Langtidsopfølgning på effekt af socialt differentieret hjerterehabilitering

Projekter: ProjektForskning

  • Dansk Center for Ulighed i Sundhed, Aalborg Universitetshospital
  • DEFACTUM, Region Midtjylland
  • Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Baggrund
Mindst 400.000 personer i Danmark lever med hjertekarsygdom, og hvert år ses der knap 50.000 nye tilfælde af hjertekarsygdom. En del af de personer, der lever med hjertekarsygdom, vil opleve fysiske, psykiske og sociale følger af deres sygdom. Hjerterehabilitering har en positiv indvirkning på kardiovaskulære risikofaktorer. Endvidere mindsker hjerterehabilitering funktionsbegrænsninger og øger livskvaliteten. Derudover mindsker hjerterehabilitering sandsynligheden for total og kardiovaskulær dødelighed, reinfarkter og ikke-dødelige genindlæggelser.
Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland anbefaler, at alle patienter, der har haft et akut myokardie infarkt, deltager i et udbygget, integreret hjerterehabiliteringsforløb. Der ses dog sociale forskelle i tilbud om og deltagelse i hjerterehabilitering. Jo lavere uddannelsesniveau, jo større sandsynlighed er der for, at patienterne ikke får tilbudt hjerterehabilitering. Såfremt patienterne bor alene, er der større sandsynlighed for, at de ikke fuldfører et hjerterehabiliteringsforløb. Målt på uddannelses- og indkomstniveau ses der endvidere en omvendt sammenhæng i forhold til prævalensen af iskæmisk hjertesygdom og kardiovaskulær dødelighed. De sociale forskelle ses på trods af, at Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland anbefaler, at hjerterehabilitering skal planlægges som en socialt differentieret indsats med muligheder for udvidede tilbud for udsatte patienter.
I 2000 blev et fireårigt hjerterehabiliteringsprojekt opstartet på Aarhus Universitetshospital. Resultaterne fra projektet viste, at socialt udsatte patienter, der modtog udvidet hjerterehabilitering, havde en signifikant bedre medicincompliance, en signifikant pænere lipidprofil, et signifikant lavere systolisk blodtryk og et signifikant lavere BMI målt ved 1 års opfølgning.
Resultaterne fra det fireårige hjerterehabiliteringsprojekt på Aarhus Universitetshospital ligger til grund for udarbejdelsen af nationale og regionale anbefalinger samt forløbsprogrammer. Dét, kombineret med at et sådant socialt differentieret interventionsstudie så vidt vides ikke er set før, gør, at det synes interessant og relevant at anvende denne unikke mulighed for at undersøge effekten på lang sigt.
Formål
At undersøge effekten af socialt differentieret hjerterehabilitering ved patienter med førstegangs akut myokardie infarkt samt at undersøge patienternes forbrug af sundheds- og sociale ydelser vurderet efter 2, 5, 7 og 10 år.
Studie 1
A) At identificere og kortlægge forekomsten af kardiovaskulær og totaldødelighed samt forekomsten af reinfarkter i studiepopulationen.
Studie 2
A) At undersøge og analysere studiepopulationens adherence til den sekundære forebyggelsesbehandling. Adherence måles i forhold til lipidværdier, blodtryk, rygestatus, deltagelse i årskontroller i almen praksis samt hvorvidt studiepopulationen indløser recepter på ordineret medicin.
Studie 3
A) At udarbejde en sundhedsøkonomisk evaluering af helbredsbetingede overførselsindkomster og antallet af ambulante og stationære hospitalskontakter i studiepopulationen.
Ph.d.-studiet er treårigt og udføres med kvantitative metoder.
Perspektivering
På trods af at de nationale kliniske retningslinjer og Region Midtjyllands forløbsprogram prioriterer en social differentieret indsats i hjerterehabilitering, så ses der stadig sociale forskelle i prognosen ved danske patienter med en akut myokardie infarkt diagnose. Det fireårige hjerterehabiliteringsprojekt på Aarhus Universitetshospital resulterede i signifikant bedring for socialt udsatte patienter målt ved et års opfølgning. Så vidt vides er et sådant socialt differentieret interventionsstudie ikke set før, og en langtidsopfølgning af patienterne vil give en unik mulighed for at undersøge projektets effekt på lang sigt. Det vurderes, at ph.d.-projektet kan være med til at understøtte udarbejdelsen af nye kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer for hjerterehabilitering regionalt, nationalt og internationalt.
Eksterne samarbejdspartnere:
- Dansk Center for Ulighed i Sundhed, Aalborg Universitetshospital.
- Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201631/12/2018

Projekter

Aktiviteter

ID: 129045761