Aarhus Universitets segl

EDU-IT: Differentieret feedback

Projekter: ProjektAndet

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formål: Formålet med projektet er at udvikle en integreret og dialogisk tilgang til feedback på modul 1. på kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik i Emdrup. 4 EDU it elementer skal styrke både de studerendes faglige udbytte og deres arbejdsmarkedsrettede kompetenceud-vikling. I forhold til det faglige udbytte handler det bl.a. om at formidle, at indgå i dialog om og at bringe sin didaktiske viden i spil i samarbejdssituationer. De kommunikations-, samar-bejds-, sociale og adaptive færdigheder der målsættes her, har i lighed med de digitale fær-digheder som udgør en form for medlæring i projektet, karakter af ”transferable skills”, dvs. færdigheder som kan anvendes både i resten af studieforløbet, og i relation til deltagelse i forskellige arbejds¬sammenhænge

Nøgleresultater

1.Video kan supplere skriftlig information om formalia i opgaveskriv-ning
2.Blogs på LMS systemet Blackboard fungerer godt, som en kontinuer-lig kommunikations/og feedback tråd mellem de studerende og vej-leder. Her kan de uploade dokumenter og få respons på dem – både af medstuderende og vejleder.
3.Lydfiler har potentiale til at give et mere personligt indtryk, hvem de studerende er. I projektet har de studerende introduceret sig selv på en lydfil/podcast inden den første vejledning. Nogle oplevede det som stressende at skulle uddybe, hvad de vil arbejde med allerede til denførste vejledningsgang. Bruges af podcasts kan således udvik-les og fokuseres mere så formålet/læringsudbyttet tydeliggøres for både studerende og vejledere.
4.Brugen af sceencast blev evalueret positivt. Programmet giver mulig-hed for, at de studerende får både mundtlig og skriftlig feedback, som de kan genspille og - høre. Endvidere skærper feedback i screen-cast, som hele studiegruppen hører sammen, feedback dialogen mel-lem de studerende og desuden de spørgsmål, som de stiller vejlede-ren i forbindelse med den feedback, som de har fået.


StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201801/02/2019

    Forskningsområder

  • Teknologi, kollektiv akademisk vejledning, feedback

ID: 141512851