Aarhus Universitets segl

Næringsstofstrategi: Effekt på koens mælkeproduktion

Projekter: ProjektForskning

  • HBS Institutsekretariat
  • Husdyrernæring og Miljø
  • Institut for Husdyrbiologi og -sundhed
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Abstract 
Fulde titel: Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer: Effekter på koens mælkeproduktion og sundhed.
Description
Overordnet projektbeskrivelse:
 
Projekt periode:
Projektstart (måned/år): Jan 2007 Projektafslutning (måned/år): Dec 2009
 
Projektets formål:
Formålet med forskningsprojektet er at undersøge og udvikle en robust og praktisk anvendelig næringsstofstrategi med fokus på anvendelse af forskellige typer af fedtkilder og let/tungt omsættelige kulhydrater. Strategien kombinerer muligheden for en høj mælkeproduktion og sunde køer.
For at opnå dette har projektet følgende delformål: A) undersøge og udvikle en fodringsstrategi i tidlig laktation med fokus på at minimere fysiologisk ubalance og derved minimere risiko for produktionslidelser så som fedtlever, ketose og reproduktions problemer. B) undersøge effekten af samspillet mellem næringsstofstrategien og deponering henholdsvis mobilisering af kroppens fedtreserver på mælkeproduktionen. C) undersøge og udvikle en goldkofodring, som træner koens fedtstofskifte i sendrægtigheden, med fokus på at minimere problemer ved overgangen til ny laktation. D) Beskrive raceforskellen på A), B) og C).
 
Projektets baggrund:
Moderne mælkeproduktion har fokus på høj mælkeproduktion, sunde køer, høj velfærd og fremstilling af sunde fødevarer. Gennem de seneste par årtier har mælkeydelsen været stigende, men hyppigheden af produktionssygdomme er generelt ikke forbedret. En væsentlig forklaring på forekomsten af produktionssygdomme er ubalancer i stofskiftet opstået i sen-drægtigheden og i den tidlige laktation. Foderforsyningen til malkekøer har en stor betydning for koens stofskifte og mælkeproduktion.
En megen interessant gruppe af næringsstoffer er fedt / fedtsyrer. Fedt / fedtsyrer er mange ting - dels energirige næringsstoffer, men fedtsyrer fungerer også som "hormonlignende" stoffer (afh. af type fedtsyrer). Resultater fra nyere undersøgelser på malkekøer viser, at fedtsyrer har en potentiel stor og gunstig effekt på stofskiftet. Således viser korttidsstudier i goldperioden og i den tidlige laktation, at en øget andel af specifikke fedtsyrer (C18:0, C18:1, C18:2, C18:3) sandsynligvis kan påvirke koens stofskifte i positiv retning (reduceret NEFA i blodet og fedt i leveren). Pt. er anvendelsen af foderfedt til malkekøer til debat i Danmark. Med den nuværende viden og fokus på køernes mælkeydelse, er der imidlertid en risiko for et øget forbrug af fedtkilder med højt indhold af eksempelvis palmitinsyre (C16:0). Dette vil have en ugunstig effekt på mælkens ernæringsmæssige kvaliteter (grundet C16:0 fedtsyre), men sandsynligvis også på koens stofskifte og dermed øget risiko for sundhedsproblemer. Især effekten af fedttildeling i den tidlig laktation er ikke tidligere belyst i tilstrækkelig grad, hverken mht. køernes stofskifte eller mht. responset på mælkeproduktion og på mælkens sammensætning.
I tidligere undersøgelser har vi vist at en stor indtagelse af energi / stivelse i tidlig laktation vil øge mælkeydelsen samt påvirke stofskiftet i positiv retning (øget glukose i blodet, reduceret BOHB i blodet samt reduceret fedt i leveren). En væsentlig svaghed ved store mængder stivelse i foderrationen er imidlertid risikoen for vomacidose. I et allerede bevilliget projekt på DJF/KFC (se "Stivelsesprojektet") er fokus at udvikle fodringsstrategier (foderemner) med mulighed for indtagelse af store mængder stivelse, uden uheldige vom påvirkninger. En anden væsentlig interesse i kulhydratfraktionen er bl.a. begrundet med, at malkekøer har en stor andel af egen fedtsyresyntese, som er under indflydelse af typen af kulhydrater.
Hypotesen er, at det er muligt at optimere andelen af specifikke fedtsyrer og let/tungt omsættelig stivelse i foderrationen til gavn for koens stofskifte, mælkeproduktion og mælkens kvalitet. Ligeledes er det vores hypotese at effekten af specifikke fedtsyrer afhænger af laktationsstadie.
 
Projektets indhold:
Projektet skal belyse hvorledes forskellige typer og mængder af fedt, sammenlignet med let/tungt omsætteligt stivelse, i foderet påvirker den fysiologiske status (stofskifte), herunder subkliniske stofskiftelidelser samt mobilisering / deponering af kropsreserver, foderoptagelse, mælkeydelse og mælkesammensætning.
Forsøget skal køre over 3 år med mulighed for at undersøge: 1) Effekter af behandlingerne i gennem en hel laktation. 2) Samspil mellem fodringen og laktationsstatus (mobilisering / deponering fase). 3) Effekter på fodringsstrategier i goldperioden på efterfølgende laktation. 4) Variation mellem køer (individuel respons) afhængig af koens status ved kælvning og ved overgang mellem mobilisering og deponering.
 
Forventet udbytte i projektet:
Vi forventer, at projektets resultater vil give mælkeproducenterne mulighed for at optimere fodringen ud fra en helhedsbetragtning omkring høj mælkeproduktion, sunde køer og mælkens værdi. Endvidere forventer vi at det tværfaglig samarbejde, som foreslået i dette projekt, er en væsentlig forudsætning for et højt, bredt og relevant udbytte af projektet. Dette er ligeledes væsentlig med sigte på en styrkelse af kompetencer til gavn for den fremtidige forskning.
Udbytte oversigt:
- Høj mælkeproduktion
- Reduktion i frekvensen af fysiologisk ubalance i tidlig laktation og derved sundere køer
- Mælk med en højere ernæringsmæssig kvalitet
- Fodringsstrategi til malkekøer som har en solid, bred og sammenhængende fokus
 
Projekt status 2007:
Projektets hovedresultater og konklusioner for 2007
Projektgruppen er meget langt mht. data samling og opgørelser fra forsøget i 2007. Samkøring af data fra foderanalyser er dog ikke færdige. Umiddelbart tyder det på, ud fra de foreløbige dataanalyser, at racerne Jersey og Holstein Frisian ikke reagerer ens på de forskellige fedtrationer i den tidlige laktation - dette gælder både mælkeydelse og stofskifteparametre. Projektgruppen afventer yderligere statistiske analyser før sikkerheden på analyserne er i orden og dernæst kan konklusioner drages.
 
Projektets faglige forløb for 2007
Projektet i 2007 indeholdt følgende foderplaner som skitseret i tabellen (C16: høj mættet fedtfodring, C18: høj umættet fedtfodring, Kontrol: lavt fedtindhold i foderrationen). Fodringerne startede dagen for kælvning og blev udført på 3 racer (RDM, Holstein Frisian og Jersey) på KFC. I forsøget blev der registreret foderoptagelse, mælkeydelse og kropsvægt på daglig basis. Endvidere blev der udtaget ugentlige blodprøver i perioden omkring kælvning samt to leverbiopsier i tidlig laktation. Kropsvægt, blodprøver og leverbiopsier bliver brugt til at estimere køernes risiko for stofskiftelidelser (sammenholdt med foderoptagelse og mælkeydelse = "effektivitet").
 
Hold
Foderblanding / Tildeling
(Periode og uger fra kælv.)
 
-8 til 0
Uger fra klv.
0 til 44
Uger fra klv.
C-16
Goldko
Foder C-16
4 kg Grønmix i AMS
C-18
Goldko
Foder C-18
4 kg Grønmix i AMS
Kontrol
Goldko
Foder kontrol
4 kg Grønmix i AMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsøgene er blevet gennemført som planlagt og produktionsresultater er indsamlet på de tre nævnte racer. Fysiologiske data er indsamlet på Holstein Frisian og Jersey for at koncentrerer indsatsen på de umiddelbart mest betydende racer i DK, og for at kunne holde udgifterne i projektet indenfor budgettet.
 
Offentliggørelse vedr. projektresultater for 2007
Resultaterne fra dette projekt vil blive samlet i systembeskrivelser, som vil danne grundlag for forskningsrapporter med fokus på helhedsbetragtninger. De samlede resultater vil blive præsenteret på en temadag på DJF efter afslutning af undersøgelserne. Ligeledes vil det være oplagt at fremlægge resultaterne i forbindelse med relevante nationale og internationale konferencer. Ydermere vil specifikke delemner i projektet blive publiceret i nationale og internationale artikler. Der er ikke pt. publiceret resultater fra projektet, idet resultaterne fra 2007 ikke endeligt er analyseret statistisk.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200731/12/2009

ID: 128901797