Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pattegriseoverlevelse 0-3 timer efter fødsel: Effekt af varmekilde til nyfødte pattegrise i løsdriftsstier med spaltegulv

Projekter: ProjektForskning

  • Adfærd og Stressbiologi
  • Institut for Husdyrbiologi og -sundhed
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Hovedformålet er forskning og forsøg, der sigter mod at hindre underafkøling af nyfødte pattegrise i løsdriftsstier med stor andel spaltegulve med henblik på at reducere tidlig pattegrisedødelighed.
Pattegrises overlevelse er essentiel for produktionssystemets succes. I et tidligere projekt blev det dokumenteret, at varme i gulvet på faringsstedet signifikant forbedrede pattegrisenes overlevelse i stier med løsgående søer (Malmkvist et al., 2006), og at søerne - selvom de ikke var fikserede - fødte størsteparten af grisene på det opvarmede faste betongulv (Moustsen et al., 2007; Pedersen et al., 2007). Tilførsel af varme på faringsstedet kræver at stien er indrettet med en stor andel fast gulv, da det er vanskeligt at tildele varme i et spaltegulv. Hvis pattegrisene skal have gavn af en ekstra varmekilde på fødselsstedet er det en forudsætning at stien motiverer soen til at fare i det opvarmede område. Det er muligt at indrette relativt store farestier til løse søer (>7 kvm) på en måde så de motiverer soen til at zoneopdele stien (Pedersen og Moustsen, 2008) mens indretning af mindre stier med en større andel spaltegulv ikke på samme måde muliggør at soen kan zoneopdele stien.
I dag er hovedparten af farestier imidlertid indrettet med helt eller delvist spaltegulv. Det gælder både stier til løsgående søer og traditionelle kassestier. Der er derfor behov for videreudvikling og test af metoder til tilførsel af varme til de nyfødte pattegrise på anden måde end ved simpel opsætning af varmelampe som tidligere har været afprøvet (Pedersen, 1988). I projektet testes og dokumenteres virkning af en alternativ varmekilde til nyfødte pattegrise på udvikling af deres evne til at opretholde normal kropstemperatur i de første levetimer efter fødsel. Opretholdelse af normal kropstemperatur indenfor grisens første levetimer er påvist at være en af de væsentligste indikatorer for pattegriseoverlevelse både hos fikserede og løsgående søer (Pedersen, 2008). Desuden testes og dokumenteres de nærklimatiske forhold ved etablering af varmekilden i stier med stort spaltegulvsareal.
Fremgangsmåde
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med DSP som en integreret del af DSP's projekt "Pattegriseoverlevelse 0-3 timer efter fødsel" som er en del af budget 09/10.
Der gennemføres undersøgelser i farestier med fuldt spaltegulvsareal. Der etableres en alternativ varmekilde baseret på strålevarme som kan opstilles i den ende af farestien, hvor pattegrisene forventes født. Af hensyn til at undersøge effekten af den alternative varmekilde skønnes det mest hensigtsmæssigt indledningsvist at gennemføre undersøgelsen med søer i kassestier, idet man her kender fødselsstedet og kan sikre at soen ikke fjerner sig fra varmekilden. Senere ønskes samme metode testet i stier til løsgående søer med et stort spaltegulvsreal sammenkoblet med undersøgelser af søernes zoneopdeling af stier. Dette ligger først i Fase 2 af projektet. Varmekilden udvikles ved SKOV A/S i et sideløbende projektsamarbejde mellem DJF, SKOV A/S og DSP (TIF projektet under Højteknologifonden). Efterfølgende opsættes varmekilden i et par kassestier på Forskningscenter Foulum med henblik på pilottests. I den indledende pilotfase funktionstestes varmekilden med hensyn til varmeforsyning, træk og gasoptræk fra gyllekanalen. Det gøres dels gennem computer simuleringer og dels gennem en fuldskal test i SKOV A/S klimalaboratorium. Herefter gennemføres den egentlig undersøgelse. Der laves et randomiseret forsøg med i alt 32 faringer hvor halvdelen af søerne placeres i stier med ekstra varmekilde mens den anden halvdel placeres i stier uden ekstra varmekilde. Udvikling i pattegrisenes kropstemperatur og overfladetemperatur i de første levetimer registreres, tillige med tid til første råmælksoptagelse. Antallet af dødfødte grise, levendefødte grise og døde grise efter fødsel optælles efter obduktion af alle døde grise. Som indikator for varmebelastning af soen registreres krops- og overfladetemperatur, positur, positurskift og åndedrætsfrekvens i 24 t før faring til 24 t efter faring. Desuden opsættes temperaturfølere forskellige steder i stien med henblik på dokumentation af nærklima for de nyfødte pattegrise.
Undersøgelsen gennemføres indledningsvist med en lufttemperatur på 20 C og med en varighed af den alternative varmekilde fra dag 115 (eller tidligere hvis redebygningsaktivitet observeres før) til 24 t efter fødsel af første gris.
Tidsplan for projektet i projekt-året 2009/10:
Tidsplan og milepæle
Projektet gennemføres i to faser. Denne ansøgning gælder Fase 1, hvor effekten af gulvvarme på nyfødte pattegrises kropstemperatur testes i kassestier. Fase 1 gennemføres fra Okt 2009 til 30 Sept 2010.
Milepæle Fase 1:
1. Etablering og funktionstest af alternativ varmekilde samt opsætning i 1-2 kassestier ved DJF's forsøgsstalde i Foulum er klar 1. Jan 2010
2. Etablering af alternativ varmekilde i 8 kassestier ved DJF's forsøgsstalde i Foulum er klar 1. april 2010.
3. Gennemførelse af 2 runder af 16 faringer hvoraf halvdelen foregår i stier med alternativ varmekilde er klar 1. Sept 2010
4. Dataanalyse og dansk publikation klar 30. sept 2010
I Fase 2 gennemføres undersøgelser med den alternative varmekilde i stier til løsgående søer med fuldspaltegulve. Udarbejdelse af internationale publikationer både fra Fase 1 og 2 gennemføres.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200901/09/2011

Publikationer

ID: 128902247