, Pengfei; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Angewandte Chemie International Edition, Vol. 57, No. 33, 13.08.2018, p. 10666-10671.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 29. Published

  The ambipolar transport behavior of WSe2 transistors and its analogue circuits. / Wang, Zegao; Li, Qiang; Chen, Yuanfu; Cui, Bianxiao; Li, Yanrong; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: NPG Asia Materials, Vol. 10, 01.08.2018, p. 1-10.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 30. Published

  Controllable etching of MoS2 basal planes for enhanced hydrogen evolution through the formation of active edge sites. / Wang, Zegao; Li, Qiang; Xu, Haoxiang; Dahl-Petersen, Christian; Yang, Qian; Cheng, Daojian; Cao, Dapeng; Besenbacher, Flemming; Lauritsen, Jeppe V.; Helveg, Stig; Dong, Mingdong.

  In: Nano Energy, Vol. 49, 01.07.2018, p. 634-643.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 31. Published

  Biowaste-Derived Hierarchical Porous Carbon Nanosheets for Ultrahigh Power Density Supercapacitors. / Yu, Dengfeng; Chen, Chong; Zhao, Gongyuan; Sun, Lei; Du, Baosheng; Zhang, Hong; Li, Zhuo; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: ChemSusChem (Print), Vol. 11, No. 10, 25.05.2018, p. 1678-1685.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 32. Published

  Adhesion force measured by atomic force microscopy for direct carbon fiber-epoxy interfacial characterization. / Zheng, Nan; He, Jinmei; Gao, Jiefeng; Huang, Yudong; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: Materials and Design, Vol. 145, 05.05.2018, p. 218-225.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 33. Published

  One-step production of O-N-S co-doped three-dimensional hierarchical porous carbons for high-performance supercapacitors. / Zhao, Gongyuan; Chen, Chong; Yu, Dengfeng; Sun, Lei; Yang, Chenhui; Zhang, Hong; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Nano Energy, Vol. 47, 05.2018, p. 547-555.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 34. Published

  Polyethylene glycol-modified cobalt sulfide nanosheets for high-performance photothermal conversion and photoacoustic/magnetic resonance imaging. / Li, Zhenglin; Li, Zhuo; Chen, Lei; Hu, Ying; Hu, Shaoshan; Miao, Zhaohua; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Nano Research, Vol. 11, No. 5, 05.2018, p. 2436–2449.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 35. Published

  Multifunctional Bi@PPy-PEG Core-Shell Nanohybrids for Dual-Modal Imaging and Photothermal Therapy. / Yang, Sisi; Li, Zhenglin; Wang, Yuanlin; Fang, Xuelei; Miao, Zhaohua; Hu, Ying; Li, Zhuo; Sun, Ye; Besenhacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: A C S Applied Materials and Interfaces, Vol. 10, No. 2, 17.01.2018, p. 1605-1615.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 36. Published

  Xanthine Quartets on Au(111). / Chen, Chong; Sang, Hongqian; Ding, Pengcheng; Sun, Ye; Mura, Manuela; Hu, Ying; Kantorovich, Lev N.; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Journal of the American Chemical Society, Vol. 140, No. 1, 10.01.2018, p. 54-57.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 37. Published

  Light-tuned selective photosynthesis of azo- and azoxy-aromatics using graphitic C3N4. / Dai, Yitao; Li, Chao; Shen, Yanbin; Lim, Tingbin; Xu, Jian; Li, Yongwang; Niemantsverdriet, Hans; Besenbacher, Flemming; Lock, Nina; Su, Ren.

  In: Nature Communications, Vol. 9, No. 60, 04.01.2018, p. 1-7.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 38. Published

  Self-scrolling MoS2 metallic wires. / Wang, Zegao; Wu, Hong Hui; Li, Qiang; Besenbacher, Flemming; Zeng, Xiao Cheng; Dong, Mingdong.

  In: Nanoscale, Vol. 10, No. 38, 2018, p. 18178-18185.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 39. 2017
 40. Published

  Design and mechanism of core-shell TiO2 nanoparticles as a high-performance photothermal agent. / Sun, Lei; Li, Zhenglin; Li, Zhuo; Hu, Ying; Chen, Chong; Yang, Chenhui; Du, Baosheng; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Nanoscale, Vol. 9, No. 42, 14.11.2017, p. 16183-16192.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 41. Published

  Biocompatible PEGylated bismuth nanocrystals : "All-in-one" theranostic agent with triple-modal imaging and efficient in vivo photothermal ablation of tumors. / Li, Zhenglin; Liu, Jing; Hu, Ying; Li, Zhuo; Fan, Xuelei; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Chen, Chunying; Yu, Miao.

  In: Biomaterials, Vol. 141, 10.2017, p. 284-295.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 42. Published

  Steering Surface Reaction at Specific Sites with Self-Assembly Strategy. / Zhou, Xiong; Bebensee, Fabian; Yang, Mingmei; Bebensee, Regine; Cheng, Fang; He, Yang; Shen, Qian; Shang, Jian; Liu, Zhirong; Besenbacher, Flemming; Linderoth, Trolle R.; Wu, Kai.

  In: A C S Nano, Vol. 11, No. 9, 26.09.2017, p. 9397-9404.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 43. Published

  Regulating Surficial Catalysis Mechanism of Copper Metal by Manipulating Reactive Intermediate for Growth of Homogenous Bernal-Stacked Bilayer Graphene. / Yang, Qian; Hu, Baoshan; Jin, Yan; Luo, Zhengtang; Besenbacher, Flemming; Fang, Liang; Dong, Lichun; Dong, Mingdong.

  In: Advanced Materials Interfaces, Vol. 4, No. 17, 1700415, 08.09.2017.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 44. Published

  Light responsive hybrid nanofibres for on-demandtherapeutic drug and cell delivery. / Li, Yanfang; Slemming-Adamsen, Peter; Wang, Jing; Song, Jie; Wang, Xueqin; Yu, Ying; Dong, MD; Chen, Chunying; Besenbacher, Flemming; Chen, Menglin.

  In: Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Vol. 11, No. 8, 08.2017, p. 2411–2420.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 45. Published

  3D mechanical environment and chemical milieu influence the hMSC fibrogenesis and fibroblast-to-myofibroblast transition. / Xu, Ruodan; Besenbacher, Flemming; Chen, Menglin.

  In: RSC Advances, Vol. 7, 2017, p. 20-25.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 46. Published

  Dual-delivery of FGF-2/CTGF from Silk Fibroin/PLCL-PEO Coaxial Fibers Enhances MSC Proliferation and Fibrogenesis. / Xu, Ruodan; Zhao, Huiling; Muhammad, Hanif; Dong, MD; Besenbacher, Flemming; Chen, Menglin.

  In: Scientific Reports, Vol. 7, 2017, p. 8509.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 47. Published

  Metal borohydrides and derivatives - synthesis, structure and properties. / Paskevicius, Mark; Jepsen, Lars Haahr; Schouwink, Pascal; Černý, Radovan; Ravnsbæk, Dorthe B.; Filinchuk, Yaroslav; Dornheim, Martin; Besenbacher, Flemming; Jensen, Torben René.

  In: Chemical Society Reviews, Vol. 46, No. 5, 2017, p. 1565-1634.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 48. Published

  Mussel Inspired Polynorepinephrine Functionalized Electrospun Polycaprolactone Microfibers for Muscle Regeneration. / Liu, Ying; Zhou, Guoqiang; Liu, Zhu; Guo, Mengyu; Jiang, Xiumei; Taskin, Mehmet Berat; Zhang, Zhongyang; Liu, Jing; Tang, Jinglong; Bai, Ru; Besenbacher, Flemming; Chen, Menglin; Chen, Chunying.

  In: Scientific Reports, Vol. 7, 2017, p. 8197.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 49. Published

  Nanotopography Featured Polycaprolactone/Polyethyleneoxide Microfibers Modulate Endothelial Cell Response. / Taskin, Mehmet Berat; Xia, Dan; Besenbacher, Flemming; Dong, MD; Chen, Menglin.

  In: Nanoscale, Vol. 9, 2017, p. 9218-9229.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 50. 2016
 51. Published

  Facile Synthesis of Single Crystal PtSe2 Nanosheets for Nanoscale Electronics. / Wang, Zegao; Li, Qiang; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: Advanced Materials, Vol. 28, No. 46, 14.12.2016, p. 10224–10229.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 52. Published

  Identification of O-rich structures on platinum(111)-supported ultrathin iron oxide films. / Merte, Lindsay R.; Bai, Yunhai; Zeuthen, Helene; Peng, Guowen; Lammich, Lutz; Besenbacher, Flemming; Mavrikakis, Manos; Wendt, Stefan.

  In: Surface Science, Vol. 652, 10.2016, p. 261-268.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 53. Published

  On-surface synthesis approach to preparing one-dimensional organometallic and poly-p-phenylene chains. / Zhou, Xiong; Bebensee, Fabian; Shen, Qian; Bebensee, Regine; Cheng, Fang; He, Yang; Su, Hui; Chen, Wei; Xu, Guo Qin; Besenbacher, Flemming; Linderoth, Trolle René; Wu, Kai.

  In: Materials Chemistry Frontiers, Vol. 1, 07.09.2016, p. 119-127.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 54. Published

  Synergistic effect of topography, surface chemistry and conductivity of the electrospun nanofibrous scaffold on cellular response of PC12 cells. / Tian, Lingling; Prabhakaran, Molamma; Hu, Jue; Chen, Menglin; Besenbacher, Flemming; Ramakrishnaa , Seeram .

  In: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Vol. 145, 01.09.2016, p. 420-429.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 55. Published

  Three-dimensional scaffolding framework of porous carbon nanosheets derived from plant wastes for high-performance supercapacitors. / Chen, Chong; Yu, Dengfeng; Zhao, Gongyuan; Du, Baosheng; Tang, Wei; Sun, Lei; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Nano Energy, Vol. 27, 09.2016, p. 377-389.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 56. Published

  Protein patterning by a DNA origami framework. / Aslan, Hüsnü; Krissanaprasit, Abhichart; Besenbacher, Flemming; Gothelf, Kurt Vesterager; Dong, Mingdong.

  In: Nanoscale, Vol. 8, No. 33, 04.08.2016, p. 15233-15240.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 57. Published

  Self-assembly of hydrogen-bonded supramolecular complexes of nucleic-acid-base and fatty-acid at the liquid-solid interface. / Zhao, Huiling; Song, Xin; Aslan, Husnu; Liu, Bo; Wang, Jianguo; Wang, Li; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 18, No. 21, 07.06.2016, p. 14168-14171.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 58. Published

  Identification of a Novel Parallel beta-Strand Conformation within Molecular Monolayer of Amyloid Peptide. / Liu, Lei; Li, Qiang; Zhang, Shuai; Wang, Xiaofeng; Hoffmann, Soren Vronning; Li, Jingyuan; Liu, Zheng; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: Advanced Science, Vol. 3, No. 6, 1500369, 06.2016.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 59. Published

  Synergistic Inhibitory Effect of Peptide-Organic Coassemblies on Amyloid Aggregation. / Niu, Lin; Liu, Lei; Xi, Wenhui; Han, Qiusen; Li, Qiang; Yu, Yue; Huang, Qunxing; Qu, Fuyang; Xu, Meng; Li, Yibao; Du, Huiwen; Yang, Rong; Cramer, Jacob; Gothelf, Kurt V.; Dong, Mingdong; Besenbacher, Flemming; Zeng, Qingdao; Wang, Chen; Wei, Guanghong; Yang, Yanlian.

  In: A C S Nano, Vol. 10, No. 4, 04.2016, p. 4143-4153.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 60. Published

  Alternative materials to TiO2. / Su, Ren; Besenbacher, Flemming; Hutchings, Graham.

  Heterogeneous photocatalysis: From Fundamentals to Green Applications. ed. / J.C. Colmenares; Y. Xu. Springer, 2016. p. 109-149 (Green Chemistry and Sustainable Technology).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 61. Published

  Artificial extracellular matrix delivers TGFb1 regulating myofibroblast differentiation. / Cheng, Weilu; Xu, Ruodan; Li, Dalong; Bortolini, Christian; He, Jinmei; Dong, MD; Besenbacher, Flemming; Huang, Yudong; Chen, Menglin.

  In: RSC Advances, Vol. 6, No. 26, 2016, p. 21922-21928.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 62. Published

  Band gap narrowing of Sns2 superstructures with improved hydrogen production. / Li, Guowei ; Su, Ren; Rao, Jiancun; Wu, Jiquan; Rudolf, Petra; Blake, Graeme R. ; de Groot, Robert A. ; Besenbacher, Flemming; Palstra, Thomas T.M. .

  In: Journal of Materials Chemistry A, Vol. 4, No. 1, 2016, p. 209-216 .

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 63. Published

  Exploring the mechanisms of metal co-catalysts in photocatalytic reduction reactions : Is Ag a good candidate? / Yang, Qian; Jones, Wilm; Wells, Peter P.; Morgan, David; Dong, Lichun; Hu, Baoshan; Dimitratos, Nikolaos; Dong, Mingdong; Bowker, Mike; Besenbacher, Flemming; Su, Ren; Hutchings, Graham.

  In: Applied Catalysis A: General, Vol. 518, No. May, 2016, p. 213-220.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 64. Published

  Fluoride concentration controlled TiO2 nanotubes: the interplay of microstructure and photocatalytic performance. / Wang, Xueqin; Li, Yanfang; Song, Hua; Huang, Yudong; Su, Ren; Besenbacher, Flemming.

  In: RSC Advances, Vol. 6, No. 22, 2016, p. 18333-18339.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 65. Published

  Highly porous PEGylated Bi2S3 nano-urchins as a versatile platform for in vivo triple-modal imaging, photothermal therapy and drug delivery. / Li, Zhenglin; Hu, Ying; Chang, Manli; Howard, Ken; Fan, Xuelei; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Nanoscale, Vol. 8, No. 35, 2016, p. 16005-16016.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 66. Published

  Human serum albumin coated Prussian blue nanoparticles as pH-/thermo-triggered drug delivery vehicles for cancer thermo-chemotherapy. / Li, Zhenglin; Hu, Ying; Jiang, Tingting; Howard, Ken; Li, Yonggang; Fan, Xuelei; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: Particle & Particle Systems Characterization, Vol. 33, No. 1, 2016, p. 53-62.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 67. Published

  Magnetic Properties of Strontium Hexaferrite Nanostructures Measured with Magnetic Force Microscopy. / Li, Qiang; Song, Jie; Saura-Múzquiz, Matilde; Besenbacher, Flemming; Christensen, Mogens; Dong, MD.

  In: Scientific Reports, Vol. 6, 25985, 2016.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 68. Published

  Mechanistic Insight into the Interaction Between a Titanium Dioxide Photocatalyst and Pd Cocatalyst for Improved Photocatalytic Performance. / Su, Ren; Dimitratos, Nikolaos; Liu, Jinjia; Carter, Emma; Althahban, Sultan; Wang, Xueqin; Shen, Yanbin; Wendt, Stefan; Wen, Xiaodong; Niemantsverdriet, J.W. (Hans); Iversen, Bo Brummerstedt; Kiely, Christopher; Hutchings, Graham J.; Besenbacher, Flemming.

  In: ACS Catalysis, Vol. 6, No. 7, 2016, p. 4239-4247.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 69. Published

  Multifunctional bismuth selenide nanocomposites for anti-tumor thermo-chemotherapy and imaging. / Li, Zhenglin; Hu, Ying; Howard, Ken; Yiang, Tingting; Fan, Xuelei; Miao, Zhaohua; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: A C S Nano, Vol. 10, No. 1, 2016, p. 984-997.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 70. Published

  Multimodal Imaging-Guided Antitumor Photothermal Therapy and Drug Delivery Using Bismuth Selenide Spherical-Sponge. / Li, Zhenglin ; Liu, Jing; Howard, Ken; Fan, Xuelei; Chang, Manli; Sun, Ye; Besenbacher, Flemming; Yu, Miao.

  In: A C S Nano, Vol. 10, No. 10, 2016, p. 9646–9658.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 71. Published

  Nanotechnology education for the global world: Training the leaders of tomorrow. / Jackman, Joshua A.; Cho, Dong-Joon; Lee, Jaywon; Chen, Jia Ming; Besenbacher, Flemming; Bonnell, Dawn A.; Hersam, Mark C.; Weiss, Paul S.; Cho, Nam-Joon.

  In: ACS Nano, Vol. 10, No. 6, 2016, p. 5595-5599.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 72. Submitted

  Practical nanomanipulation of streptavidin-biotin pairs on 2D DNA origami. / Subramani, Ramesh; Aslan, Hüsnü; Zhang, Shuai; Besenbacher, Flemming; Gothelf, Kurt Vesterager; Dong, Mingdong.

  In: Physical Chemistry Chemical Physics, 2016.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 73. Published

  Synthesis and decomposition of Li3Na(NH2)4 and investigations of Li-Na-N-H based systems for hydrogen storage. / Jepsen, Lars H; Wang, Peikun; Wu, Guotao; Xiong, Zhitao; Besenbacher, Flemming; Chen, Ping; Jensen, Torben R.

  In: Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 18, No. 3, 2016, p. 1735-1742.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 74. Published

  The influence of the localised charge of C- and N-termini on peptide self-assembly. / Bortolini, Christian; Jones, Nykola C.; Hoffmann, Søren Vrønning; Besenbacher, Flemming; Dong, MD.

  In: Soft Matter, Vol. 12, No. 2, 2016, p. 373-377.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 75. Published

  The preparation of a recyclable catalyst of silver nanoparticles dispersed in mesoporous silica nanofiber matrix. / Li, Dalong; Dong, MD; Besenbacher, Flemming; Huang, Yudong; Chen, Menglin.

  In: RSC Advances, Vol. 6, 2016, p. 65613 - 65618.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 76. Published

  The preparation of a recyclable catalyst of silver nanoparticles dispersed in mesoporous silica nanofiber matrix. / Li, Dalong; Dong, MD; Besenbacher, Flemming; Huang, Yudong; Chen, Menglin.

  In: Journal of Biotechnology & Biomaterials, Vol. 6, No. 3(Suppl), 2016, p. 40-40.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference abstract in journalResearch

 77. Published

  Thermal decomposition of sodium amide, NaNH2, and sodium amide hydroxide composites, NaNH2-NaOH. / Jepsen, Lars Haahr; Wang, Peikun; Wu, Guotao; Xiong, Zhitao; Besenbacher, Flemming; Chen, Ping; Jensen, Torben R.

  In: Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 18, No. 36, 2016, p. 25257-25264.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 78. Published

  Three-dimensional polydopamine functionalized coiled microfibrous scaffolds enhance human mesenchymal stem cells colonization and mild myofibroblastic differentiation. / Taskin, Mehmet Berat; Xu, Ruodan; Gregersen, Hans Vejersøe; Nygaard, Jens Vinge; Besenbacher, Flemming; Chen, Menglin.

  In: A C S Applied Materials and Interfaces, Vol. 8, No. 25, 2016, p. 15864–15873.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 79. Published

  Unravelling site-specific photo-reactions of ethanol on rutile TiO2(110). / Hansen, Jonas Ørbæk; Bebensee, Regine; Martinez, Umberto; Porsgaard, Søren; Salazar, Estephania Lira; Wei, Yinying; Lammich, Lutz; Li, Zheshen; Idriss, Hicham; Besenbacher, Flemming; Hammer, Bjørk; Wendt, Stefan.

  In: Scientific Reports, Vol. 6, 2016.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 80. 2015
 81. Published

  In Situ Cross-Linked PNIPAM/Gelatin Nanofibers for Thermo-Responsive Drug Release. / Slemming-Adamsen, Peter; Song, Jie; Dong, Mingdong; Besenbacher, Flemming; Chen, Menglin.

  In: Macromolecular Materials & Engineering, Vol. 300, No. 12, 12.2015, p. 1226-1231.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 82. Published

  Scandium functionalized carbon aerogel : Synthesis of nanoparticles and structure of a new ScOCl and properties of NaAlH4 as a function of pore size. / Javadian, Payam; Nielsen, Thomas K.; Ravnsbaek, Dorthe B.; Jepsen, Lars H.; Polanski, Marek; Plocinski, Tomasz; Kunce, Izabela; Besenbacher, Flemming; Bystrzycki, Jerzy; Jensen, Torben R.

  In: Journal of Solid State Chemistry, Vol. 231, 11.2015, p. 190-197.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 83. Published

  Serum-induced degradation of 3D DNA box origami observed with high-speed atomic force microscopy (vol 8, pg 2170, 2015). / Jiang, Zaixing; Zhang, Shuai; Yang, Chuanxu; Zadegan, Reza M.; Kjems, Jorgen; Huang, Yudong; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: Nano Research, Vol. 8, No. 10, 10.2015, p. 3446-3446.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 84. Published

  Routing of individual polymers in designed patterns. / Knudsen, Jakob Bach; Liu, Lei; Kodal, Anne Louise Bank; Madsen, Mikael; Li, Qiang; Song, Jie; Woehrstein, Johannes; Wickham, Shelley; Strauss, Maximillian; Schueder, Florian; Vinther, Jesper; Krissanaprasit, Abhichart; Gudnason, Daniel Aron; Smith, Anton Allen Abbotsford; Ogaki, Ryosuke; Zelikin, Alexander N.; Besenbacher, Flemming; Birkedal, Victoria; Yin, Peng; Shih, William M.; Jungmann, Ralf; Dong, Mingdong; Gothelf, Kurt Vesterager.

  In: Nature Nanotechnology, Vol. 10, 31.08.2015, p. 892-898.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 85. Published

  Atom-resolved scanning tunneling microscopy investigations of molecular adsorption on MoS2 and CoMoS hydrodesulfurization catalysts. / Lauritsen, J. V.; Besenbacher, F.

  In: Journal of Catalysis, Vol. 328, 08.2015, p. 49-58.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 86. Published

  Monitoring patterned enzymatic polymerization on DNA origami at single-molecule level. / Okholm, Anders Hauge; Aslan, Hüsnü; Besenbacher, Flemming; Dong, MD; Kjems, Jørgen.

  In: Nanoscale, Vol. 7, No. 25, 07.07.2015, p. 10970-10973.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 87. Published

  Serum induced degradation of 3D DNA box origami observed by high speed atomic force microscope. / Jiang, Zaixing; Zhang, Shuai; Yang, Chuanxu; Kjems, Jørgen; Huang, Yudong; Besenbacher, Flemming; Dong, MD.

  In: Nano Research, Vol. 8, No. 7, 07.2015, p. 2170-2178.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 88. Published

  Poly(norepinephrine) as a functional bio-interface for neuronal differentiation on electrospun fibers. / Taskin, Mehmet Berat; Xu, Ruodan; Zhao, Huiling; Wang, Xueqin; Dong, Mingdong; Besenbacher, Flemming; Chen, Menglin.

  In: Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 17, No. 14, 14.04.2015, p. 9446-53.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 89. Published

  Selection of conformational states in self-assembled surface structures formed from an oligo(naphthylene-ethynylene) 3-bit binary switch. / Ning, Yanxiao; Cramer, Jacob Roland; Nuermaimaiti, Ajiguli; Svane, Katrine Louise; Yu, Miao; Lægsgaard, Erik; Besenbacher, Flemming; Xue, Q.-K.; Ma, X; Hammer, Bjørk; Gothelf, Kurt Vesterager; Linderoth, Trolle René.

  In: Journal of Chemical Physics, Vol. 142, 101922, 14.03.2015.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 90. Published

  Mapping surface charge density with a scanning nanopipette. / Klausen, Lasse Hyldgaard; Fuhs, Thomas; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: American Physical Society. Bulletin, Vol. 60, No. 1, 02.03.2015, p. A21.00003.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference abstract in journalResearch

 91. Published

  Piezoelectric oscillation sensor based noncontact atomic force microscope for imaging in both ambient and liquid environments. / Froning, Jens P.; Xia, Dan; Zhang, Shuai; Laegsgaard, Erik; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: Journal of Vacuum Science and Technology. Part B. Microelectronics and Nanometer Structures, Vol. 33, No. 2, 021801, 03.2015.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 92. Published

  A self-assembled nanopatch with peptide-organic multilayers and mechanical properties. / Liu, Lei; Li, Yibao; Xia, Dan; Bortolini, Christian; Zhang, Shuai; Yang, Yanlian; Pedersen, Jan S.; Wang, Chen; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: Nanoscale, Vol. 7, No. 6, 01.01.2015, p. 2250-2254.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 93. Published

  Two-dimensional material confined water published as part of the accounts of chemical research special issue "2d nanomaterials beyond Graphene". / Li, Qiang; Song, Jie; Besenbacher, Flemming; Dong, MD.

  In: Accounts of Chemical Research, Vol. 48, No. 1, 01.01.2015, p. 119-127.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 94. Published

  In Situ Detection of Active Edge Sites in Single-Layer MoS2 Catalysts. / Bruix, Albert; Fuchtbauer, Henrik Gobel; Tuxen, Anders K.; Walton, Alexander S.; Andersen, Mie; Porsgaard, Soren; Besenbacher, Flemming; Hammer, Bjork; Lauritsen, Jeppe V.

  In: A C S Nano, Vol. 9, No. 9, 2015, p. 9322-9330.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 95. Published

  Ammine Calcium and Strontium Borohydrides : Syntheses, Structures, and Properties. / Jepsen, Lars H.; Lee, Young Su; Černý, Radovan; Sarusie, Ram S.; Cho, Young Whan; Besenbacher, Flemming; Jensen, Torben R.

  In: ChemSusChem, Vol. 8, No. 20, 2015, p. 3472-3482.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 96. Published

  Application of a Novel 3D Biofunctional Scaffold for hiPS-MSC Fibrogenesis. / Xu, Ruodan; Taskin, Mehmet Berat; Dagnæs-Hansen, Frederik; Meyer, Tine; Bach, Lise Wogensen; Axelsen, Susanne Maigaard; Besenbacher, Flemming; Chen, Menglin.

  2015. Abstract from 2015 4th TERMIS World Congress , Boston, United States.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 97. Published

  Coaxial electrospun poly(lactic acid)/silk fibroin nanofibers incorporated with nerve growth factor support the differentiation of neuronal stem cells. / Tian, Lingling; Prabhakaran, Molamma; Hu, Jue; Chen, Menglin; Besenbacher, Flemming; Ramakrishnaa , Seeram .

  In: R S C Advances, Vol. 5, 2015, p. 49838-49848.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 98. Published

  Delivery of Dexamethasone from electrospun PCL-PEO binary fibers and their effects on inflammation regulation. / Li, Yanfang; Femenias, Marina Rubert; Yu, Ying; Besenbacher, Flemming; Chen, Menglin.

  In: R S C Advances, Vol. 5, 2015, p. 34166-34172.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 99. Published

  Direct Visualization of Catalytically Active Sites at the FeO-Pt(111) Interface. / Kudernatsch, Wilhelmine; Peng, Guowen; Zeuthen, Helene; Bai, Yunhai; Merte, Richard Lindsay; Lammich, Lutz; Besenbacher, Flemming; Mavrikakis, Manos; Wendt, Stefan.

  In: ACS Nano, Vol. 9, No. 8, 2015, p. 7804-7814.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 100. Published

  Hydrothermal Synthesis and in Situ Powder X-ray Diffraction Study of Bismuth-Substituted Ceria Nanoparticles. / Houlberg, Kasper; Bøjesen, Espen D.; Tyrsted, Christoffer; Mamakhel, Mohammad Aref Hasen; Wang, Xueqin; Su, Ren; Besenbacher, Flemming; Iversen, Bo B.

  In: Crystal Growth & Design, Vol. 15, No. 8, 2015, p. 3628-3636.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 101. Published

  Mechanical properties of amyloid-like fibrils defined by secondary structures. / Bortolini, Christian; Jones, Nykola C.; Hoffmann, Søren Vrønning; Wang, C.; Besenbacher, Flemming; Dong, Mingdong.

  In: Nanoscale, Vol. 7, 2015, p. 7745-7752.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 102. Published

  Mechanism and kinetics of early transition metal hydrides, oxides, and chlorides to enhance hydrogen release and uptake properties of MgH2. / Korablov, Dmytro; Nielsen, Thomas K.; Besenbacher, Flemming; Jensen, Torben R.

  In: Powder Diffraction, Vol. 30, No. Suppl. S1, 2015, p. S9-S15.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 103. Published

  Nanostructure and mechanical properties of the osteocyte lacunar-canalicular network-associated bone matrix revealed by quantitative nanomechanical mapping. / Zhang, Shuai; Bach-Gansmo, Fiona Linnea; Xia, Dan; Besenbacher, Flemming; Birkedal, Henrik; Dong, Mingdong.

  In: Nano Research, Vol. 8, No. 10, 2015, p. 3250-3260.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 104. Published

  Synthesis of nano- and micro-scale topographies by combining colloidal lithography and glancing angle deposition (GLAD). / Dolatshahi-Pirouz, Alireza; Kolind, Kristian; Pennisi, Cristian Pablo; Duroux, Meg; Zachar, Vladimir; Foss, Morten; Besenbacher, Flemming.

  In: Advanced Engineering Materials, Vol. 17, No. 1, 2015, p. 8-13.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 105. Published

  Tailoring the Properties of Ammine Metal Borohydrides for Solid-State Hydrogen Storage. / Jepsen, Lars H; Ley, Morten B; Filinchuk, Yaroslav; Besenbacher, Flemming; Jensen, Torben R.

  In: ChemSusChem (Print), Vol. 8, No. 8, 2015, p. 1452-63.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 106. Published

  Trends in Syntheses, Structures, and Properties for Three Series of Ammine Rare-Earth Metal Borohydrides, M(BH4)3·nNH3 (M = Y, Gd, and Dy). / Jepsen, Lars H; Ley, Morten B; Černý, Radovan; Lee, Young-Su; Cho, Young Whan; Ravnsbæk, Dorthe; Besenbacher, Flemming; Skibsted, Jørgen; Jensen, Torben R.

  In: Inorganic Chemistry, Vol. 54, No. 15, 2015, p. 7402-7414.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next