”Harers habitatselektion, mobilitet og aktivitetsmønstre i forhold til generel landbrugspraksis, habitatforbedringstiltag og prædatorer”.

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet har som hovedprioritet, at levere følgende konkrete typer viden:
  • Kvantificering af harers brug af og selektion for generelle afgrødetyper i løbet af året – Denne viden skal bruges til at kortlægge hvornår på året en given afgrødetype kan betragtes som værende et anvendeligt harehabitat (fødesøgning) eller ligefrem må betragtes som en landskabsmæssig barriere. Dermed identificeres sæsonmæssige flaskehalse for hovedafgrødetyper, hvor harerne er afhængige af alternative habitater (fx markstriber) for at kunne overleve og reproducere.

  • Kvantificering af harers brug af og selektion for forskellige typer af ”vildtvenlige” mikrohabitater (forskellige typer af vildtstriber og højkvalitetsafgrøder) i forhold til disses beskaffenhed, udformning og beliggenhed i forhold til den omkringliggende landskabsmæssige kontekst. – Denne viden skal bruges til at kunne rådgive grundejere om de forventede effekter af konkrete habitatforbedrende tiltag i en given type landskab.

  • Kvantificering af i hvilken grad harers habitatvalg, fødesøgning, aktivitets- og bevægelsesmønstre er påvirket af tilstedeværelse af rovdyr (primært ræv, men om muligt også kragefugle og rovfugle). – Denne viden er vigtig for forståelsen af rovdyrs mulige indirekte effekter på harebestande gennem den antiprædator-adfærd deres blotte tilstedeværelse afføder i en given type landskab. Dette vil kunne bruges til at optimere strukturen og udformningen af mikrohabitater for harer i områder med høj prædatortæthed.

  • Kvantificering af harers generelle aktivitetsmønstre og mobilitet som funktion af landskabsstruktur (fordeling af føderessourcer såvel som mulige barriereeffekter), årstider og ynglestatus (diegivende hunner). – Det optimale harelandskab skal indeholde de nødvendige ressourcer til at en diegivende hun vil kunne opfostre sine unger inden for sit leveområde. Det er derfor vigtigt at vide inden for hvilken rumlig skala (diegivende) harer skal have adgang til fødesøgnings- og beskyttelseshabitater året igennem.

  • Harers rumlige og aktivitetsmæssige respons på større forstyrrelser og abrupte ændringer i deres miljøforhold. – Intensivt dyrkede landskaber er meget dynamiske, idet høst eller pløjning fjerner eller tilføjer habitat fra den ene dag til den anden. For at vide hvor sårbare eller robuste harer er over for diskontinuitet og forstyrrelser, kræves viden om hvorledes de responderer når dette sker.
  Kort titelGPS-undersøgelser af harer
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201730/11/2019

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.