Aarhus Universitets segl

Etisk myndighed i daginstitutioner og grundskoler

Projekter: ProjektForskning

 • Wiberg, Merete (Projektkoordinator)
 • Nielsen, Carsten Fogh (Deltager)
 • Rothuizen, Jan Jaap (Deltager)
 • Oettingen, Alexander von (Deltager)
 • Michel-Schertges, Dirk (Deltager)
 • Kjeldsen, Christian Christrup (Deltager)
 • Lanng, Jane (Deltager)
 • Petersen, Anders (Deltager)
 • Engelsen, Søren (Deltager)
 • Togsverd, Line (Deltager)
 • Andersen, Kirsten M. (Deltager)
 • Nielsen, Carla Birgitte (Deltager)
 • VIA University College
 • UCSyddanmark
 • Syddansk Universitet
 • UC Syd
 • UCL
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Etisk myndighed i daginstitutioner og grundskoler
Formål
I Danmark spiller dagtilbud og grundskole en væsentlig og uomgængelig rolle i udviklingen af børn og unges etiske myndighed. I modsætning til lande, der har specifikke fag i etik, har vi i Danmark den forståelse, at etiske og moralske erfaringer, værdier, viden, kompetencer og holdninger indgår i og formidles gennem alle fag, gennem børnenes indbyrdes samvær og de legende fællesskaber de indgår i samt gennem et tæt skole-hjem-samarbejde. Denne forståelse kommer til udtryk i både folkeskolens og dagtilbuddets formålsparagraffer, hvor udvikling og opøvelse af etisk myndighed indgår som et centralt element.
Fra skole- og uddannelsesforskningen ved vi en del om, hvad der understøtter og fremmer børns og unges faglige udvikling. Når det derimod drejer sig om, hvordan lærere og pædagoger formidler etiske værdier og holdninger, ved vi meget lidt, lige som der ikke er forsket meget i de bredere normative lærings- og undervisningsprocesser, som også er en uomgængelig del af grundskolernes og dagtilbuddenes hverdagspraksis. At disse processer er vigtige, og at skolen og dagtilbuddet er væsentlige for børns og unges etiske og moralske udvikling er der næppe uenighed om, men hvordan denne indflydelse konkret udmønter sig, og hvori den mere præcist består i, har vi ikke et klart billede af. Således findes der ingen systematisk viden i Danmark om, hvordan den etisk formidling og påvirkning, som pædagoger og lærere rent faktisk udøver, kommer til udtryk i børn og unges forståelse af og evne til at navigere i et moralsk og etisk landskab. Der mangler kort sagt empiriske studier af, hvordan der i grundskoler og daginstitutioner konkret arbejdes med at fremme børn og unges etiske myndighed.
Overordnet design og output
Forskningsprojektet ”Etisk myndighed i daginstitutioner og grundskoler” sigter mod at udfylde dette hul i den danske forskning. I første omgang er målet at kortlægge og afdække hvordan der i danske daginstitutioner og grundskoler rent faktisk tales om, reflekteres over og arbejdes med udviklingen af børns og unges etiske myndighed. På denne baggrund vil projektet i tæt samarbejde med lærere og pædagoger efterfølgende søge at udarbejde forslag til, hvorledes dette arbejde kan kvalificeres.
Udover, at det er forskningsmæssigt interessant at afdække ovenstående, så er det også vigtigt for udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet i Danmark. Vi kan pege på følgende centrale begrundelser:
1.Danmark vil gerne stå for og være eksemplarisk i forhold til et sæt af værdier, som vi ønsker og forventer gennemsyrer den danske kultur (jvf. Formålsparagraffer for dagtilbud og grundskole). At opnå viden om hvordan vores børn og unge opdrages og dannes til dette værdisæt bidrager til kvalitetssikring og udvikling i dagtilbud og grundskole.
2.Der vil ske en styrkelse af børns og unges etiske kompetencer, hvilket vil gøre dem klar til de udfordringer, der viser sig i det 21. århundrede med henblik på en øget opmærksomhed på forholdet mellem kulturelle normer og mere universelle etiske standarder.
3.I lyset af en stigende kulturel og religiøs mangfoldighed, medial og teknologisk udvikling samt et globalt verdensborgerperspektiv, bliver det mere og mere påtrængende at se på hvordan uddannelsessystemet generelt og folkeskolen og dagtilbud generelt er med til at formidle og sikre kommende generationers etiske fortolknings- og deltagelseskompetencer.
4.Et forventet resultat af en afdækning er, at denne giver mulighed for at opstille kvalitetsstandarder for såvel den almene pædagogiske og didaktisk indsats og for det normative og etiske indhold i fagdiscipliner og læreplanstemaer.
5.Lærere og pædagoger vil opnå en højere grad af professionalisme med henblik på at håndtere og diskutere normative, moralske og etiske spørgsmål, idet de kan koble disse til deres professionserfaringer og systematiske empiriske undersøgelser.
6.På baggrund af empiriske undersøgelser, der både knytter an til den lokale institution og et landsdækkende niveau vil lærere og pædagoger få mulighed for systematisk at arbejde med og udvikle standarder for arbejdet med børns og unges etiske kompetencer.
7.På baggrund af forskningsprojektet og samarbejdet med de respektive daginstitutioner og skoler kan der udarbejdes pædagogisk materiale og undervisningsmidler.
8.Ovenstående indsigter kan implementeres i de respektive uddannelser til pædagog og lærer.
Projektet vil undersøge det faktiske etiske udviklingsarbejde på grundskole- og daginstitutionsområdet på fire niveauer:
1.et policy-niveau som fokuserer på, hvorledes ”etisk myndighed” italesættes og operationaliseres i relevante policy-dokumenter (love og lovudkast, bekendtgørelser, studieordninger, professionsetikker mv.) Den primære undersøgelsestilgang her vil være policy- og dokumentanalyse.
2.et diskurs-niveau som fokuserer på, hvordan danske pædagoger og lærere konkret reflekterer over og taler om (deres arbejde med at udvikle) børns og unges etiske myndighed. Den primære undersøgelsestilgang vil her være interviews med lærere og pædagoger
3.et praksis-niveau som fokuserer på, hvorledes danske pædagogger og lærere konkret arbejder med at fremme og udvikle børns og unges etiske myndighed. Den primære undersøgelsestilgang vil være klasserums- og stueobservation.
4.et udviklings-niveau som fokuserer på, hvordan og på hvilke måder lærernes og pædagogernes etiske udviklingsarbejde konkret påvirker barnets moralske udvikling. Dette spørgsmål vil blive undersøgt gennem interviews med og spørgeskemaer rettet mod elever i grundskolen samt indsamling og analyse af pædagogers og daginstitutionsbørns narrative genfortællinger af etiske problemstillinger.
Projektet har ikke til hensigt at implementere nye tiltag, men vil på baggrund af en undersøgelse af de faktiske forhold bidrage til kvalitetssikring af området.
Der er oprettet en forskningsgruppe (se deltagere) samt en styregruppe. Indtil videre er der rejst midler til finansiering af udgifter ved pilotprojekt, som primært gennemgøres i Kolding Kommune. Aarhus Universitets forskningsfond (AUFF) restpulje har ialt bevilget 12800 + 47000 til brug i henholdsvis 2017 og 2018.
Styregruppe
Prorektor Alexander von Oettingen (UC Syd)
Institutleder Claus Holm (DPU)
Forskningschef Andreas Rasch Christensen (VIA)
Direktør Arne Eggert (KL)
Formand Anders Bondo Christensen (DLF)
Formand Elisa Bergmann (BUPL)
Lektor Merete Wiberg (leder af forskergruppen, DPU)
Skolechef Lars Svensson (Kolding kommune)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/01/2017 → …

  Forskningsområder

 • Etik, dannelse, Etisk myndighed, etisk kompetence, daginstitutioner, grundskoler, ethical competence, moral development

ID: 129069793