Regionalt tema: Danmark og Skandinavien

Teaching

Description

Antropologien er vendt hjem. Stadigt flere antropologer begynder at lave etnografisk feltarbejde i Danmark, og endnu flere vil på sigt komme til at få arbejde som antropologer i forskellige sektorer og niveauer af det danske samfund – men hvad er det (om noget), der særligt kendetegner Danmark og Skandinavien som etnografisk region? Hvad er udfordringen ved antropologi ’hjemme’ og hvad betyder ’hjemme’ overhovedet i denne kontekst? Hvilke tematikker og interessefelter er særligt kendetegnende for antropologi i og om Danmark? Kort sagt hvilke fordele og ulemper, muligheder og umuligheder skaber det når etnografer begynder at forske i kulturelle fænomener og sociale problemstillinger i Danmark?

Kurset vil introducere nogle af de regionale traditioner, der knytter sig til data indsamling og etnografisk feltarbejde i Danmark og Skandinavien. Der vil endvidere blive sat fokus på en række signifikante regionale tematikker som fx enshed, lighed, fælleskab, klasser, velfærd og hygge. Ligesom det danske samfund og velfærdsstaten vil blive anskuet og diskuteret fra forskellige positioner fx med afsæt i centrale børne- og uddannelsesinstitutioner, social stigmatisering, mad og drikke, sekularisme, nationalisme og nyracisme.

Endeligt vil kurset løbende diskutere hvilke særlige metodiske, epistemologiske og etiske udfordringer, der knytter sig til at lave etnografiske studier i ‘eget samfund’.

Kurset er baseret på forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde og øvelser. Undervisningen foregår på dansk. Litteraturen er på engelsk og dansk.

Faget er et valgfag, hvor den studerende vælger mellem et antal udbudte regioner. Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til (a) at forstå og kunne redegøre for relevante antropologiske problemstillinger knyttet til den specifikke region, (b) at opnå indsigt i vigtigheden af et nuanceret kendskab til regionale kontekster for en given etnografisk undersøgelse, og (c) at opøve den studerendes evne til at forbinde specifikke regionale spørgsmål med generelle, antropologiske problemstillinger. Faget behandler udvalgte antropologiske temaer i regionen på baggrund af en grundlæggende empirisk indføring. Det introducerer den studerende til antropologisk teori, litteratur og forskningstraditioner med særlig relevans for regionen. Faget bibringer den studerende vigtige kompetencer i at fordybe sig i og analysere stedspecifikke problemstillinger. Det udvider den studerendes overordnede forståelse af kontekstens betydning for en etnografisk undersøgelse. Det opøver den studerendes evne til at forbinde stedspecifikke spørgsmål med overordnede antropologiske teorier og debatter, og til at perspektivere komparativt.

Course period01/02/202230/04/2022
Course levelBachelor level
Course format10