Evaluering af akutaftalen i Region Midtjylland

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I september 2012 blev der i Region Midtjylland implementeret en ny akutaftale, som var skabt i et samarbejde mellem PLO-Midtjylland og Region Midtjylland. Det overordnede formål med akut¬aftalen var at etablere en enstrenget indgang til sundhedsvæsenet for patienter med akut behov for lægehjælp (bortset fra alarm 1-1-2). Den sygeplejerske-bemandede skadevisitation ved Aarhus Sygehus blev nedlagt, og alle akutte henvendelser (bortset fra 112-opkald) visiteres nu – i både dagtid og vagttid − af praktiserende læger.
Derudover ønskede man at etablere et samarbejde mellem lægevagten og sygeplejersker fra skadestuer/akutafdelinger/akutklinikker. Planen var at udnytte de enkelte instansers faglige kompetencer inden for akutbehandling bedst muligt og at optimere patientflowet i spidsbelastede perioder. Vagtlægerne fik endvidere adgang til at foretage flere diagnostiske undersøgelser.
Evalueringen
PLO-Midtjylland og Region Midtjylland har under udviklingen af akutaftalen været enige om vigtigheden af at foretage en evaluering af akutaftalens implementering.
Som følge af akutaftalen har de praktiserende læger i dagtid fået en central rolle som visitatorer af akutte skader. I det omfang det er muligt, bliver patienter med skader behandlet hos egen læge, mens større skader kan visiteres til behandling på nærmeste akutmodtagelse i regionen.
For de praktiserende læger i den vestlige del af regionen var der et langt stykke hen ad vejen tale om fortsættelse af den allerede eksisterende praksis. Her har der været tradition for, at mange skader blev håndteret i almen praksis. I den østlige del blev skader i større omfang behandlet på skadestuerne, og her skulle borgerne før akutaftalen ringe til et fælles telefonnummer til skade¬stuerne, der var bemandet af sygeplejersker. I denne del af regionen var der derfor naturligt nok en større uvished om, hvad akutaftalen ville betyde af ekstra arbejde og nye opgaver, som man måske ikke havde rutine i at håndtere.
Det var bl.a. væsentligt at få afdækket, hvor meget skader overordnet fylder i lægevagten i forhold til alle henvendelser og ved de forskellige kontakttyper. Desuden ønskede man viden om, hvilke skader det drejer sig om, hvordan lægerne håndterer dem, og i hvor høj grad sygeplejersker involveres i behandlingen af patienterne. Det er ikke muligt ud fra lægevagtens nuværende IT-system at foretage udtræk, der kan give informationer om kontaktårsager, da der ikke angives klassifikationskoder for kontaktårsager og diagnoser. Det var derfor nødvendigt at foretage en specifik undersøgelse svarende til Lægevagtkontaktmønsterundersøgelsen (LV-KOS) fra 2011. Denne undersøgelse blev foretaget før akutaftalens implementering, og data herfra kan derfor bruges som sammenligningsgrundlag.
Hensigten med at etablere et samarbejde mellem sygeplejersker og vagtlæger var at opnå et bedre samarbejde mellem skadestuer/akutafdelinger/akutklinikker og lægevagten. Det var desuden ønsket, at sygeplejerskernes indsats med assisterende og selvstændige behandleropgaver i lægevagten kunne være med til at øge patientflowet og mindske patienternes ventetid. Sygeplejerskerne skul desuden observere patienterne i venteområdet i lægevagten, og de havde mulighed for at omvisitere patienter til behandling på sygehuset såfremt patients tilstand udvikler sig kritisk eller det af logistiske årsager kunne være hensigtsmæssigt at flytte patienterne (typisk ved stor travlhed i lægevagten).
Med evalueringen ønskede vi at undersøge sygeplejerskernes aktivitet i lægevagten efter implementeringen af akutaftalen, herunder i hvor høj grad sygeplejerskerne udfører assisterende og selvstændige behandlinger i lægevagten. Desuden ville vi undersøge, hvilke arbejdsopgaver sygeplejerskerne udfører i lægevagtkonsultationerne, og hvor mange patienter de omvisiterer.
Akutaftalens indflydelse på arbejdsrutinerne i vagttiden kan have store konsekvenser for det faglige personale og for arbejdsmiljøet. Forandring kan være udfordrende, og det er vigtigt, at personaleperspektivet har været inddraget i evalueringen for at optimere funktionen i både lægevagten og på skadestuer/akutafdelingerne/akutklinikkerne. Med et af delprojekterne ønskede vi at undersøge vagtlægernes og sygeplejerskernes erfaringer med og holdninger til arbejdsmiljøet og det interne samarbejde i lægevagtskonsultationerne efter implementering af akutaftalen. På den måde kunne vi få input fra lægerne og sygeplejerskerne som inspiration til optimering af samarbejdet.
I forbindelse med implementeringen af den nye visitationspraksis antages det, at almen praksis i dagtiden vil modtage flere telefonopkald end tidligere, hvilket kan betyde længere telefon-ventetider. Derfor var det også relevant at klarlægge telefontilgængeligheden til almen praksis i dagtiden før og efter implementeringen af den nye akutaftale i Region Midtjylland.
Med akutaftalen har almen praksis overtaget behandlingen af en række skader fra sygehusene. Det passer godt i tråd med de sidste års tendens, hvor opgaver er rykket fra det specialiserede sekundære sundhedsvæsen ud til almen praksis. En del af evalueringen var at undersøge, hvilke ændringer, der er sket i antallet og typen af patienthenvendelser til almen praksis, til skadestuer/akutafdelinger/akutklinikker og til præhospitalet.
Formål
Skader i dagtid
Formålet med denne delundersøgelse var at undersøge:
1. Hvor mange henvendelser om skader får almen praksis i dagtiden?
2. Hvordan bliver henvendelser om skader visiteret?
3. Hvordan behandles skader i almen praksis?
Skader i lægevagten
Formålet med denne delundersøgelse var at belyse:
1. Omfanget af skader i lægevagten efter implementeringen af den nye
akutaftale
2. Vurdering og håndtering af skader i lægevagten af vagtlægerne, herunder
relevansen af henvendelserne og af telefonvisitationen
Sygeplejerskernes arbejdsopgaver i lægevagten
Formålene med denne delundersøgelse var:
1. At kortlægge, hvor mange assisterende og selvstændige behandleropgaver
sygeplejerskerne udfører i lægevagtkonsultationerne
2. At undersøge, hvilke behandleropgaver sygeplejerskerne udfører i
lægevagtkonsultationerne
3. At undersøge, hvor mange patienter sygeplejerskerne omvisiterer fra
lægevagten til skadestuer/akutafdelinger/akutklinikker og årsagen til
denne omvisitering
Vagtlægernes og sygeplejerskernes evaluering af akutaftalen
Formålet med denne delrapport var at undersøge:
1. Hvordan evaluerer vagtlægerne og sygeplejerskerne deres samarbejde i
lægevagt-konsultationen?
2. Hvordan kan samarbejdet ifølge vagtlæger og sygeplejersker optimeres?
Telefontilgængelighed i Almen Praksis
Formålet med denne delrapport var:
1. At klarlægge telefontilgængeligheden til almen praksis i dagtiden før og
efter implementeringen af den nye akutaftale i Region Midtjylland
Registerundersøgelse af henvendelser til almen praksis, skadestuer/akutafdelinger og præhospitalet
Formålet med delundersøgelsen var at beskrive, om implementeringen af akutaftalen:
1. Har påvirket antallet og typen af patienthenvendelser i almen praksis i dag-
og vagttid
2. Har påvirket antallet af patienthenvendelser til skadestuer og præhospitalet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/02/201315/12/2014

Emneord

  • Evaluering
  • almen praksis
  • akut