Anders Galatius

Notat om HELCOM grænseværdier for god miljøtilstand

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Naturstyrelsen har anmodet Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) om at udarbejde en række notater, der fagligt vurderer HELCOMS forslag til grænseværdier for 13 indikatorer. Det drejer sig om 13 regionale indikatorer og grænseværdier for god miljøtilstand til brug for vurderingen af tilstanden i Østersøen. Herunder havpattedyr (4), fugle (2), ikke hjemmehørende arter (1), miljøfarlige stoffer (3) og metaller (3).
Notaterne er opbygget efter ønske fra Naturstyrelsen og omfatter 1) en kort baggrund om de foreslåede grænseværdier for god miljøtilstand samt 2) DCE’s faglige vurdering af, om grænseværdierne er retvisende for forholdene i den danske EEZ (Exclusive Economic Zone). Dvs. at i alt forventes DCE at levere 13 korte faglige notater.
Original languageDanish
Publication year3 Sep 2015
Number of pages27
Finished03/09/2015
Publication statusPublished - 3 Sep 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 93078891