Nordisk Fodereffektivitet

Projekter: ProjektForskning

  • Københavns Universitet
  • Videncenter for Landbrug
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Forbedring af fodereffektivitet kan medvirke væsentlig til at nedbringe udgifterne til foder, der er den vigtigste variable omkostning i malkekvægholdet. Dette projekt har til formål at skabe et viden-grundlag for at forbed-re foderudnyttelsen ved at: 1) samle data fra forsøgsstationer i de nordiske lande til beregning af genetiske parametre, 2) udvikle indirekte metoder til måling af foderoptagelse, 3) udvikle metoder til måling af energi-tab i form af drivhusgassen metan, 4) udvikle metoder til måling af foderets fordøjelighed for individuelle køer, 5) undersøge indirekte mål for individuelle køers fodereffektivitet, 6) udvikle fodringsstrategier for at reducere energitab fra dannelsen af metan, 7) kortlægge samspillet mellem vommens mikroorganismer og koens genotype på den samlede foderudnyttelse og dannelsen af metan, 8) undersøge strategier for at ind-drage fodereffektivitet i DNA-baseret avl (genomisk selektion), 9) vurdere konsekvenserne af tiltagene gen-nem livscyklusanalyser
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201331/12/2016

Presse/medie

Publikationer

ID: 129010856