Økologisk risikovurdering af en genmodificeret glyfosat-tolerant raps GT73 i anmeldelse til godkendelse vedr. import til markedsføring under Forordning 1829/2003/EF. EFSA-GMO-NL-2010-87

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

BIOSCIENCE konklusioner vedr. den økolo-giske risikovurdering af den genmodifice-rede GT73-raps i Danmark

Den genmodificerede raps, GT73, adskiller sig fra konventionel raps ved at have indsat gener der gør planten tolerant over for herbicidet glyfosat. Rapsen søges kun godkendt til import til foder og fødevarer for human konsumtion.
DCE, Bioscience anser det for sandsynligt at GT73-rapsen og dens gener kan blive spredt utilsigtet i forbindelse med uheld med iblanding i konventionel raps ved fx håndtering under import, lagring og transport. Spredningen forventes dog at kunne begrænses ved den generelle overvågning foreslået af anmelderen samt ved de specielle forholdsregler der gælder vedrørende sameksistens mellem GM-afgrøder og økologiske og konventionelle afgrøder (Tolstrup et al., 2007). Set over et længere tidsperspektiv er det sandsynligt at genet for glyfosat-tolerance bliver spredt til vilde slægtninge af raps, mest sandsynligt agerkål.
DCE, Bioscience har foretaget en analyse af de forskellige mulige uøn-skede økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv ved en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede raps til landbrugsarealer og naturnære områder. Konsekvenserne må vurderes at være små og begrænsede til de dyrkningsarealer, hvor der anvendes glyfosat. Her kan den glyfosat-tolerante raps have en konkurrencemæssig fordel. Da rapsen ikke skal dyrkes forventes det dog ikke at medføre påvirkninger af biodiversitet eller miljø.

DCE, Bioscience vurderer samlet, at der ikke kan forventes væsentlige uønskede økologiske konsekvenser for miljøet samt dyre- og plantelivet ved markedsføring af GT73-rapsen til import til foder og fødevareanvendelse. Der findes desuden metoder til at overvåge en eventuel utilsigtet spredning via frøspild under transport og/eller hybridisering med slægtninge til GM-rapsen.

BIOSCIENCE kommentarer til EFSA:
DCE, Bioscience find, that accidental dispersal, hybridisation and persistence of the GT73-oilseed rape is likely to take place over time. The consequences to the environment are likely to be small. Furthermore, there are methods to monitor such dispersal of the GMO-plant into cultivated fields and surroundings. Although, not directly an environmental issue, dispersal of the GT73 could result in problems for co-existence with non-GMO-cultivation.
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår14 feb. 2012
Antal sider13
Projekt nr.08-8346
Fil nr.DMU-35
Afsluttet14/02/2012
StatusUdgivet - 14 feb. 2012

    Forskningsområder

  • Økologisk risikovurdering af GMO, Risikovurdering

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Projekter

ID: 47976773