Næringsstofforsyning og -recirkuleringi økologisk jordbrug – udviklingsmuligheder og barrierer for vækst

Jørgen Eriksen, Peter Sørensen, Henrik Bjarne Møller, Rose Elsgaard, Hanne Lakkenborg Kristensen, Sven Hermansen, Casper Laursen, Jakob Magid, Lars Stoumann Jensen, Lizzie Melby Jespersen

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Abstract

I Folketingets aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (Landbrugsaftalen) af 4. oktober 2021 er det besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for økologi, der kan understøtte en fordobling af det økologiske areal i 2030. Denne rapport fokuserer primært på næringsstofforsyningen (især kvælstof (N), men også fosfor (P)) til den økologiske planteproduktion ved en udvidelse af det økologiske areal med 300.000 ha i 2030.
Som input til Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde en aktionsplan til at nå målet om en fordobling af det økologiske areal i 2030 sammenstiller rapporten tilgængelige undersøgelser, publikationer og data vedrørende næringsstofforsyning og -recirkulering i økologisk jordbrug i relation til udviklingsmuligheder og barrierer for vækst.
Rapportens indhold og metode beskrives nærmere nedenfor. I kapitel 2 ”Næringsstoffer fra
mark- og gårdteknologier” beskrives dyrkningsmetoder og teknologier til at forbedre den interne recirkulering af næringsstoffer på bedriften. Kapitel 3 ”Gødningsregler og balancen mellem dyrehold og afgrøder” behandler regler for anvendelse af gødning og tilskud til økologiske jordbrug, optimal anvendelse af kvælstof i sædskiftet samt sammenhængen mellem husdyrbrug og planteproduktion i relation til næringsstofbalancer. I kapitel 4 ”Recirkulering af næringsstoffer til økologisk jordbrug” er der lavet en detaljeret oversigt over mængderne af relevante affaldsstrømme, som potentielt kan anvendes som gødning i økologisk jordbrug, gødningsimportmuligheder samt risikofaktorer ved anvendelse af organiske affaldsressourcer til gødningsformål. Kapitel 5 ”Biogasanlæg som kilde til næringsstofforsyning i økologisk jordbrug” beskriver biogasteknologien, lovgivningskravene hertil, kvaliteten af afgasset biomasse afhængigt af udbringningsmetode samt anvendelse af kløvergræs og vedvarende græs fra lavbundsområder til biogasproduktion og gødning i økologisk jordbrug. Kapitel 6 ”Recirkulering af næringsstoffer –landbrugeren som slutbruger” sætter recirkuleringen af næringsstoffer i relation til de økologiske principper, som udtrykt i EU’s Økologiforordning (Reg. (EU) 2018/848), undersøger landbrugernes holdning til recirkulerede næringsstoffer og ser på logistikproblemer og andre udfordringer i relation til anvendelse af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) via biogasanlæg til gødning i
økologisk jordbrug. I det afsluttende kapitel 7 ”Udviklingsmuligheder og barrierer for
næringsstofforsyningen i økologisk jordbrug – sammenfatning” samles betragtningerne fra de
forrige kapitler, og på basis heraf opstilles der en oversigt over de potentielle næringsstofkilder (N og P) til økologisk jordbrug i relation til det valgte scenarie med en forøgelse af det økologiske areal med 300.000 ha til planteproduktion. Barrierer og muligheder i relation hertil bliver diskuteret, og emner, hvor der er behov for mere viden for at få en tilstrækkelig og mere optimal næringsstofforsyning i økologisk jordbrug, er oplistet til sidst.
Rapporten bygger på beskrivende data, EU og dansk lovgivning, rapporter og data fra interesseorganisationer og akademiske publikationer. De udgivelser, der refereres til i rapporten, er fundet ved en afsøgning af relevant materiale i databaser over akademisk litteratur, såvel som rapporter fra interesseorganisationer og myndigheder. Rapporten bygger primært på danske data og undersøgelser og i de tilfælde, hvor der er benyttet forsøgsresultater fra andre lande, er dette angivet. Der er indsat referenceliste bagest i hvert kapitel, og kapitlerne kan læses selvstændigt.
Så vidt det er muligt indeholder referencelisten digitale links til de undersøgelser og udgivelser, der refereres til i rapporten.
En sparringsgruppe bestående af eksperter fra erhvervet, samt centerleder Jakob Sehested og
projektkoordinator Lizzie Melby Jespersen, ICROFS, har kommenteret på forskergruppens forslag til rapportens indholds-struktur på et Teamsmøde og senere på en PowerPoint præsentation af rapportens indhold på et fysisk afholdt møde.
Sparringsgruppens eksperter var:
- Bjarne Foged Larsen, Daka Denmark A/S, ReFood, formand for Brancheforeningen Genanvend
Biomasse,
- Erik Ervolder Olesen, HedeDanmark A/S, Afdelingen for Miljø og Genanvendelse, fagspecialist,
- Morten Malling Helsted, Duesminde, planteavler med ny hønseproduktion ved Rødby,
- Richard de Visser, HortiAdvice, konsulent i grønsager på friland og økologi,
- Svend Daverkosen, Aarstiderne A/S, landbrugs- og miljøchef,
- Thomas Laugesen, Østdansk Landboforening, planteavlsrådgiver.
Forfatterne og ICROFS takker sparringsgruppen for gode input og diskussioner. Det understreges dog, at rapportens indhold udelukkende står for forfatternes regning
OriginalsprogDansk
Antal sider114
Rekvirerende organisationLandbrugsstyrelsen
StatusUdgivet - 29 feb. 2024

Citationsformater