Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at udvikle det tekniske potentiale i opkoncentrering af restsaft fra produktion af græs protein i nær fuldskala, samt skabe et solidt grundlag for vurdering af det økonomiske potentiale. Målet er at optimere og validere membranfiltreringen i demonstrationsskala, samt skabe tilstrækkelig værdi af koncentrat og permeat, så produktion af græs protein bliver økonomisk rentabelt.

Produktion og evaluering af græsser med hhv. højt og lavt sukkerindhold. Høst med direkte opsamling samt evaluering af udbytter og biomasse analyse over vækstsæsonen. Produktion af restsaft på bioraffineringsanlæg i Foulum. Optimering af procesparametre for højt protein ekstraktion fra de to græssorter, samt analyser af samtlige produktstrømme og beregning af massebalancer. Op-koncentrering af sukkerstoffer i restsaften ved brug af membranfiltrering i pilot- og demonstrationsskala. Evaluering af koncentrationsfaktor og produktionskapacitet, samt optimering af membranmaterialer og procesparametre med henblik på højt sukkerindhold og lav retention af næringssalte (især K). Evaluering af muligheder for udvanding af permeatet til græsafgrøder. Analyse af permeat for næringssalt indhold (K, NO3 m.fl.), samt evaluering af potentialet for recirkulering af næringsstoffer samt vandingseffekten fra permeatet. Evaluering af potentialet for hele processen med op-koncentreret restsaft. Indsamling af alle relevante evalueringer og værdisætninger af den opkoncentrerede sukkerstrøm samt det næringsholdige permeat. Beregning af businesscase for op-koncentrering af restsaften og anvendelse af permeat til udvanding. Evaluering af årsvariationer i potentialet for hele processen med op-koncentreret restsaft. For at fastlægge potentiale, årsvariationer og implementere optimeringer løbende gentages store dele af testforløbet i sæsonerne 20 og 21.

Projektet vil skabe det tekniske grundlag for bedre udnyttelse af samtlige strømme fra grøn bioraffinering og dermed give anledning til en bedre økonomi for de første anlæg og accelerere kommerciel implementering. Økonomisk bæredygtig produktion af græsprotein og værdifulde sidestrømme vil bane vej for mere græs produktion og reducere miljøbelastningen fra DK´s dyrkede areal ved mindre nitratudvaskning, lavere pesticidforbrug og øget kulstof læring.
Kort titelOpkoncentrering af Brunsaft
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2021

Emneord

  • Bioraffinering
  • græs