Aarhus Universitets segl

PINT - Pesticiders vekselvirkning med kvælstofgødning og jordbearbejdning: Effekter på jordlevende organismer og økosystem-funktioner

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Der er begrænset viden om, hvordan kemiske midler til bekæmpelse af skadedyr og plantesygdomme påvirker jordlevende organismer. Men både fauna (f.eks. springhaler, mider og regnorme) og mikroflora (bakterier, svampe) spiller en vigtig rolle med hensyn til at opretholde jordens frugtbarhed, og med hensyn til at begrænse forurening af luft og grundvand. Tab af biodiversitet er – også under jorden – en indikator for et mere stresset dyrkningssystem med en dårlig jordkvalitet.
I praksis er det vanskeligt at kvantificere effekter af pesticider i en dyrket jord, hvor også andre faktorer (gødskning, jordbearbejdning) påvirker organismerne. Med dette projekt vil vi udnytte en unik mulighed for at undersøge hovedeffekter og vekselvirkninger mellem pesticidanvendelse, kvælstofkilde og jordbearbejdning. Ved Forskningscenter Foulum nær Viborg blev der i 2002 etableret et jordbearbejdningsforsøg med flere sædskifter i fire randomiserede blokke. Her vil vi i delparceller tilføre kvælstof til en vinterafgrøde i form af handelsgødning eller gylle, og det vil ske efter pløjning eller direkte såning.
Hver kombination af gødskning og jordbearbejdning vil blive behandlet med to udvalgte pesticider, hver for sig eller sammen, kort tid efter gødskning. To kampagner gennemføres i hvert af to år, den første omkring 1 mdr. efter pesticidbehandlingen, hvor eventuelle effekter forventes at være størst, og en kampagne i efteråret for at undersøge langtidseffekter. Her kvantificeres mikroleddyr, regnorme, den mikrobielle biomasses sammensætning samt nitrifikation.
I det andet forsøgsår vil et laboratorieforsøg med intakte jordkerner fra markforsøget blive behandlet med pesticider under kontrollerede forhold. Biodiversitet vil blive undersøgt efter 1 mdr., som i felten, men derudover vil flere økosystem-tjenester (eng. Ecosystem services) blive undersøgt. Direkte såning indebærer, at der opbygges et lag af afgrøderester ved overfladen, som vil blive særligt udsat for pesticider, og det kan hæmme afgrøderesternes nedbrydning og den efterfølgende stabilisering af kulstof i jorden.
Tilsvarende kan afsætningen af pesticider på afgrøderester påvirke risikoen for udvaskning af pesticider. Endelig er svampehyfer og sukkerstoffer med til at stabilisere jordaggregrater, og derfor kan en hæmning af mikrobiel vækst og aktivitet påvirke jordens struktur. Disse forskellige, hver for sig vigtige egenskaber ved dyrkningsjorden, vil blive undersøgt med henblik på at afgøre, om eventuelle negative effekter på jordens biodiversitet også har afledte effekter.
Resultaterne fra projektet vil internt blive formidlet via et elektronisk sharepoint og i forb. m. det årlige pesticidforskningsseminar. Resultater vil blive rapporteret i en form, der er egnet til senere offentliggørelse. I lyset af de unikke rammer for dette forsøg forventer vi efterfølgende at kunne udarbejde mindst to videnskabelige artikler.
AkronymPINT
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201231/12/2014

Projekter

Aktiviteter

Presse/medie

Publikationer

ID: 128935367