Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? Tiltak for ivaretakelse og oppfølging

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Et forskningsoppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Oppdraget med sigte på å få mer kunnskap om tiltak for håndtering, oppfølging og ivaretakelse av fremmedkrigere som returnerer til Norge, herunder fengsling og ulike modeller for reintegrering. Mer spesifikt var målene å
• øke kunnskapen om mulige tiltak for håndtering, oppfølging og ivaretakelse av personer som har returnert til Norge etter å ha vært fremmedkrigere.
• øke kunnskapen om noen utvalgte europeiske lands utfordringer og tiltak i arbeidet med håndtering, oppfølging og ivaretakelse av fremmedkrigere.
• identifisere og beskrive én eller flere særlig vellykkede modeller for reintegrering.
• identifisere ulike sektorers rolle samt kompetansebehov i reintegreringsarbeidet.
• identifisere gode modeller for samhandling mellom de ulike aktørene i reintegreringsarbeidet, herunder blant annet lovgrunnlag, muligheter og praksis.

Senter for ekstremismeforskning (C-REX ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, ble etter en anbudsrunde tildelt prosjektet. Arbeidet startet i april 2017, og ble sluttført i desember.

Nøgleresultater

Rapport til Justitsdepartementet i Norge.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201731/12/2017

ID: 163310110