Dansk Center for Forskningsanalyse

Subregional innovation – indikatorer til optimering af den erhvervsrettede innovationspolitik: En håndsrækning til fremtidens innovationspolitik

Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

Tilvejebringelsen af en mere nuanceret karakteristik af danske virksomheder helt ned på subregionalt1 niveau vises i denne rapport at være et vigtigt innovationspolitisk instrument. De subregionale analyser vil gøre det muligt at skræddersy innovationspolitiske tiltag, så behovene i de enkelte områder tilgodeses bedst muligt. Desuden kan en differentieret, subregional innovations-politik give erhvervslivet bedre udbytte end en samlet regional eller national innovationspolitik.
Selvom Danmark er et lille land, er der store geografiske forskelle internt i landets erhvervsstruktur og i virksomhedernes innovationsaktiviteter. Som resultat af en udvidelse af den danske del af CIS 2006-undersøgelsen2 med ekstra virksomheder kan der gives en betydeligt mere nuanceret karak-teristik af virksomheder helt ned på subregionalt niveau. Analysen underbygger, at de innovations-politiske tiltag, der sættes i værk for at fremme erhvervslivets vækst, udvikling og konkurrenceevne, vil skulle adskille sig markant fra subregion til subregion for at opnå en maksimal effekt ift. de forskelligartede karakteristika og potentialer, der kendetegner subregionernes virksomheder. Analysen tilvejebringer dermed ny viden og en betydeligt finere geografisk nuancering end hidtil, hvilket vil kunne bidrage til en bedre målretning af innovationsstrategier på subregionalt niveau. En udbytterig implementering af en erhvervsrettet innovationspolitik forudsætter derudover et betydeligt lokalkendskab, så en kvalificeret, lokal brug af resultaterne er nødvendig.
Først gennemgås de valgte målepunkter. Det primære er en opdeling i praksis- og forsknings-orientering af virksomheders innovationstilgang, hvorved der identificeres fire grupper af innovationsaktive virksomheder. Det andet er korrektion af de anvendte indikatorer for forskelle i erhvervsstrukturen mellem subregionerne med en efterfølgende dekomponering, så de reelle forskelle bliver isoleret. Som det tredje gennemføres en effektanalyse af innovationerne.
Der gives først en beskrivelse af innovationstilgange, erhvervsstruktur-korrektion og effekt-analyse, illustreret med nationale og udvalgte subregionale resultater. Derefter udvælges et sæt indikatorer med disse tre målepunkter som udgangspunkt. Undervejs illustreres med analyseresultater og i tabeldelen vises de valgte indikatorer for Region Midtjyllands 8 subregioner. Disse resultater kan dog ikke anvendes som beslutningsgrundlag her og nu, da de jo bygger på CIS-undersøgelsen fra 2006. Nyere data må anvendes for at give et sådant grundlag.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAarhus
UdgiverDansk Center for Forskningsanalyse
UdgaveSeptember 2011
Sideri-68
Antal sider70
ISBN (Trykt)87-91527-77-5
StatusUdgivet - 19 sep. 2011

    Forskningsområder

  • JEL-kode: R58

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 40292177