Søer 2000: NOVA 2003

J. P. Jensen, M. Søndergaard, E. Jeppesen, R. Bjerring Olsen, F. Landkildehus, T. L. Lauridsen, L. Sortkjær, A. M. Poulsen

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  Abstract

  FORORD Denne rapport er udarbejdet af Danmarks MiLjøundersøgelser som et led i den landsdækkende rapportering af det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet (NOVA), som fra 1998 afløste Vandmiljøplanens Overvågningsprogram, iværksat efteråret 1988. Formålet med Vandmiljøplanens Over-vågningsprogram er at undersøge effekten af de reguleringer og in-vesteringer, som er- gennemført i forbindelse med Vandmil-jøplanen i 1987. Sy-stema-tisk ind-samling af data gør det muligt at opgøre udled-nin-ger af kvæl-stof og fosfor til vandmiljøet samt at registrere de økologiske effekter, der følger af ændringer i be-lastningen af vand-miljøet med nærings-salte. Med NOVA er programmet udvidet til at omfatte både vand-miljøets tilstand i bredeste forstand og miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Danmarks Miljøundersø-gelser har som sektor-forskningsinstitu-tion i Miljøministeriet til opgave at forbedre og styrke det fagli-ge grundlag for de mil-jøpolitiske prioriteringer og beslut-ninger. En væsentlig del af denne opgave er overvågning af miljø og natur. Det er derfor et naturligt led i Danmarks Miljø-undersø-gelsers opgave at forestå den landsdækkende rapportering af overvågnings-program-met inden for områder-ne: ferske vande, marine om-råder, land-overvågning og atmos-færen. I overvågningsprogram-met er der en klar arbejdsdeling og an-svars-deling mellem amterne og Københavns og Fre-deriksberg kommuner og de statslige myndigheder. Rapporterne Vandløb og kilder og Søer er således baseret på amts-kommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske vande. Rapporten Marine områder - Status over miljøtilstanden i 2000 er ba-seret på amtskommunale data og rapporter af overvågningen af kystvande og fjorde samt Dan-marks Miljøundersøgel-sers og vore nabolandes over-vågning af de åbne havområder. Rapporten Landover-vågningsoplande er baseret på data indbe-rettet af amtskommuner-ne fra 7 overvågnings-oplande og er ud-arbejdet i samarbejde med Danmarks Geologi-ske Un-dersøgel-ser. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition 2000 baseret på Danmarks Miljø-undersø-gelsers overvågning af luftkvaliteten i Danmark. Rapporterne fra DMU udgives i 2001 kun elektronisk.
  OriginalsprogDansk
  ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
  Antal sider104
  StatusUdgivet - 2001
  NavnFaglig rapport fra DMU
  Vol/bind377

  Citationsformater