Status og plejemuligheder for klokkelyngdomineret våd hede

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Dokumenter

  • FR820

    Indsendt manuskript, 1 MB, PDF-dokument

Links

  • Afdeling for Terrestrisk Økologi
To områder med våd indlandshede (type 4010) med klokkelyng på Borris
Hede er blevet undersøgt for at afklare årsagerne til, at de er under
forandring og for at give baggrunden for udvikling af plejetiltag, der kan
vende udviklingen. NOVANA overvågningen viser, at klokkelyng i
denne naturtype arealmæssigt er gået tilbage med ca. 10% fra 2004 –
2009, hvilket svarer til den periode, overvågningen er blevet udført. Andre
danske observationer og undersøgelser bekræfter, at udviklingen har
været negativ i en periode i det mindste siden omkring 1995. Samtidig
står det klart, at der ikke findes sikker erfaring om pleje af denne naturtype,
der vil kunne vende udviklingen.
Undersøgelserne på Borris Hede blev udført for at kvantificere den nuværende
status for naturtypen på Borris Hede. De to undersøgte transekter
viste, at dækningen og strukturen (kompaktheden) af klokkelyngbevoksningerne
er lav, at klokkelyngområderne er under forandring
pga. øget forekomst af bl.a. hedelyng og blåtop, men også at der stadig
er områder med dominans af klokkelyng, som dog synes at være i tilbagegang,
hvilket blandt andet ses ved, at der i områderne forekommer en
del død eller døende klokkelyng.
Målingerne af kulstof og kvælstof i morlaget viser et ugunstigt lavt C/N
forhold i de fugtige områder, hvor klokkelyng tidligere har været meget
dominerende. I forhold til det anbefalede C/N-forhold som ligger på 30
eller derover, sås der i de fugtige områder på Borris Hede C/N-forhold
mellem 21 og 26. Det viser, at den pleje, der er blevet foretaget på Borris
Hede i form af afbrænding ikke har været tilstrækkelig til at genoprette
områdets evne til at opbygge kulstof. Dette skyldes efter al sandsynlighed,
at afbrændingen er foregået på et tidspunkt, hvor de fugtige områder
ikke er blevet nævneværdigt påvirket af afbrændingen.
Konklusionen er, at kvælstofnedfaldet overstiger naturtypens tålegrænse,
og at de aktuelle plejeformer ikke er tilstrækkelige til at fjerne overskuddet
af kvælstof, hvilket har til resultat, at kvælstof akkumuleres i de
fugtige områder og fører til, at vegetationen langsomt ændres. En forandring
som stadigt forløber, og som sit sandsynlige endepunkt vil have en
vegetation domineret af græsser med blåtop som den dominerende art.
Som en konsekvens af at en deposition på 12 – 14 kg N ha-1år-1 og derover
medfører at klokkelyng forsvinder fra de våde indlandsheder, foreslås
det ud fra statistiske analyser, at tålegrænseintervallet for naturtypen
våd indlandshede (type 4010) begrænses fra den aktuelt gældende
publicerede tålegrænse for naturtypen på 10–25 kg N ha-1år-1, til 10 – 14
kg N ha-1år-1. Det vil sige at heder som aldrig har været belastet udover
12 - 14 kg N ha-1år-1 fremover må formodes at kunne tåle belastninger
herunder. Våde indlandsheder der tidligere har været udsat for Ndepositioner
højere end 12 - 14 kg N ha-1år-1 vil kunne tåle mindre end tålegrænsen.
Der er behov for at udvikle plejemetoder, som kan vende udviklingen.
Her begrænses mulighederne af, at Borris Hede fungerer som skydeterræn,
hvilket gør, at pleje i form af græsning og afskrælning af tørvelaget i praksis er udelukket henholdsvis pga. skydningen og risikoen for at støde
på ueksploderet ammunition. Derfor står afbrænding i tørre somre
tilbage som eneste realistiske mulighed for at vende udviklingen. Sådan
pleje kræver dispensation fra den gældende bekendtgørelse om bl.a. afbrænding af hede, som ikke giver mulighed for afbrænding af lyng m.v. i
perioden 1. april - 31. august. En generel dispensationsmulighed for
kommunalbestyrelsen til at tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser
gælder udtrykkeligt ikke i denne situation (§ 3, stk. 1). Anvendelsen
af denne plejeform i sommerperioden kræver derfor en ændring
af bekendtgørelsen, hvilket hermed anbefales.
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider52
ISBN (Trykt)978-87-7073-226-0
StatusUdgivet - 2011
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Nummer820

    Forskningsområder

  • Critical load, nitrogen deposition, acidification, management

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Projekter

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

ID: 34837072