Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialpædagogik, (specielle) børn og (professionel) identitet

Projekter: ProjektForskning

  • Specialtilbudsnetværket, Syddanmark
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

(Special)pædagogik, (specielle) mennesker og (professionel) identitet
Bjørg Kjær
Det specialpædagogiske felt er aktuelt spændt op mellem hvad man kan kalde ”den sociale vending” på den ene side og ”det neuropsykiatriske blik” på den anden. Disse to perspektiver udgør i øjeblikket to stærke kræfter på området. Det sociale og organisatoriske perspektiv fokuserer på problemer med stigende segregering og leder efter forklaringer herpå i det sociale rum, hvor det neuropsykiatriske perspektiv fokuserer på individers problemer og dysfunktioner. Ofte fremstår disse diskurser som uforenelige størrelser i modstrid med hinanden. De aktuelle krav om inklusion i forhold til arbejdet med børn o.a. som vurderes at have behov for en særlig pædagogisk indsats, accentuerer denne modsætning. Her står en stærk klassificeringslogik med udgangspunkt i neuropsykiatriske diagnoser overfor en afkategoriseringsambition som middel til at opnå større inklusion.
Kampen om hvor vidt der skal kategoriseres eller ej, ser således ud til at spille en central rolle i det specialpædagogiske felt. Vejen til hjælp og ressourcer går aktuelt via udredning og diagnosticering. Det er et forhold som har store konsekvenser for de berørte børn og unges handlemuligheder, selvforståelse og identitet (Skovlund 2011). I mit igangværende forskningsprojekt interviewer jeg specialpædagoger om disse spørgsmål for at undersøge hvordan de professionelles eget identitets- og legitimeringsarbejde forholder sig til de grundlæggende spændinger, og til spørgsmålet om hvad kategorier og diagnoser gør ved de kategoriseredes liv og identitet.
Pædagogik er i et kulturanalytisk perspektiv ikke i første omgang et normativt eller filosofisk projekt, men et felt der må undersøges og analyseres empirisk. Specialpædagogik, specialpædagoger og de mennesker som pædagogikken og professionen retter sig mod, anskues således som et kulturelt system. Det indebærer, at feltet anskues som betydningsbærende og betydningsskabende. (Special)pædagogik handler derfor også om blandt andet identitetsforhandlinger, identitetspolitik, forestillinger om normalitet, afvigelse og professionalisme. De meningsskabende processer, deres indre logikker og konsekvenser står i centrum for det analytiske arbejde.
Ud over kvalitative forskningsinterview, kan deltagerobservation på forskellige arenaer, samt analyse af forskelligartede skriftlige kilder inddrages.
De mange parenteser i overskriften udspringer af en inspiration af Kim Rasmussens arbejde med forsøgsvis og analytisk at tænke udviklingshæmmede og deres liv på måder som sætter parentes om det specielle. Hermed synliggøres både overraskende paralleller og forskelle mellem det typiske, ikke-udviklingshæmmede og det afvigende, udviklingshæmmede (Rasmussen 2008).
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2012 → …

    Forskningsområder

  • Specialpædagogik, professionel identitet, fortællinger, interview, kulturanalyse

ID: 128953442