Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Social- og sundhedsassistenter i sundhedsvæsenet: hvordan iagttager de egen kompetenceanvendelse, kompetenceudvikling og opgaveflytning? Et systemteoretisk, kvalitativt studie

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  • Jonna Gintberg Jensen, Danmark
Sundhedssystemets funktioner og ydelser forandres kontinuerligt hvilket medfører, at arbejds-opgaver ændrer karakter. Der sker bl.a. en forskydning i, hvilke ydelser de forskellige fag-grupper udfører. Social- og sundhedsassistenter blev etableret i 1992, og har især siden år 2000 overtaget flere og flere af sygeplejerskernes tidligere opgaver. En proces der har stillet store krav til assistenternes kompetenceanvendelse og -udvikling, samt drøftelser af hvilke op-gaver de kan og skal varetage nu og i fremtiden. Assistenterne har ikke deltaget i drøftelserne af og beslutningerne om ændringer af deres opgaver og varetagelse af disse. Der har heller ik-ke tidligere forskningsmæssigt været fokus på assistenterne, hvorfor det findes relevant at un-dersøge: ’Hvordan assistenterne selv iagttager kompetenceanvendelse, kompetenceudvikling og opgaveflytning i hospitalsregi i fire medicinske afdelinger på et universitetshospital.’
Teoretisk er undersøgelsen funderet i Luhmanns systemteori. I forbindelse med den empiriske un-dersøgelse er der gennemført observationsstudier og individuelle interviews. Rekrutteringsgrundla-get var fire medicinske afdelingers 64 assistenter, hvoraf de 29 har deltaget i undersøgelsen. For-skerforskellene: Kvalifikationer, kompetencer, tilegnelse af sygeplejeopgaver, kultur og opgave-flytning har været styrende i undersøgelsen og analysen, hvor Jens Rasmussens analysemetode er anvendt. Der afsluttes med en selvbeskrivelse.
De fremanalyserede resultater viser, at assistenterne iagttager kompetenceanvendelse, kompetence-udvikling og opgaveflytning forskelligt. De anvender deres kompetencer i udførelsen af sygepleje-opgaver, hvor patienterne prioriteres højt. Der er situationer, hvor assistenterne overskrider egne kompetenceområder. I forhold til kompetenceudvikling oplever nogen assistenter, at de kan alle op-gaver, hvorfor kompetenceudvikling ikke er en reel mulighed. For andre er der kontinuerligt mulig-hed for at lære nyt og videreuddanne sig. Når nye kompetencer skal tilegnes, læser nogle assistenter teori, retningslinjer og instrukser, hvor andre ikke forstår indhold i sådanne tekster. De aflurer der-for færdigheden og gør det de nu har set. Assistenternes måde at lære på svarer overens med deres samarbejdspartneres læringsmåder. Men det kan være svært at bruge fx sygeplejerskerne som rol-lemodel, da de ikke nødvendigvis følger gældende retningslinjer og instrukser. I forhold til opgave-flytning modtages gerne opgaver fra fx sygeplejersker, men assistenterne ser helst ikke deres opga-ver flyttet til andre faggrupper, fx serviceassistenterne. Kulturen har betragtelig indflydelse på, hvilke kompetencer assistenterne har mulighed for at anvende og udvikle, samt hvilke opgaver de varetager.
Hvad der kan fremhæves som værende undersøgelsens overraskende resultater er: Misforholdet mellem de kompetencer assistenterne har, og de kompetencer omverdenen ønsker assistenterne skal udføre. Endvidere at assistenterne ikke altid er bevidste om at tilegnelse af kompetencer rummer mere end opgavens ’hvordan’, altså at opgavens ’hvorfor’ kan være fraværende, hvilket resulterer i at kompetencen ikke kan generaliseres. Dette medfører, at de opgaver de udfører, ikke altid er i or-den. Her bliver det især tydeligt, hvor stor en rolle kulturen spille i assistenternes kompetencean-vendelse og kompetenceudvikling.
Skal der i fremtiden tages højde for gabet mellem de kompetencer assistenterne besidder, og de kompetencer de forventes at udføre kan undersøgelsens resultater være vejledende for en redefine-ring af assistentuddannelsen. Endvidere kan de vanskeligheder, der sygeplejefagligt aktuelt ikke er i orden, løses ved tilrettelæggelse og gennemførelse af relevante efteruddannelsestilbud.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAarhus
ForlagInstitut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Antal sider257
ISBN (Trykt)978-87-7684-798-2
StatusUdgivet - 2014

Bibliografisk note

Jonna Gintberg Jensen, klinisk sygeplejespecialist og cand.pæd.soc fra Aarhus Universitet, har skrevet sin ph.d. afhandling ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Det forskningsmæssige fokus har været på social- og sundhedsassistentuddannelsen i det sygeplejefaglige felt.

    Forskningsområder

  • Social- og sundhedsassistentiagttagelser, Kvalitativ, empirisk forskning, Kompetenceanvendelse, Kompetenceudvikling, Opgaveflytning, Systemteori, Kulturelle rammefaktorer, Selvbeskrivelse , Redefinering af assistentuddannelse og/eller videreuddannelse, Erhvervsuddannelse, Voksenlæring

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 84009146