Kvægsædskiftet som klimavirkemiddel

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der mangler muligheder for udvikling af klimaneutralt kvægbrug uden udtagning af jord fra omdrift. Det harmonerer dårligt med betydningen af kløvergræs i omdrift for mælkeproduktionen. Vi vil udvikle kvægsædskifter som omkostningseffektivt virkemiddel til reduktion af drivhusgasemission ved at: 1) eksperimentelt bestemme kulstoflagring under græs i omdrift, 2) udvikle modeller for langsigtet kulstoflagring og miljøpåvirkning, 3) minimerer lattergasemissionen efter ompløjning, 4) undersøge naturlige nitrifikationshæmmere i arten vejbred, 5) analysere sædskifte-, fodringsmæssige og økonomiske konsekvenser på bedriftsniveau og sidegevinster i form af reduceret nitratudvaskning og øget biodiversitet, og 6) indbygge resultaterne i værktøjer til livscyklusvurdering.

Projektet leverer implementeringsparat videnskabeligt grundlag for opgørelse af kulstoflagring i jord og emissioner af drivhusgasser, samt operationalisering i modeller og værktøjer til livscyklusvurdering for kreditering i afsætningsledet. Der leveres virkemiddeleffekt for græs i omdrift, som omfatter alle typer af sædskifter med en græsmarkskomponent, veldokumenteret og kalibreret modelværktøj, samt virkemiddeleffekt for brug af nitrifikationshæmmere udsprøjtet på græsset forud for ompløjning.

Effekter og barrierer for implementering i primærproduktionen adresseres særskilt for økologiske og konventionelle sædskifter, inklusiv sideeffekter i form af produktion og nitratudvaskning samt naturhensyn.
AkronymKlimagræs
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/201930/09/2024

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.