Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Luftforurening ved en planlagt udvidelse af Billund Lufthavn

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Dette projekt indeholder beregninger af de ændringer i luftforureningen der vil optræde i forbindelse med en planlagt udvidelse af Billund lufthavn.
Der er opstillet en række scenarier, som beskriver forskellige etaper
af anlægsarbejdet strækkende sig fra udgangssituationen i år 1996 til
år 2010, hvor anlægsarbejdet forventes at være fuldført. Luftforureningen
er herefter blevet vurderet med henblik på at belyse effekter
på forskellige geografiske skalaer, fra rent lokalt i selve lufthavnen og
dens nærmeste omgivelser, over regionalt i Billund By og dens opland,
til globale virkninger af kuldioxid-udslip. Det er dog kun på
lokal skala, at der er udført egentlige beregninger af de forventede
luftforureningsniveauer.
Undersøgelsen har omfattet de stoffer, som er mest relevante for flyog
biltrafik, dvs. kvælstofoxider, kulbrinter, kulmonoxid og kuldioxid.
For en fuldstændigheds skyld er der også foretaget opgørelser af
emissionen af svovldioxid, selvom hverken fly- eller biltrafik giver
noget væsentligt bidrag hertil. Kvælstofoxider og kulbrinter kan under
indvirkning af sollys danne fotokemiske oxidanter - specielt
ozon. I Danmark skyldes ozonforurening dog fortrinsvis langtransport,
medens den lokale luftforurening nedbryder ozon. Ozondannelse
er derfor ikke medtaget i vurderingerne.
Beregninger af de emissioner, som er direkte relateret til flytrafik,
motorafprøvninger og brug af lufthavnsmateriel, er foretaget på
grundlag af oplysninger og prognoser fra Billund Lufthavn. En
mindst lige så stor forureningskilde er imidlertid den vejtrafik, som
et stort anlæg som en lufthavn genererer. Derfor beskrives emissioner
fra vejtrafikken, dels i enkelte gadesnit, dels totalt i Billund by og
i et opland på ca. 500 km2. Disse beregninger er baseret på trafikprognoser
udarbejdet af Vejdirektoratet.
De regionale og globale effekter opgøres på basis af de samlede emissioner,
og endelig beregnes flytrafikkens bidrag til luftforurening i
området med en til formålet udviklet spredningsmodel. Der tages
kun hensyn til aktiviteter omkring landingsbanerne, da andre bidrag
er ubetydelige.
Til slut beregnes forureningsniveauer i en række gader i Billund by
og omegn ved hjælp af den såkaldte OSPM-model (Operational Street
Pollution Model) . Her tages, foruden den generelle baggrund, kun
hensyn til emissioner fra gadens/vejens egen trafik.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/199701/04/1999

ID: 129079595