Aarhus University Seal

Astrid Olsen

COVID-19 og 3.g’ernes planer efter gymnasiet

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Standard

COVID-19 og 3.g’ernes planer efter gymnasiet. / Olsen, Astrid; Reimer, David; Sortkær, Bent et al.

København : Aarhus Universitet, DPU, 2020. 36 p.

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Harvard

APA

CBE

MLA

Olsen, Astrid et al. COVID-19 og 3.g’ernes planer efter gymnasiet København: Aarhus Universitet, DPU. 2020.

Vancouver

Author

Bibtex

@book{ba3ec17b90a44b4c83157ac1bb2b1154,
title = "COVID-19 og 3.g{\textquoteright}ernes planer efter gymnasiet",
abstract = "N{\aa}r et ungt menneske v{\ae}lger videreg{\aa}ende uddannelse efter at have gennemf{\o}rt en ungdomsuddannelse, har det betydning for resten af livet. Valget er med til at {\aa}bne en r{\ae}kke d{\o}re p{\aa} klem for mulige fremtidige jobs og karriereveje. Men det er ogs{\aa} med til at lukke andre d{\o}re helt eller delvist. Samtidig har en r{\ae}kke unders{\o}gelser vist en tydelig sammenh{\ae}ng mellemen persons uddannelsesbaggrund og for eksempel personens livsindkomst og generelle sundhed. Valget af videreg{\aa}ende uddannelse kan s{\aa}ledes beskrives som et af de mest betydningsfulde valg der g{\o}res i livet. P{\aa} denne baggrund er rapports form{\aa}l, at unders{\o}ge hvilke tanker om uddannelsesvalg unge mennesker g{\o}r sig i deres sidste halve {\aa}r p{\aa} ungdomsuddannelserne. V{\ae}lger de at starte p{\aa} en videreg{\aa}ende uddannelse umiddelbart efter, at de har gennemf{\o}rt deres ungdomsuddannelse, eller v{\ae}lger de i stedet at holde et sabbat{\aa}r? Og hvilke typer af uddannelse v{\ae}lger de? For{\aa}ret 2020 er p{\aa} mange m{\aa}der anderledes end alle tidligere for{\aa}r vi har haft i Danmark idet COVID-19 ramte landet. Dette har haft stor betydning for rigtig mange mennesker, herunder ogs{\aa} landets gymnasieelever. Det bet{\o}d helt konkret at skolerne overgik til onlineun-dervisning i stor udstr{\ae}kning, og at eksamenerne ikke forl{\o}b som planlagt. Derudover m{\aa} det ogs{\aa} formodes at have f{\aa}et en betydning for de kommende studenters tanker og overve-jelser vedr{\o}rende videreg{\aa}ende uddannelse –b{\aa}de for de der havde planlagt at s{\o}ge ind p{\aa} en uddannelse umiddelbart i forl{\ae}ngelse af deres ungdomsuddannelse, og for de som havde planlagt at holde et sabbat{\aa}r. I rapporten unders{\o}ger vi derfor ligeledes hvad COVID-19 har betydet for 3.g{\textquoteright}ernes planer for valg af uddannelse og/eller sabbat{\aa}r. Rapporten viser en h{\o}j grad af ukuelighed blandt de unge, som p{\aa} trods af COVID-19 krisen i h{\o}j grad fastholder deres planer for uddannelse og sabbat{\aa}r fra f{\o}r nedlukningen til under nedlukningen. Der ses kun en meget lille stigning p{\aa} 2 procentpoint i forhold til at ville tage en uddannelse lige efter gymnasiet, mens forventningen til l{\ae}ngden af sabbatperioden er stort set u{\ae}ndret. Populariteten for sundhedsfaglige uddannelser heller ikke ud til at ikke ud til at have steget, selvom man kunne have forestillet sig, at COVID-19 havde medvirket til at {\o}ge interessen for disse fag. Meget tyder p{\aa}, at eleverne vil fors{\o}ge at gennemf{\o}re deres planer om hhv. at holde sabbat{\aa}r eller starte p{\aa} en uddannelse inden for de rammer som krisen giver –ogs{\aa} selvom rapporten viser, at de er usikre p{\aa} deres muligheder for rejse, tage et h{\o}jskoleophold eller f{\aa} et job samt deres chancer for at komme ind p{\aa} den uddannelse som de {\o}nsker. Eleverne er derimod blevet lidt mere sikre p{\aa}, hvilken uddannelse de vil v{\ae}lge. Rapporten viser ogs{\aa}, at COVID-19 ikke har f{\aa}et eleverne til i s{\ae}rlig grad at ops{\o}ge de muligheder de har for at f{\aa} vejledning om uddannelse og sabat{\aa}r, hverken p{\aa} skolen eller hos Studievalg.De overvejelser og spekulationer som COVID-19 har bragt med sig, har dog betydet, at mange elever har brugt deres netv{\ae}rk mere end hvad de ellers ville have gjort til at tale om planerne efter gymnasiet. Det g{\o}r sig dog mest g{\ae}ldende for elever, som har h{\o}jtuddannede for{\ae}ldre. Fra politisk side prioriteres det, at holde uddannelsessystemet gratis og {\aa}bent for alle. Det betyder, at hvis man blot har et tilstr{\ae}kkeligt h{\o}jt karaktergennemsnit, s{\aa} er alle veje {\aa}bne. Unders{\o}gelser har dog vist, at eksempelvis elevernes socio{\o}konomiske baggrund har betyd-ning for elevernes uddannelsesvalg. En betydning som ikke blot kan forklares ud fra ele-vernes faglige form{\aa}en. I rapporten unders{\o}ger vi om 3.g{\textquoteright}ernes uddannelsesbaggrund har en s{\ae}rskilt betydning for, om de v{\ae}lger at l{\ae}se videre umiddelbart efter, at de har gennem-f{\o}rt deres ungdomsuddannelse, eller om de v{\ae}lger sabbat{\aa}r. Derudover unders{\o}ges det om uddannelsesbaggrund har betydning for elevernes valg af uddannelsesniveau. Og endelig om deres uddannelsesbaggrund har betydning for, hvor sikre de er i deres valg, og om valget har {\ae}ndret sig i det halve {\aa}r op mod afslutningen p{\aa} gymnasiet. Rapporten viser, at elevernes for{\ae}ldrebaggrund har forholdsvis stor betydning for deres uddannelsesplaner. De elever som gerne vil starte direkte p{\aa} en uddannelse efter gymnasiet, har i h{\o}jere grad lavtuddannede for{\ae}ldre. Det er ogs{\aa} i h{\o}j grad de elever med h{\o}je karakterer og elever fra HTX som v{\ae}lger at starte direkte efter endt ungdomsuddannelse. Analyserne viser desuden, at de elever som er mest usikre p{\aa} deres valg af uddannelse, har st{\o}rre sandsynlighed for at skifte mellem uddannelsesniveauer og fagomr{\aa}der i deres uddannelsesovervejelser, hvis deres for{\ae}ldre er lavtuddannede. Vi kan ikke fastsl{\aa}, om det er COVID-19 eller tiden,der har betydning for de m{\o}nstre, og det er desuden vigtigt at pointere, at rapporten kun er et udtryk for et {\o}jebliksbillede, samtat COVID-19-krisen og dens konsekvenser hele tiden {\ae}ndrer sig.",
keywords = "COVID-19, Social ulighed, Uddannelsesvalg, Studievalg, Ulighed, Ungdomsuddannelse",
author = "Astrid Olsen and David Reimer and Bent Sortk{\ae}r and Rie Thomsen",
year = "2020",
month = oct,
day = "28",
language = "Dansk",
publisher = "Aarhus Universitet, DPU",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - COVID-19 og 3.g’ernes planer efter gymnasiet

AU - Olsen, Astrid

AU - Reimer, David

AU - Sortkær, Bent

AU - Thomsen, Rie

PY - 2020/10/28

Y1 - 2020/10/28

N2 - Når et ungt menneske vælger videregående uddannelse efter at have gennemført en ungdomsuddannelse, har det betydning for resten af livet. Valget er med til at åbne en række døre på klem for mulige fremtidige jobs og karriereveje. Men det er også med til at lukke andre døre helt eller delvist. Samtidig har en række undersøgelser vist en tydelig sammenhæng mellemen persons uddannelsesbaggrund og for eksempel personens livsindkomst og generelle sundhed. Valget af videregående uddannelse kan således beskrives som et af de mest betydningsfulde valg der gøres i livet. På denne baggrund er rapports formål, at undersøge hvilke tanker om uddannelsesvalg unge mennesker gør sig i deres sidste halve år på ungdomsuddannelserne. Vælger de at starte på en videregående uddannelse umiddelbart efter, at de har gennemført deres ungdomsuddannelse, eller vælger de i stedet at holde et sabbatår? Og hvilke typer af uddannelse vælger de? Foråret 2020 er på mange måder anderledes end alle tidligere forår vi har haft i Danmark idet COVID-19 ramte landet. Dette har haft stor betydning for rigtig mange mennesker, herunder også landets gymnasieelever. Det betød helt konkret at skolerne overgik til onlineun-dervisning i stor udstrækning, og at eksamenerne ikke forløb som planlagt. Derudover må det også formodes at have fået en betydning for de kommende studenters tanker og overve-jelser vedrørende videregående uddannelse –både for de der havde planlagt at søge ind på en uddannelse umiddelbart i forlængelse af deres ungdomsuddannelse, og for de som havde planlagt at holde et sabbatår. I rapporten undersøger vi derfor ligeledes hvad COVID-19 har betydet for 3.g’ernes planer for valg af uddannelse og/eller sabbatår. Rapporten viser en høj grad af ukuelighed blandt de unge, som på trods af COVID-19 krisen i høj grad fastholder deres planer for uddannelse og sabbatår fra før nedlukningen til under nedlukningen. Der ses kun en meget lille stigning på 2 procentpoint i forhold til at ville tage en uddannelse lige efter gymnasiet, mens forventningen til længden af sabbatperioden er stort set uændret. Populariteten for sundhedsfaglige uddannelser heller ikke ud til at ikke ud til at have steget, selvom man kunne have forestillet sig, at COVID-19 havde medvirket til at øge interessen for disse fag. Meget tyder på, at eleverne vil forsøge at gennemføre deres planer om hhv. at holde sabbatår eller starte på en uddannelse inden for de rammer som krisen giver –også selvom rapporten viser, at de er usikre på deres muligheder for rejse, tage et højskoleophold eller få et job samt deres chancer for at komme ind på den uddannelse som de ønsker. Eleverne er derimod blevet lidt mere sikre på, hvilken uddannelse de vil vælge. Rapporten viser også, at COVID-19 ikke har fået eleverne til i særlig grad at opsøge de muligheder de har for at få vejledning om uddannelse og sabatår, hverken på skolen eller hos Studievalg.De overvejelser og spekulationer som COVID-19 har bragt med sig, har dog betydet, at mange elever har brugt deres netværk mere end hvad de ellers ville have gjort til at tale om planerne efter gymnasiet. Det gør sig dog mest gældende for elever, som har højtuddannede forældre. Fra politisk side prioriteres det, at holde uddannelsessystemet gratis og åbent for alle. Det betyder, at hvis man blot har et tilstrækkeligt højt karaktergennemsnit, så er alle veje åbne. Undersøgelser har dog vist, at eksempelvis elevernes socioøkonomiske baggrund har betyd-ning for elevernes uddannelsesvalg. En betydning som ikke blot kan forklares ud fra ele-vernes faglige formåen. I rapporten undersøger vi om 3.g’ernes uddannelsesbaggrund har en særskilt betydning for, om de vælger at læse videre umiddelbart efter, at de har gennem-ført deres ungdomsuddannelse, eller om de vælger sabbatår. Derudover undersøges det om uddannelsesbaggrund har betydning for elevernes valg af uddannelsesniveau. Og endelig om deres uddannelsesbaggrund har betydning for, hvor sikre de er i deres valg, og om valget har ændret sig i det halve år op mod afslutningen på gymnasiet. Rapporten viser, at elevernes forældrebaggrund har forholdsvis stor betydning for deres uddannelsesplaner. De elever som gerne vil starte direkte på en uddannelse efter gymnasiet, har i højere grad lavtuddannede forældre. Det er også i høj grad de elever med høje karakterer og elever fra HTX som vælger at starte direkte efter endt ungdomsuddannelse. Analyserne viser desuden, at de elever som er mest usikre på deres valg af uddannelse, har større sandsynlighed for at skifte mellem uddannelsesniveauer og fagområder i deres uddannelsesovervejelser, hvis deres forældre er lavtuddannede. Vi kan ikke fastslå, om det er COVID-19 eller tiden,der har betydning for de mønstre, og det er desuden vigtigt at pointere, at rapporten kun er et udtryk for et øjebliksbillede, samtat COVID-19-krisen og dens konsekvenser hele tiden ændrer sig.

AB - Når et ungt menneske vælger videregående uddannelse efter at have gennemført en ungdomsuddannelse, har det betydning for resten af livet. Valget er med til at åbne en række døre på klem for mulige fremtidige jobs og karriereveje. Men det er også med til at lukke andre døre helt eller delvist. Samtidig har en række undersøgelser vist en tydelig sammenhæng mellemen persons uddannelsesbaggrund og for eksempel personens livsindkomst og generelle sundhed. Valget af videregående uddannelse kan således beskrives som et af de mest betydningsfulde valg der gøres i livet. På denne baggrund er rapports formål, at undersøge hvilke tanker om uddannelsesvalg unge mennesker gør sig i deres sidste halve år på ungdomsuddannelserne. Vælger de at starte på en videregående uddannelse umiddelbart efter, at de har gennemført deres ungdomsuddannelse, eller vælger de i stedet at holde et sabbatår? Og hvilke typer af uddannelse vælger de? Foråret 2020 er på mange måder anderledes end alle tidligere forår vi har haft i Danmark idet COVID-19 ramte landet. Dette har haft stor betydning for rigtig mange mennesker, herunder også landets gymnasieelever. Det betød helt konkret at skolerne overgik til onlineun-dervisning i stor udstrækning, og at eksamenerne ikke forløb som planlagt. Derudover må det også formodes at have fået en betydning for de kommende studenters tanker og overve-jelser vedrørende videregående uddannelse –både for de der havde planlagt at søge ind på en uddannelse umiddelbart i forlængelse af deres ungdomsuddannelse, og for de som havde planlagt at holde et sabbatår. I rapporten undersøger vi derfor ligeledes hvad COVID-19 har betydet for 3.g’ernes planer for valg af uddannelse og/eller sabbatår. Rapporten viser en høj grad af ukuelighed blandt de unge, som på trods af COVID-19 krisen i høj grad fastholder deres planer for uddannelse og sabbatår fra før nedlukningen til under nedlukningen. Der ses kun en meget lille stigning på 2 procentpoint i forhold til at ville tage en uddannelse lige efter gymnasiet, mens forventningen til længden af sabbatperioden er stort set uændret. Populariteten for sundhedsfaglige uddannelser heller ikke ud til at ikke ud til at have steget, selvom man kunne have forestillet sig, at COVID-19 havde medvirket til at øge interessen for disse fag. Meget tyder på, at eleverne vil forsøge at gennemføre deres planer om hhv. at holde sabbatår eller starte på en uddannelse inden for de rammer som krisen giver –også selvom rapporten viser, at de er usikre på deres muligheder for rejse, tage et højskoleophold eller få et job samt deres chancer for at komme ind på den uddannelse som de ønsker. Eleverne er derimod blevet lidt mere sikre på, hvilken uddannelse de vil vælge. Rapporten viser også, at COVID-19 ikke har fået eleverne til i særlig grad at opsøge de muligheder de har for at få vejledning om uddannelse og sabatår, hverken på skolen eller hos Studievalg.De overvejelser og spekulationer som COVID-19 har bragt med sig, har dog betydet, at mange elever har brugt deres netværk mere end hvad de ellers ville have gjort til at tale om planerne efter gymnasiet. Det gør sig dog mest gældende for elever, som har højtuddannede forældre. Fra politisk side prioriteres det, at holde uddannelsessystemet gratis og åbent for alle. Det betyder, at hvis man blot har et tilstrækkeligt højt karaktergennemsnit, så er alle veje åbne. Undersøgelser har dog vist, at eksempelvis elevernes socioøkonomiske baggrund har betyd-ning for elevernes uddannelsesvalg. En betydning som ikke blot kan forklares ud fra ele-vernes faglige formåen. I rapporten undersøger vi om 3.g’ernes uddannelsesbaggrund har en særskilt betydning for, om de vælger at læse videre umiddelbart efter, at de har gennem-ført deres ungdomsuddannelse, eller om de vælger sabbatår. Derudover undersøges det om uddannelsesbaggrund har betydning for elevernes valg af uddannelsesniveau. Og endelig om deres uddannelsesbaggrund har betydning for, hvor sikre de er i deres valg, og om valget har ændret sig i det halve år op mod afslutningen på gymnasiet. Rapporten viser, at elevernes forældrebaggrund har forholdsvis stor betydning for deres uddannelsesplaner. De elever som gerne vil starte direkte på en uddannelse efter gymnasiet, har i højere grad lavtuddannede forældre. Det er også i høj grad de elever med høje karakterer og elever fra HTX som vælger at starte direkte efter endt ungdomsuddannelse. Analyserne viser desuden, at de elever som er mest usikre på deres valg af uddannelse, har større sandsynlighed for at skifte mellem uddannelsesniveauer og fagområder i deres uddannelsesovervejelser, hvis deres forældre er lavtuddannede. Vi kan ikke fastslå, om det er COVID-19 eller tiden,der har betydning for de mønstre, og det er desuden vigtigt at pointere, at rapporten kun er et udtryk for et øjebliksbillede, samtat COVID-19-krisen og dens konsekvenser hele tiden ændrer sig.

KW - COVID-19

KW - Social ulighed

KW - Uddannelsesvalg

KW - Studievalg

KW - Ulighed

KW - Ungdomsuddannelse

M3 - Rapport

BT - COVID-19 og 3.g’ernes planer efter gymnasiet

PB - Aarhus Universitet, DPU

CY - København

ER -