Ledelse af stress

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formål
Projektets formål er overordnet at undersøge barrierer og fremmende faktorer for lederes forebyggelse og håndtering af stress blandt medarbejdere. I projektet søges følgende forskningsspørgsmål derfor besvaret:
• Hvordan forebygger og håndterer ledere stress blandt medarbejdere?
• Hvilke barrierer og fremmende faktorer er der for den ledelsesmæssige implementering af standarder for forebyggelse og håndtering af stress blandt medarbejdere?
• Hvordan omsætter vi viden om disse barrierer til konkrete handleanvisninger til ledere?
Baggrund
Undersøgelser indikerer, at en reduktion af arbejdsmiljømæssige risikofaktorer er en vigtig intervention ift. at afhjælpe stress blandt medarbejdere. På baggrund af disse undersøgelser er der udviklet en række standarder for håndtering af medarbejderes stress. Forskning viser dog en tendens til, at ledere ikke følger disse standarder, men tilbyder medarbejderne individuelle teknikker til at håndtere deres oplevelse af stress. Undersøgelser omkring lederadfærd har desuden peget på, at de har en udpræget individuel forståelse af stress i modsætning til medarbejdere som ofte forstår stress som udviklet på baggrund af problematiske arbejdsmiljømæssige forhold. Derudover har forskning vist, at ledere oplever vidensmæssige og arbejdsorganisatoriske barrierer for hensigtsmæssig håndtering af sygemeldinger generelt.
På denne baggrund ønskes det derfor eksplorativt at undersøge ovennævnte barrierer med særligt fokus på identificering af både fremmende og hæmmende faktorer for lederes håndtering af stress blandt medarbejdere. Denne viden vil give mulighed for at fokusere den efterfølgende indsats, og målrette formidlingen til ledere omkring forebyggelse og håndtering af stress blandt medarbejdere.
Metode
Da forskningsfeltet er forholdsvist begrænset belyst, fordrer det en metode, der kan bidrage til at brede feltet ud og generere nye hypoteser omkring de mulige ledelsesmæssige barrierer. Projektet gennemføres derfor som et kvalitativt multicase-studie, og dataindsamlingen foregår via semistrukturerede interviews.
Der udvælges to offentlige og to private arbejdspladser i Danmark for dermed at kunne belyse eventuelle forskelle i oplevede barrierer og fremmende faktorer for håndtering af stress mellem forskellige sektorer. To industrivirksomheder, en hospitalsafdeling og en kommunal afdeling vil blive udvalgt. Der vil i alt blive foretaget 44 interviews med både ledere og medarbejdere, 11 interviews på hver arbejdsplads.
Udvikling
På baggrund af resultaterne vil der i samarbejde med følgegruppen udvikles en stresshåndteringspakke for ledere.
Stresshåndteringspakken er et værktøj til ledere, som kan hjælpe dem med at identificere de barrierer de møder i forhold til at forebygge og håndtere stress hos medarbejdere, anviser måder at overkomme dem på samt anviser konkrete måder de kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø og håndtere medarbejderes stress, sygemelding og tilbagevenden til arbejdet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201601/01/2018

ID: 130648750