Aarhus Universitets segl

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne: sammenfattende rapport

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Standard

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne : sammenfattende rapport. / Haastrup, Lisbeth; Hasse, Cathrine; Pilegaard Jensen, Torben et al.

København : KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488, 2013. 57 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Harvard

Haastrup, L, Hasse, C, Pilegaard Jensen, T, Knudsen, LED, Laursen, PF & Nielsen, TK 2013, Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne: sammenfattende rapport. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488, København. <http://projekter.au.dk/brobygning/>

APA

Haastrup, L., Hasse, C., Pilegaard Jensen, T., Knudsen, L. E. D., Laursen, P. F., & Nielsen, T. K. (2013). Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne: sammenfattende rapport. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488. http://projekter.au.dk/brobygning/

CBE

Haastrup L, Hasse C, Pilegaard Jensen T, Knudsen LED, Laursen PF, Nielsen TK 2013. Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne: sammenfattende rapport. København: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488. 57 s.

MLA

Haastrup, Lisbeth et al. Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne: sammenfattende rapport København: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488. 2013.

Vancouver

Haastrup L, Hasse C, Pilegaard Jensen T, Knudsen LED, Laursen PF, Nielsen TK. Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne: sammenfattende rapport. København: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488, 2013. 57 s.

Author

Haastrup, Lisbeth ; Hasse, Cathrine ; Pilegaard Jensen, Torben et al. / Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne : sammenfattende rapport. København : KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488, 2013. 57 s.

Bibtex

@book{3493a076748d498690da6f328d3e39ae,
title = "Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne: sammenfattende rapport",
abstract = "1 Konklusion og anbefalingerUdgangspunktet for Brobygningsprojektet er, at mange studerende i professionsbachelor-uddannelserne oplever vanskeligheder med forholdet mellem teori og praksis og derfor falder fra deres uddannelse. Form{\aa}let med projektet er at svare p{\aa} sp{\o}rgsm{\aa}let om, hvor-dan uddannelserne kan udvikle relationer mellem teori og praksis, s{\aa}ledes at de studerende oplever dem som mere l{\ae}rerige, og flere gennemf{\o}rer. Projektet tager s{\aa}ledes afs{\ae}t i re-geringens m{\aa}l om, at 60 % af en ungdoms{\aa}rgang skal gennemf{\o}re en videreg{\aa}ende ud-dannelse.Forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelser har v{\ae}ret diskuteret gennem i hvert fald et par hundrede {\aa}r, og diskussionen blev intensiveret efter indf{\o}relse af professi-onsbachelorordningen i 2001. Problemstillingen er relevant ikke blot for de nuv{\ae}rende pro-fessionsbacheloruddannelser, men ogs{\aa} for andre typer af professionsuddannelser som de akademiske (l{\ae}ge, jurist, farmaceut m.m.). Der er skrevet mange debatindl{\ae}g og gennem-f{\o}rt et stort antal forskningsprojekter og evalueringer om emnet – ikke blot i Danmark, men i mange lande med uddannelser, der minder om vore professionsuddannelser.Forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelser er n{\ae}ppe et problem, der no-gensinde finder en endelig l{\o}sning. Det har snarere karakter af en udfordring, som profes-sionsuddannelserne konstant m{\aa} arbejde med, og i disse {\aa}r arbejdes der intenst med ud-fordringen i de danske professionsbacheloruddannelser.Begreberne om teori og praksis forst{\aa}s ofte meget enkelt: Teori opfattes som det, der st{\aa}r i b{\o}gerne, og der undervises i p{\aa} professionsh{\o}jskolerne. Praksis opfattes som den professi-onelles arbejde med sine klienter p{\aa} arbejdspladsen (l{\ae}reren i klassev{\ae}relset, sygeplejer-sken ved sygesengen osv.). Relationen mellem teori og praksis b{\o}r if{\o}lge denne sn{\ae}vre opfattelse v{\ae}re, at teorien giver den professionelle redskaber til at l{\o}se de problemer, ved-kommende st{\o}der p{\aa} i praksis.Det {\aa}bner nye handlemuligheder, hvis man nuancerer og udvider disse sn{\ae}vre begreber: Teori kan v{\ae}re mange ting: overvejelser, planer, refleksioner, empiriske forskningsresulta-ter, begreber, metoder, antagelser, viden om lovm{\ae}ssigheder m.m. Praksis kan ogs{\aa} have mange former: planl{\ae}gning, evaluering, dokumentation, kollegialt samarbejde, opbygning af mellemmenneskelige relationer m.m. Og teori kan forholde sig til praksis p{\aa} flere m{\aa}der: Teori kan v{\ae}re optik eller begrebsapparat at se verden med, teori kan v{\ae}re kritik af prak-sis, tekniske anvisninger, fortolkninger af praksis, refleksioner over praksis, eller den kan opstille idealer for praksis m.m. Ingen af disse relationer mellem teori og praksis kan be-tragtes som mere ”rigtige” eller v{\ae}rdifulde end andre.De studerendes forhold til teori-praksis relationerne er pr{\ae}get af, at de allerede tidligt i deres uddannelse har forskellige, men solidt funderede forst{\aa}elser af og forventninger til teori/praksis-forholdet. Men de bliver m{\o}dt med samme uddannelse og med samme teori-praksis forst{\aa}else fra uddannelsens side. De dominerende teori-praksis forst{\aa}elser p{\aa} pro-fessionsbacheloruddannelserne er i disse {\aa}r for det f{\o}rste, at teori skal bruges til at reflek-tere over praksis, s{\aa} man f{\aa}r bedre forst{\aa}else og {\aa}bner nye handlemuligheder. Og for det andet at teori i form af empiriske forskningsresultater om effekt skal muligg{\o}re en evidens-baseret praksis. Men en del studerende har andre forventninger til teori/praksis-forholdet. Nogle forventer f{\o}rst og fremmest metoder og v{\ae}rkt{\o}jer til l{\o}sning af praktiske problemer. Andre forventer, at teorien f{\o}rst og fremmest skal udvikle dem selv og deres medmenne-skelige og relationelle forst{\aa}elser.8I stedet for at uddannelsesstederne fors{\o}ger at f{\aa} studerende til at overtage undervisernes dominerende teori-praksis forst{\aa}elser, kan mere frugtbare relationer mellem teori og prak-sis udvikles ved at betragte de studerendes forskellige forst{\aa}elser og forventninger som et potentiale ved at g{\aa} dialog med dem og ved at s{\o}ge at bygge bro mellem teori og praksis p{\aa} flere m{\aa}der. Projektets resultater tyder p{\aa}, at f{\o}lgende tre typer af initiativer fremmer oplevelsen hos studerende af en god forbindelse mellem teori og praksis: Teori/praksis-forholdet kan udvikles ved, at forst{\aa}elsen af teori, af praksis og af forholdet mellem dem tematiseres og diskuteres mellem undervisere, studerende og praktikvejledere. Kommunikationen mellem de tre parter kan forbedres, hvis al-le parter f{\aa}r teori-praksis begreber at t{\ae}nke med og bliver bevidste om de {\o}vrige parters og om egne forforst{\aa}elser og forventninger. Praksisn{\ae}r teori p{\aa} professionsh{\o}jskolerne og teorin{\ae}r praksis p{\aa} praktikstederne. Forbindelserne mellem teori og praksis kan fremmes ved, at underviserne p{\aa} pro-fessionsh{\o}jskolerne har grundigt og aktuelt kendskab til professionens praksis. Desuden ved at undervisningen fokuserer p{\aa} de udfordringer, nyuddannede oplever i praksis, og ved at inddrage praksiserfaringer i form af cases, analyser af eller ek-sperimenter med praksis. Teorin{\ae}r praksis p{\aa} praktikstederne indeb{\ae}rer, at vejle-derne hj{\ae}lper de studerende med at se sammenh{\ae}ngen mellem deres praksiserfa-ringer og deres teoretiske viden. Der kan etableres forskellige former for ”tredje l{\ae}ringsrum” mellem teori og prak-tik eller andre forbindelser til professionens praksis end praktikken. Eksempler herp{\aa} er sundhedsuddannelsernes f{\ae}rdighedslaboratorier, ingeni{\o}ruddannelsernes CDIO og l{\ae}reruddannelsens teaching lab.Den internationale forskning bekr{\ae}fter, at der ikke findes noget quick fix, der kan l{\o}se teo-ri-praksis problemet. Men relationerne mellem teori og praksis kan udvikles til fordel for de studerende under samtidig anvendelse af flere forskellige strategier, herunder at praksis inddrages i teoriundervisningen, og at teorien inddrages i praktikvejledningen.Projekt ”Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne” er et fire-{\aa}rigt forskningsprojekt finansieret af Det Strategiske Forskningsr{\aa}d i samarbejde med KO-RA, UCC, Ingeni{\o}rh{\o}jskolen Aarhus Universitet og IUP (DPU), Aarhus Universitet. Projektet har s{\ae}rligt fokuseret p{\aa} fire uddannelser: l{\ae}rer, sygeplejerske, diplomingeni{\o}r og p{\ae}da-gog. Projektet har v{\ae}ret tilrettelagt som seks forholdsvis selvst{\ae}ndige delprojekter: et kvantitativt, et kvalitativt og et interventionsprojekt samt tre ph.d.-projekter.Uddannelserne og deres studerende er unders{\o}gt med kvantitative (surveys, registerstudi-er) og kvalitative (observation, interview) metoder. Vi har endvidere i samarbejde med professionsh{\o}jskoler gennemf{\o}rt studier af interventioner med henblik p{\aa} at udvikle teori/ praksis-forholdet, og vi har gennemf{\o}rt et systematisk review af den internationale forsk-ning.",
keywords = "Teori og praksis, professionsbacheloruddannelser, kundskabsformer, frafald, Videreg{\aa}ende uddannelse, Videreg{\aa}ende uddannelse",
author = "Lisbeth Haastrup and Cathrine Hasse and {Pilegaard Jensen}, Torben and Knudsen, {Lars Emmerik Damgaard} and Laursen, {Per Fib{\ae}k} and Nielsen, {Trine Kl{\o}veager}",
year = "2013",
month = may,
language = "Dansk",
isbn = "978-87-7488-765-2",
publisher = "KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488",
note = "Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne : Afsluttende konference p{\aa} Institut for Uddannelse og P{\ae}dagogik (DPU) ; Conference date: 07-05-2013",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

T2 - Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

AU - Haastrup, Lisbeth

AU - Hasse, Cathrine

AU - Pilegaard Jensen, Torben

AU - Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

AU - Laursen, Per Fibæk

AU - Nielsen, Trine Kløveager

PY - 2013/5

Y1 - 2013/5

N2 - 1 Konklusion og anbefalingerUdgangspunktet for Brobygningsprojektet er, at mange studerende i professionsbachelor-uddannelserne oplever vanskeligheder med forholdet mellem teori og praksis og derfor falder fra deres uddannelse. Formålet med projektet er at svare på spørgsmålet om, hvor-dan uddannelserne kan udvikle relationer mellem teori og praksis, således at de studerende oplever dem som mere lærerige, og flere gennemfører. Projektet tager således afsæt i re-geringens mål om, at 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående ud-dannelse.Forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelser har været diskuteret gennem i hvert fald et par hundrede år, og diskussionen blev intensiveret efter indførelse af professi-onsbachelorordningen i 2001. Problemstillingen er relevant ikke blot for de nuværende pro-fessionsbacheloruddannelser, men også for andre typer af professionsuddannelser som de akademiske (læge, jurist, farmaceut m.m.). Der er skrevet mange debatindlæg og gennem-ført et stort antal forskningsprojekter og evalueringer om emnet – ikke blot i Danmark, men i mange lande med uddannelser, der minder om vore professionsuddannelser.Forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelser er næppe et problem, der no-gensinde finder en endelig løsning. Det har snarere karakter af en udfordring, som profes-sionsuddannelserne konstant må arbejde med, og i disse år arbejdes der intenst med ud-fordringen i de danske professionsbacheloruddannelser.Begreberne om teori og praksis forstås ofte meget enkelt: Teori opfattes som det, der står i bøgerne, og der undervises i på professionshøjskolerne. Praksis opfattes som den professi-onelles arbejde med sine klienter på arbejdspladsen (læreren i klasseværelset, sygeplejer-sken ved sygesengen osv.). Relationen mellem teori og praksis bør ifølge denne snævre opfattelse være, at teorien giver den professionelle redskaber til at løse de problemer, ved-kommende støder på i praksis.Det åbner nye handlemuligheder, hvis man nuancerer og udvider disse snævre begreber: Teori kan være mange ting: overvejelser, planer, refleksioner, empiriske forskningsresulta-ter, begreber, metoder, antagelser, viden om lovmæssigheder m.m. Praksis kan også have mange former: planlægning, evaluering, dokumentation, kollegialt samarbejde, opbygning af mellemmenneskelige relationer m.m. Og teori kan forholde sig til praksis på flere måder: Teori kan være optik eller begrebsapparat at se verden med, teori kan være kritik af prak-sis, tekniske anvisninger, fortolkninger af praksis, refleksioner over praksis, eller den kan opstille idealer for praksis m.m. Ingen af disse relationer mellem teori og praksis kan be-tragtes som mere ”rigtige” eller værdifulde end andre.De studerendes forhold til teori-praksis relationerne er præget af, at de allerede tidligt i deres uddannelse har forskellige, men solidt funderede forståelser af og forventninger til teori/praksis-forholdet. Men de bliver mødt med samme uddannelse og med samme teori-praksis forståelse fra uddannelsens side. De dominerende teori-praksis forståelser på pro-fessionsbacheloruddannelserne er i disse år for det første, at teori skal bruges til at reflek-tere over praksis, så man får bedre forståelse og åbner nye handlemuligheder. Og for det andet at teori i form af empiriske forskningsresultater om effekt skal muliggøre en evidens-baseret praksis. Men en del studerende har andre forventninger til teori/praksis-forholdet. Nogle forventer først og fremmest metoder og værktøjer til løsning af praktiske problemer. Andre forventer, at teorien først og fremmest skal udvikle dem selv og deres medmenne-skelige og relationelle forståelser.8I stedet for at uddannelsesstederne forsøger at få studerende til at overtage undervisernes dominerende teori-praksis forståelser, kan mere frugtbare relationer mellem teori og prak-sis udvikles ved at betragte de studerendes forskellige forståelser og forventninger som et potentiale ved at gå dialog med dem og ved at søge at bygge bro mellem teori og praksis på flere måder. Projektets resultater tyder på, at følgende tre typer af initiativer fremmer oplevelsen hos studerende af en god forbindelse mellem teori og praksis: Teori/praksis-forholdet kan udvikles ved, at forståelsen af teori, af praksis og af forholdet mellem dem tematiseres og diskuteres mellem undervisere, studerende og praktikvejledere. Kommunikationen mellem de tre parter kan forbedres, hvis al-le parter får teori-praksis begreber at tænke med og bliver bevidste om de øvrige parters og om egne forforståelser og forventninger. Praksisnær teori på professionshøjskolerne og teorinær praksis på praktikstederne. Forbindelserne mellem teori og praksis kan fremmes ved, at underviserne på pro-fessionshøjskolerne har grundigt og aktuelt kendskab til professionens praksis. Desuden ved at undervisningen fokuserer på de udfordringer, nyuddannede oplever i praksis, og ved at inddrage praksiserfaringer i form af cases, analyser af eller ek-sperimenter med praksis. Teorinær praksis på praktikstederne indebærer, at vejle-derne hjælper de studerende med at se sammenhængen mellem deres praksiserfa-ringer og deres teoretiske viden. Der kan etableres forskellige former for ”tredje læringsrum” mellem teori og prak-tik eller andre forbindelser til professionens praksis end praktikken. Eksempler herpå er sundhedsuddannelsernes færdighedslaboratorier, ingeniøruddannelsernes CDIO og læreruddannelsens teaching lab.Den internationale forskning bekræfter, at der ikke findes noget quick fix, der kan løse teo-ri-praksis problemet. Men relationerne mellem teori og praksis kan udvikles til fordel for de studerende under samtidig anvendelse af flere forskellige strategier, herunder at praksis inddrages i teoriundervisningen, og at teorien inddrages i praktikvejledningen.Projekt ”Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne” er et fire-årigt forskningsprojekt finansieret af Det Strategiske Forskningsråd i samarbejde med KO-RA, UCC, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og IUP (DPU), Aarhus Universitet. Projektet har særligt fokuseret på fire uddannelser: lærer, sygeplejerske, diplomingeniør og pæda-gog. Projektet har været tilrettelagt som seks forholdsvis selvstændige delprojekter: et kvantitativt, et kvalitativt og et interventionsprojekt samt tre ph.d.-projekter.Uddannelserne og deres studerende er undersøgt med kvantitative (surveys, registerstudi-er) og kvalitative (observation, interview) metoder. Vi har endvidere i samarbejde med professionshøjskoler gennemført studier af interventioner med henblik på at udvikle teori/ praksis-forholdet, og vi har gennemført et systematisk review af den internationale forsk-ning.

AB - 1 Konklusion og anbefalingerUdgangspunktet for Brobygningsprojektet er, at mange studerende i professionsbachelor-uddannelserne oplever vanskeligheder med forholdet mellem teori og praksis og derfor falder fra deres uddannelse. Formålet med projektet er at svare på spørgsmålet om, hvor-dan uddannelserne kan udvikle relationer mellem teori og praksis, således at de studerende oplever dem som mere lærerige, og flere gennemfører. Projektet tager således afsæt i re-geringens mål om, at 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående ud-dannelse.Forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelser har været diskuteret gennem i hvert fald et par hundrede år, og diskussionen blev intensiveret efter indførelse af professi-onsbachelorordningen i 2001. Problemstillingen er relevant ikke blot for de nuværende pro-fessionsbacheloruddannelser, men også for andre typer af professionsuddannelser som de akademiske (læge, jurist, farmaceut m.m.). Der er skrevet mange debatindlæg og gennem-ført et stort antal forskningsprojekter og evalueringer om emnet – ikke blot i Danmark, men i mange lande med uddannelser, der minder om vore professionsuddannelser.Forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelser er næppe et problem, der no-gensinde finder en endelig løsning. Det har snarere karakter af en udfordring, som profes-sionsuddannelserne konstant må arbejde med, og i disse år arbejdes der intenst med ud-fordringen i de danske professionsbacheloruddannelser.Begreberne om teori og praksis forstås ofte meget enkelt: Teori opfattes som det, der står i bøgerne, og der undervises i på professionshøjskolerne. Praksis opfattes som den professi-onelles arbejde med sine klienter på arbejdspladsen (læreren i klasseværelset, sygeplejer-sken ved sygesengen osv.). Relationen mellem teori og praksis bør ifølge denne snævre opfattelse være, at teorien giver den professionelle redskaber til at løse de problemer, ved-kommende støder på i praksis.Det åbner nye handlemuligheder, hvis man nuancerer og udvider disse snævre begreber: Teori kan være mange ting: overvejelser, planer, refleksioner, empiriske forskningsresulta-ter, begreber, metoder, antagelser, viden om lovmæssigheder m.m. Praksis kan også have mange former: planlægning, evaluering, dokumentation, kollegialt samarbejde, opbygning af mellemmenneskelige relationer m.m. Og teori kan forholde sig til praksis på flere måder: Teori kan være optik eller begrebsapparat at se verden med, teori kan være kritik af prak-sis, tekniske anvisninger, fortolkninger af praksis, refleksioner over praksis, eller den kan opstille idealer for praksis m.m. Ingen af disse relationer mellem teori og praksis kan be-tragtes som mere ”rigtige” eller værdifulde end andre.De studerendes forhold til teori-praksis relationerne er præget af, at de allerede tidligt i deres uddannelse har forskellige, men solidt funderede forståelser af og forventninger til teori/praksis-forholdet. Men de bliver mødt med samme uddannelse og med samme teori-praksis forståelse fra uddannelsens side. De dominerende teori-praksis forståelser på pro-fessionsbacheloruddannelserne er i disse år for det første, at teori skal bruges til at reflek-tere over praksis, så man får bedre forståelse og åbner nye handlemuligheder. Og for det andet at teori i form af empiriske forskningsresultater om effekt skal muliggøre en evidens-baseret praksis. Men en del studerende har andre forventninger til teori/praksis-forholdet. Nogle forventer først og fremmest metoder og værktøjer til løsning af praktiske problemer. Andre forventer, at teorien først og fremmest skal udvikle dem selv og deres medmenne-skelige og relationelle forståelser.8I stedet for at uddannelsesstederne forsøger at få studerende til at overtage undervisernes dominerende teori-praksis forståelser, kan mere frugtbare relationer mellem teori og prak-sis udvikles ved at betragte de studerendes forskellige forståelser og forventninger som et potentiale ved at gå dialog med dem og ved at søge at bygge bro mellem teori og praksis på flere måder. Projektets resultater tyder på, at følgende tre typer af initiativer fremmer oplevelsen hos studerende af en god forbindelse mellem teori og praksis: Teori/praksis-forholdet kan udvikles ved, at forståelsen af teori, af praksis og af forholdet mellem dem tematiseres og diskuteres mellem undervisere, studerende og praktikvejledere. Kommunikationen mellem de tre parter kan forbedres, hvis al-le parter får teori-praksis begreber at tænke med og bliver bevidste om de øvrige parters og om egne forforståelser og forventninger. Praksisnær teori på professionshøjskolerne og teorinær praksis på praktikstederne. Forbindelserne mellem teori og praksis kan fremmes ved, at underviserne på pro-fessionshøjskolerne har grundigt og aktuelt kendskab til professionens praksis. Desuden ved at undervisningen fokuserer på de udfordringer, nyuddannede oplever i praksis, og ved at inddrage praksiserfaringer i form af cases, analyser af eller ek-sperimenter med praksis. Teorinær praksis på praktikstederne indebærer, at vejle-derne hjælper de studerende med at se sammenhængen mellem deres praksiserfa-ringer og deres teoretiske viden. Der kan etableres forskellige former for ”tredje læringsrum” mellem teori og prak-tik eller andre forbindelser til professionens praksis end praktikken. Eksempler herpå er sundhedsuddannelsernes færdighedslaboratorier, ingeniøruddannelsernes CDIO og læreruddannelsens teaching lab.Den internationale forskning bekræfter, at der ikke findes noget quick fix, der kan løse teo-ri-praksis problemet. Men relationerne mellem teori og praksis kan udvikles til fordel for de studerende under samtidig anvendelse af flere forskellige strategier, herunder at praksis inddrages i teoriundervisningen, og at teorien inddrages i praktikvejledningen.Projekt ”Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne” er et fire-årigt forskningsprojekt finansieret af Det Strategiske Forskningsråd i samarbejde med KO-RA, UCC, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og IUP (DPU), Aarhus Universitet. Projektet har særligt fokuseret på fire uddannelser: lærer, sygeplejerske, diplomingeniør og pæda-gog. Projektet har været tilrettelagt som seks forholdsvis selvstændige delprojekter: et kvantitativt, et kvalitativt og et interventionsprojekt samt tre ph.d.-projekter.Uddannelserne og deres studerende er undersøgt med kvantitative (surveys, registerstudi-er) og kvalitative (observation, interview) metoder. Vi har endvidere i samarbejde med professionshøjskoler gennemført studier af interventioner med henblik på at udvikle teori/ praksis-forholdet, og vi har gennemført et systematisk review af den internationale forsk-ning.

KW - Teori og praksis

KW - professionsbacheloruddannelser

KW - kundskabsformer

KW - frafald

KW - Videregående uddannelse

KW - Videregående uddannelse

M3 - Rapport

SN - 978-87-7488-765-2

BT - Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

PB - KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488

CY - København

Y2 - 7 May 2013

ER -