Centre for Alcohol and Drug Research

Esben Houborg

Associate Professor

Curriculum Vitae

 

 

Navn: Esben Houborg

Fødselsdato: 28. juni 1967

Civilstand: Gift med Birgit Kjær. Far til Erik, Marie og Signe.

 

Uddannelse

 

1989-1996:

Forvaltningsuddannelsen (cand. scient. adm.), Roskilde Universitetscenter

Afhandlingstitel: Praktisk Aktivering. Afhandlingen var en analyse af en kommunes aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Den indeholdt en analyse af den aktive arbejdsmarkedspolitik, kommunens implementering heraf og en analyse af samtaler mellem sagsbehandlere og deres klienter om aktivering.

2000-2006:

Ph.d.-stipendiat, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Stipendiat finansieret af Center for Rusmiddelforskning som del af Gadeplansprojektet. Frem til april 2001 indskrevet ved Psykologisk Institut, Københavns Universitet, derefter indskrevet ved Sociologisk Institut. Afhandlingstitel: Stofmisbrug, metadon, subjektivering. Historiske og aktuelle fremstillinger af stofmisbrug. De centrale spørgsmål i afhandlingen var: 1) Hvordan man narkotikapolitisk og i praksis har forholdt sig til de mest marginaliserede og afvigende stofmisbrugere fra konstitueringen af det moderne narkotikaproblem og frem til i dag. 2) Hvordan stofmisbrugeres status som autonome subjekter sættes i spil som et erkendelsesmæssigt og praktisk problem i narkotikapolitikken og sociale indsatser. Dette blev gjort til genstand for fire undersøgelser:

1) En historisk undersøgelse af konstitueringen af "ungdomsnarkomanien" som socialt problem og udviklingen af en særlig behandlingspolitik og et særligt behandlingssystem til at tage sig af det.

2) En historisk undersøgelse af de forskellige roller, som metadon gennem tiderne har spillet i behandlingspolitikken i Danmark og sammenhængen mellem metadonbehandling og social udstødelse af stofmisbrugere.

3) En undersøgelse af hvordan metadonbehandling er organiseret i forskellige behandlingskontekster, og hvordan behandlerne i disse behandlingskontekster artikulerer misbrugsproblemer og beskriver misbrugsbehandling. En lignende undersøgelse af gadeplansarbejde med hjemløse og stofmisbrugere.

4) En undersøgelse af hvordan misbrugsproblemer og misbrugsbehandling blev fremstillet i 109 klientjournaler, og hvilke typer behandlingsforløb, der på den baggrund kunne beskrives.

Afhandlingens analytiske redskaber var især inspireret af post-strukturalistisk teori, særligt Michel Foucaults magtanalytik og diskursanalyse og aktør-netværkteori.

 

Beskæftigelse

 

1996-1999:

Evaluator ved Center for Forskning i Socialt Arbejde

Tilrettelæggelse og gennemførelse af evaluering af et kommunalt forsøgsprojekt indenfor den aktive socialpolitik. Projektet var finansieret af Socialministeriet. Evalueringen bestod af:

- En statistisk forløbsundersøgelse af samtlige kontanthjælpsmodtagere, der blev visiteret til aktivering i projektperioden.

-En kvalitativ analyse af de socialfaglige metoder, der blev udviklet og taget i anvendelse i forbindelse med projektet.

- En analyse af projektets udvikling og organisering i relation til den aktive socialpolitik og den socialpolitiske forsøgsstrategi.

1998-1999:

Underviser og vejleder ved Den Sociale Diplomuddannelse, Den Social Højskole i København

2000:

Ekstern lektor ved Den Sociale Kandidatuddannelse, Ålborg Universitet

2002- d.d.:

Ekstern lektor ved Masteruddannelsen i Humanistisk Sundhedsvidenskab, Filosofisk Institut, Aarhus Universitet

2006-2007:

Forskningsassistent ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

 2007- d.d.: Adjunkt ved Center For Rusmiddelforskning