Landovervågningsoplande 2000: NOVA 2003

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 • R. Grant, Danmark
 • G. Blicher-Mathiesen
 • I. Paulsen, Danmark
 • J. O. Jørgensen, Danmark
 • A. R. Laubel, Danmark
 • P. G. Jensen, Danmark
 • M. Pedersen
 • P. Rasmussen, Danmark
 • Afdeling for Ferskvandsøkologi
FORORD<BR> Denne rapport er udarbej-det af Danmarks Mil-jøunder-søgelser som et led i den lands-dæk-ken-de rapportering af det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet (NOVA), som fra 1998 afløste Vand-miljøpla-nens Over-vågningspro-gram, iværksat efteråret 1988.<BR> Hensigten med Vandmiljøplanens Over-vågningsprogram var at un-dersøge effekten af de reguleringer og in-vesteringer, som er- gennem-ført i forbindelse med Vandmil-jøplanen (1987). Sy-stema-tisk ind-samling af data gør det muligt at opgøre udled-nin-ger af kvæl-stof og fosfor til vandmiljøet samt at registrere de økologiske effekter, der følger af ændringer i be-lastningen af vand-miljøet med nærings-salte. Med NOVA er programmet udvidet til at omfatte både vand-miljøets tilstand i bredeste forstand og miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Danmarks Miljøundersø-gelser har som sektor-forskningsinstitu-tion i Miljø- og Energiministeriet til opgave at forbedre og styrke det fagli-ge grundlag for de mil-jøpolitiske prioriteringer og beslut-ninger. En væsentlig del af denne opgave er overvågning af miljø og natur. Det er derfor et naturligt led i Danmarks Miljø-undersø-gelsers opgave at forestå den landsdækkende rapportering af overvågnings-program-met inden for områder-ne: ferske vande, marine om-råder, land-overvågning og atmos-færen. I overvågningsprogram-met er der en klar arbejdsdeling og an-svars-deling mellem amterne og Københavns og Fre-deriksberg kommuner og de statslige myndigheder. Rapporterne Vandløb og kilder og Søer er således baseret på amts-kommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske vande. Rapporten Marine områder 2000. Miljøtilstand og udvikling er ba-seret på amtskommunale data og rapporter af overvågningen af kystvande og fjorde samt Dan-marks Miljøundersøgel-sers og vore nabolandes over-vågning af de åbne havområder. Rapporten Landover-vågningsoplande er baseret på data indbe-rettet af amtskommuner-ne fra 7 overvågnings-oplande og er ud-arbejdet i samarbejde med Danmarks Geologi-ske Un-dersøgel-ser. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition 2000 baseret på Dan-marks Miljø-undersø-gelsers overvågning af luftkvaliteten i Dan-mark.<BR> RESUMÉ<BR> Det gennemsnitlige kvælstofoverskud på landbrugsjorden i Dan-mark, angivet pr arealenhed, er reduceret med ca. 38 % i perioden fra 1990 til 2000. Modelberegninger for landovervågningsoplandene har vist at kvælstofudvaskningen reduceres med 32 % når de iværk-satte tiltag slår fuldt igennem. Målinger har ligeledes vist at kvæl-stofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet ca. 43 %. Sprednin-gen på tallet er imidlertid meget stor. I Ferskvandsovervågningen er der for vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvæl-stoftransporten på ca. 22 % siden 1989. Den mindre reduktion i vandløbene end ved rodzonen skyldes for det første at modelberegningerne angiver den langsigtede effekt, og at der er en tidsforsinkelse i rodzonen. Dernæst skal man ikke for-vente samme reduktions-størrelse i overfladevand som ved rodzo-nen. En halvering af kvælstofudvaskningen i henhold til vandmiljø-planerne vil ikke føre til en tilsvarende reduktion i vandløbstrans-porten, idet det naturbetingede baggrundsbidrag vil stadig være der...
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider152
StatusUdgivet - 2001
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Vol/bind376

  Forskningsområder

 • miljøtilstand, overvågning, Vandmiljøplanen, LOOP

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 12486057