Aarhus Universitets segl

Muligheder for at nedbringe landbrugets drivhusgasudledning ved ekstensiveret drift og udtagning af lavbundsjorde

Projekter: ProjektForskning

  • KU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – Skov, Natur og Biomasse
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Lavbundsjorde i omdrift er årsag til 32% af landbrugets samlede drivhusgasudledning i Danmark. Udtagning og ekstensivering af drift på lavbundsjorde er derfor vigtige virkemidler til at reducere landbrugets klimabelastning. Det er centralt at hæve vandspejlet, hvilket nedbringer udslippet af kuldioxid fra nedbrydning af jordens organiske materiale, men samtidig kan der dannes ideelle forhold for produktion af de stærkere drivhusgasser metan og lattergas. Der findes kun få målinger af den samlede drivhusgasbalance, der inkluderer alle tre primære drivhusgasser, for udtagne jorde i Danmark, og ingen der inddrager udviklingen af systemet over tid. Derfor er klimaeffekten ved udtagning som virkemiddel behæftet med stor usikkerhed.
Vi vil måle den samlede årlige drivhusgasbalance på arealer med forskellige typer af udtagning på lavbundsarealer, inkluderende ekstensiveret drift med fortsat biomasseproduktion og forskellige dybder til vandspejlet samt forskellige udviklingsstadier af naturlig tilgroning i årene efter udtagning.
Målet er at forbedre datagrundlaget markant for drift og forvaltning af udtagne lavbundsjorde, f.eks. ved skånsom biomasseproduktion eller ved at regulere vandstanden for at optimere klimagevinsten. Med de nye data vil vi udvikle et beregningsværktøj, der forbedrer bestemmelsen af specifikke emissionsfaktorer for drivhusgasser for danske lavbundsjorde baseret på gasudvekslingens årlige dynamik som funktion af områdets hydrologi, jordbundskemi og vegetation.
AkronymRePeat DK
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/201931/03/2024

ID: 230371124