Livet efter sepsis: Forbrug af sundhedsydelser og betydningen af socioøkonomiske forskelle

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det primære formål med projektet er at se på forløbet efter udskrivelse hos patienter, der har været indlagt på intensivafdelingen med svær sepsis eller septisk shock, og belyse, hvorvidt der eksisterer en sammenhæng mellem efterforløbet og socioøkonomisk status.
Sepsis er en tilstand med svær infektion i kroppen, som kan ramme alle patientgrupper. Opholdet på sygehuset kan være langvarigt, og sygdomsforløbet er forbundet med høj dødelighed.
Størstedelen af den nuværende forskning på området beskæftiger sig med tidlig diagnosticering og behandling. Med tidlig diagnose og bedre behandling følger, at flere undslipper døden. Disse mennesker har også et liv bagefter.
Vores hypotese er:
1) At jo flere henvendelser man har ved egen læge/ambulatoriekonsultationer efter udskrivelse, des bedre går det patienten, altså minimeres risiko for genindlæggelse/død
2) At de patienter, der ikke har en samlever, eller som befinder sig i en lavere uddannet gruppe af samfundet, er særligt udsatte
I Danmark tilbydes patienter indlagt med svær sepsis eller septisk shock ikke systematisk opfølgning efter endt indlæggelse. Der savnes informationer om frekvensen af patienternes henvendelser til sundhedssystemet samt deres socioøkonomiske status, så det mest optimale forløb kan tilrettelægges for den enkelte patient allerede under indlæggelsen.
Målet er, at man i fremtiden kan udvikle og implementere socialt differentierede rehabiliteringsprogrammer rettet mod sepsispatienter, samt at man - set i et samfundsøkonomisk perspektiv - kan reducere ressourcerne, der bruges på gentagne indlæggelser og henvendelser til sundhedsvæsnet. Projektet har således et stort almennyttigt potentiale.
Projektet vil blive gennemført som en del af CONSIDER Sepsis-Netværket i et samarbejde mellem Center for Akutforskning, Intensiv Terapi Afsnit, ITA, Infektionsmedicinsk Afdeling, Mikrobiologisk Afdeling samt Klinisk Epidemiologisk Afdeling. Gruppen bag dette projekt har igennem en årrække arbejdet med sepsis og behandlingen heraf på nationalt såvel som internationalt plan.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/09/201301/09/2014

Emneord

  • Rehabilitering
  • Sepsis
  • Kvalitativ forskning
  • Kvantitativ forskning
  • Registerstudier
  • Socioøkonomisk status
  • Henvendelser ved praktiserende læge
  • Akutte, elektive og ambulante henvendelser på sygehuset
  • Sundhedsydelser