Aarhus University Seal

Jens Bech Andersen

Chief Consultant / Head of Animal Facilities, Senior consultant with personal management

Jens Bech Andersen
See relations at Aarhus University

Profile

Chefkonsulenten er placeret i institutsekretariatet med direkte reference til institutlederen og har to overordnede funktioner. For det første at give støtte til de faglige aktiviteter på instituttet: Forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse/undervisning, og for det andet, at bistå institutlederen i den overordnede ledelse og administration af instituttets store forsøgsfaciliteter, samt varetage det overordnede ansvar for koordinering af landbrugsmæssige forhold overfor myndighederne jf. porteføljen af forsøgsfaciliteter indenfor AU’s fælles CVRnr.

Chefkonsulentens hovedopgave er at understøtte institutlederen, hvis opgave det er at varetage den faglige og administrative ledelse af instituttet. Chefkonsulenten har følgende hovedopgaver:

•                     Koordineringsansvar mellem forsøgsfaciliteter i AU med fokus på overholdelse af relevant lovgivning, administrative forskrifter o.l. indenfor landbrugsmæssige aktiviteter.

•                     Bistå institutlederen i den overordnede ledelse af forsøgsfaciliteterne. Specielt med koordineringsopgaver for instituttets forsøgsfaciliteter, herunder faglig sparring med den daglige driftsledelse i faciliteterne, sikre et tæt samarbejde mellem forskergrupperne og forsøgsfaciliteterne, samt overholdelse af relevant lovgivning, administrative forskrifter o.l.

•                     Projektledelse af instituttets teknik- og stalddatagruppe, herunder: optimal og sikker datafangst (basisdata) fra forskningsfaciliteterne, organisering af data, effektiv datatilgang, kvalitetssikring af data fra datafangst til datatilgang og løbende kontrol heraf, foreslå optimering af ressourceanvendelse og investeringer for hensigtsmæssig dataregistrering og -administration.

•                     Personaleledelsen af teknikkere tilknyttet forskningsfunktioner i relation til Forsøgsfaciliteterne i institutsekretariatet.

•                     Bidrage i forbindelse med rekruttering og udvikling af TAP-personale.

 

Af særlige opgaver varetager chefkonsulenten endvidere:

•                     Bidrage til at instituttet håndterer og implementerer forskellige administrative systemer / retningslinjerne i AU/DJF.

•                     Deltagelse i etablering og vedligeholdelse af samarbejdsflader til landbrugserhvervet og landbrugsorganisationer.

 

Efter nærmere aftale med institutlederen kan chefkonsulenten endvidere varetage andre sekretariats- og tværgående opgaver.

 

Uddannelse:

1986:

Matematisk   - naturfaglig studentereksamen fra Hobro Gymnasium.

1994:

Cand. agro (M.Sc) fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

2002:

Ph.D. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på afhandlingen:   Liver long chain fatty acid oxidation with focus on preventing high fat   infiltration in the liver. Effects of energy intake and milking   frequency in the early lactating dairy cow.

 

Efteruddannelse:

Landbrugets   Efteruddannelseskurser indenfor:

1) Ernæring og   fysiologi malkekøer. 2) Værktøjer i Bedriftløsningen. 3)   Regnskabsforståelse.

Akademiske   kurser indenfor:

1) Isotopteknik, 2)   laboratorie teknikker, 3) Fysiologi, 4) Dyrevelfærd, 5) Ernæring,   6) Projektleder uddannelse, 7) Coaching, 8) Planlægning   og afholdelse af kurser og uddannelser, 9) Eksperimentel arbejde, 10)   IT og data værktøjer, 11) Salgstræning, 12) Forskerleder uddannelse   (CBS), Forskerleder uddannelse – Masterclass (CBS). Proces konsulent (AU -   Rambøll/ATTRACTOR).

 

Beskæftigelse:

1991

Lærer på Vejlby landbrugsskole (Volontør).

1993

Assistant teacher (ulønnet) for veterinærstuderende i   forbindelse med studieophold på University of Prince Edward Island.

1994

Forskningsassistent på Forskningscenter Foulum, Afd. for Forsøg   med Kvæg og Får.

1995   – 1997

Lærer på Bygholm landbrugsskole.

1997   – 2001

Forskningsassistent på DIAS Afdeling for Husdyrsundhed og   velfærd.

2001   – 2005

Forsker på DIAS, Afdeling for Husdyrsundhed og velfærd.

2005   – 2008

Seniorforsker på DIAS, Afdeling for Husdyrsundhed, velfærd og   Ernæring.

2008

Teamleder i AgroTech (Indtil 1/12-08).

2008   – 2009

Faglig konsulent / speciel konsulent på Det Jordbrugsvidenskabelige   Fakultetet, Institut for Husdyrsundhed, velfærd og   Ernæring, Aarhus universitetet.

2009   – 2011

Leder af institutsekretariatet i Institut for Husdyrbiologi og   sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige   Fakultetet, Aarhus universitetet.

2011   – 2012

Sekretariatsleder   i Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), Science and   Technology, Aarhus universitetet.

2012   -

Chefkonsulent   i Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), Science and   Technology, Aarhus universitetet.

 

View all (80) »

View all (13) »

Latest activities and conferences

ID: 1474