Aarhus Universitets segl

Landsdækkende optællinger af vandfugle, vinteren 1999/2000

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  • S. Pihl, Danmark
  • I. K. Petersen
  • J. P. Hounisen, Danmark
  • B. Laubek, Danmark
  • Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet
Midvintertællingen af vandfugle i 2000 blev gennemført som en landsdækkende optælling i perioden 20. december 1999 til 10. marts 2000. I de indre og kystnære farvande blev en fuldstændig dækning tilstræbt. På det åbne hav blev udvalgte områder dækket. Formålet med optællingerne var dels at opgøre de danske vandfuglebestande ved midvinter i lighed med tidligere tællinger i 1969-1973 og 1987-1992, og dels at opgøre antallet af de enkelte vandfuglearter i de danske EF-Fuglebeskyttelsesområder. Optællingerne af vandfugle blev foretaget fra flyvemaskine i havområder, langs åbne kyster og større fjorde. Der blev anvendt to metoder: total-tællinger som dækkede alle dele af de valgte områder, og transekt-tællinger som dækkede udsnit af de valgte områder. Fly-tæl-lin-gerne blev kombineret med optællinger af fugle fra land i godt 400 sø-er og andre indlandsområder samt lukkede fjorde. Sammen med alle arter af svaner, gæs og ænder blev lommer, lappedykkere, skarv, fiskehejre, vandhøns, vadefugle og alkefugle optalt. Endvidere gennemførtes optællinger af gæs, sang- og pibesvaner på alle potentielle indlandslokaliteter i midten af januar 2000. Som noget nyt blev alle ikke-hjemmehørende arter registreret. Optællingerne i 2000 blev gennemført i en mild vinter, i lighed med de seneste landsdækkende tællinger i 1988, 1989, 1991 og 1992. Vejret var i optællingsperioden domineret af hyppige lavtrykspassager og dermed af stærk vind som i lange perioder umuliggjorde optælling fra flyvemaskine. Dette medførte at tællingerne først blev afsluttet i begyndelsen af marts. Optællingsmetoderne var i 2000 ændret i forhold til de seneste tællinger i 1991 og 1992, dels ved at optællingen i fire områder i 2000 blev gennemført som transektoptællinger, dels ved at langt flere vådområder indlands blev dækket. De områder hvor der blev anvendt transekttællinger, var Kattegat, Omø Stålgrunde, Gedser-Rødsand og farvandet omkring Horns Rev vest for Blåvand. Områderne er udlagt som potentielle havvindmølleområder, og ELSAM og SEAS har derfor igangsat overvågning af fugle i disse områder. Resultaterne fra overvågningen indgår i denne midvintertælling. Det vurderes at anvendelse af transektmetoden har medført færre registreringer af visse arter, specielt sortand og fløjlsand, og i mindre grad af ederfugl. Den forøgede dækning af indlandslokaliteter har ført til øget dækning af lappedykkere, skarv, fiskehejre, svaner, svømmeænder, taffeland, troldand samt lille og stor skallesluger. På trods af metodemæssige forskelle holdt antallene af mange arter sig inden for variationsbredden af resultaterne fra midvinter 1988-1992. Stigende antal i forhold til optællingerne i 1989, 1991 og 1992 blev registreret for bl.a. toppet lappedykker og fiskehejre som synes begunstiget af milde vintre, og for skarv, sangsvane og canadagås hvis bestande vides at have været voksende i perioden. Krikand og spidsand som forekommer uregelmæssigt om vinteren, afhængigt af isforhold, blev i 2000 truffet i mindre antal end i 1988-1992. Dykænderne bjergand, ederfugl, sortand og fløjlsand blev optalt i forholdsvis lave antal. Samlet udgjorde totalerne for disse arter kun 29% af gennemsnittet for årene 1988, 1989, 1991 og 1992. Specielt for sortand og fløjlsand kan en del af den registrerede tilbagegang skyldes en ændret optællingsmetode i arternes kerneområder i danske farvande. Ved de landsdækkende tællinger af gæs samt sang- og pibesvane blev der registreret større antal af sangsvane, grågås og canadagås end ved tidligere tællinger som er gennemført årligt i midten af januar måned siden 1987 (gæs) og 1995 (sang- og pibesvane). Resultaterne indgår i Wetlands International's database for monitering af vandfugle i Vestpalearktis. Wetlands International's database danner grundlag for udarbejdelsen af oversigter over de enkelte vandfuglearters antal, udbredelse og status samt identifikation af internationalt betydningsfulde vandfugleområder.
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider46
StatusUdgivet - 2001
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Nummer356

    Forskningsområder

  • vandfugle, optællinger

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 12477989