Aarhus University Seal

Forskeres erfaringer fra samspillet med jordbrugs- og fødevaresektoren – en kvalitativ interviewundersøgelse

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

Både for Aarhus Universitet (AU) som helhed og for de enkelte institutter er det et vigtigt mål at fastholde - og gerne øge - erhvervssamarbejdet og herunder samarbejdet med jord-brugs- og fødevaresektoren.
Betingelserne for samarbejdet med jordbrugs- og fødevaresektoren har ændret sig radikalt i de senere år. Det skyldes både ændringer i sektoren og ændringer ved AU.
I en situation med ændrede rammebetingelser er det vigtigt at få belyst forskernes erfarin-ger og ønsker på området.
Nærværende undersøgelse bygger på kvalitative interviews med forskere og forskningsle-dere, som i betydeligt omfang deltager i erhvervssamarbejde inden for DCA-området.
Interviewene er samlet i tre temaer. Det første tema beskriver de overordnede ændringer i betingelserne for erhvervssamarbejde som følge af sammenlægninger og organisations--ændringer. Det næste tema beskriver erfaringer med, hvad der hæmmer erhvervssamar-bejdet. Endelig beskrives erfaringer med, hvad der fremmer samarbejdet med sektoren.
Afslutningsvist diskuteres en række af de problemstillinger, som påpeges i interviewene, og der gives forslag til indsats på de pågældende områder.
Interviewene og sammenskrivningen af disse er udført af antropolog, ph.d. Inger Anne-berg, Institut for Husdyrvidenskab. Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har givet forslag til rapportens anbefalinger.
Original languageDanish
Title of host publicationIntern DCA Rapport
PublisherDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,
Publication yearJun 2014
Pages1-35
ISBN (print)978-87-93176-20-1
Publication statusPublished - Jun 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 79629817