Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er behov for at kvantificere drivhusgas- og ammoniakudledning fra udendørs lagring af gylle. De nyeste modelestimater indikerer at udendørs gyllelagring er den største bidrager til metanemission fra husdyrgødning i Danmark. Metan fra husdyrgødning udgør 108 kt CH4 pr. år fra svin og kvæg. Der er et stort behov for data vedrørende basisniveauer af gasemission fra lagret gylle, samt hvordan denne afhænger af bedriftstype, management og klimatiske forhold. I dette projekt kvantificeres metan, lattergas og ammoniak udledninger fra 18 fuldskala gylletanke, herunder grise- og kvæggylle samt afgasset gylle, for at fastsætte emissionsfaktorer og koble bedriftsnær praksis med emissionssniveauer. Der vil endvidere blive gennemført forsøg i pilotskala gylletanke med forskellige gylletyper og behandlingsteknologier til reduktion af drivhusgas- og ammoniakemission. Udover emissionsniveauer, sikres den nødvendige aktivitetsdata bl.a. i form af gylletemperatur, gyllemængde og information om bedriftsspecifik praksis. Samlet set skal data benyttes til at kalibrere og udbygge eksisterende bedriftsnære modeller til prædiktion af gasudledning, herunder den udvidede normtalsmodel (Anaerobic Biodegradation Model, ABM), samt Arrhenius modellen, der benyttes i de nationale opgørelser.
AkronymSTOREMIS
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202431/12/2027