Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er formålet at opnå en mere omkostningseffektiv kvælstof- og arealregulering i landbruget ved at indføre en emissions-baseret regulering som en tilvalgsmulighed. Målinger kan sikre en bedre målretning af virkemidler og at flere forskellige virkemidler kan anvendes samt at effekten af virkemidler øges. Projektet skal udvikle koncepter for en emissionsbaseret regulering baseret på N-min målinger og målinger af kvælstof-udledning gennem dræn og i vandløb. Koncepterne skal danne grundlag for, at en emissionsbaseret regulering kan indgå i ny lovgivning i 2015. Projektet skal desuden demonstrere en emissionsbaseret kvælstofregulering i tre oplande, herunder vise hvordan regulering baseret på målinger påvirker bedrifternes produktionsmuligheder samt valg og placering af virkemidler. Der skal udarbejdes et omfattende vejledningsmateriale om emissionsbaseret regulering. Endvidere vil omkostningseffektive måleteknologier til måling i dræn og vandløb blive demonstreret. Det er forsigtigt estimeret, at en emissionsbaseret regulering kan udbredes til 500.000 ha i løbet af 5 år. Landmænd ønsker at anvende målinger til at dokumentere, at ved anvendelse af økonomisk optimale kvælstofmængder kan grænser for kvælstofudledning til vandmiljøet overholdes mod i stedet at anvende drænvandvirkemidler mv. Mere optimal gødskning vil øge udbytterne og proteinindholdet i afgrøderne. Den økonomiske gevinst er beregnet til 231 mio. kr./år, hvis undergødskningen reduceres med 30 kg N/ha i gennemsnit.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201431/12/2017