Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dannelse og trinmål - Lederudviklingsprojekt i Sydthy kommune

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Professionalisering og Ledelse i dagplejen, institutioner, skoler
og Undervisnings- og Kulturforvaltningen i Sydthy Kommune
- Aktionslærings og aktionsforskningsprojekt: Dannelse og trinmål

Formålet med projektet er et udvikle og undersøge følgende hovedspørgsmål
- hvordan kan ledelsen på kommunalt og skoleniveau sikre en fastholdelse på både skolens dannelsesopgave og på skolens faglige niveau?
- hvordan kan ledelsen på kommunalt og institutionsniveau medvirke til en fastholdelse af institutionens dannelsesopgave?
- Hvordan kan ledelsen på kommunalt og dagplejeniveau medvirke til at udvikle kvaliteten i dagplejens pasnings-, omsorgs og udviklingsopgaver.

Projektets formål
Dette projekt har derfor til formål at undersøge, hvorledes forvaltningsledelser kan lede skole- og institutionsledelsernes bestræbelser på at tilegne sig og anvende indsigter og metoder, der kan hjælpe dem med at lede deres lærere og pædagogiske personale, hvor fokus er dannelsesopgaven og de dermed afledte konsekvenser for faglighedsforståelsen.
Endvidere har projektet til formål at undersøge forvaltningsledelsens muligheder for at understøtte dagplejeledelsens bestræbelser på udvikling og tydeliggørelse af kvaliteten og fagligheden i dagplejen.
Endelig har projektet som formål at afdække hvilken betydning et tværgående ledelsesprojekt, der involvere ledere inden for det samlede børneområde (0-18 år) har i forhold til sammenhængen mel-lem de enkelte institutioner og igen denne betydning i forhold til børnene.

Vigtige spørgsmål i undersøgelsen vil være:
- hvorledes kan forvaltningsledelsen provokere og støtte skole- og institutionsledernes læring og praksis mht. dannelsesarbejdet og den faglige forståelse?
- hvorledes kan skole- og institutionsledelserne provokere og støtte lærernes/pædagogernes læring og praksis mht. dannelsesarbejdet og den faglige fokusering?
- hvorledes kan forvaltningsleder og institutionsledelser dokumentere deres kompetenceudvikling?
- hvilke sammenhænge er der mellem forvaltningsledelsen, skole- og institutionsledelsen og børn og unges læring/dannelse?
- hvilke sammenhænge er der mellem forvaltnings- og dagplejeledelse og børns udvikling og læring?

Projektet er et aktionslærings- og aktionsforskningsprojekt
Det betyder for det første at projektet opbygges omkring et eller flere delprojekter, hvor forvaltningsledelse og skole- og institutionsledelse efter korte introduktioner involveres i refleksion over, udvikling af og afprøvning af ledelsesmetoder, der skal styrke ledelse af skolernes og institutionernes dannelsesarbejde og faglige fokus. Der opbygges kollegiale netværk, der skal fungere som ?kritiske venner? for hinanden.
Det betyder for det andet at der skal etableres et systematisk og regelmæssigt samspil mellem dataindsamling/?analyse og tilbagemelding, diskussion mellem forskere og ledelser. Der begyndes f.eks. med en afdækning af skolernes og institutionernes praksis igennem udarbejdelsen af et skole- og institutionsportræt (som skrives på baggrund af interviews med repræsentanter for så mange af skolens og institutionens interessenter som muligt). Dette portræt er grundlag for drøftelser på sko-lerne og institutionerne og mellem skolerne og institutionerne af, hvor man vil sætte ind med udvik-lingstiltag. Disse tiltag følges af kolleger og forskere, som giver jævnlige tilbagemeldinger til ledelserne, således at de kan justere udviklingen undervejs.
Projektet, der er treårigt, vil blive planlagt som en serie af seminarer, hvor der gives teoretiske/reflekterende oplæg og diskuteres idéer og praksis (f.eks. 2-3 hele dage pr. halvår). Imellem seminarerne arbejder ledelserne med udvikling af afprøvning af tiltagene.

Deltagerne i projektet
Deltagerne er skoledirektøren, institutionsledelser (leder og vicer) fra skolerne, daginstitutionerne, SFO og dagplejen, DPU undervisere og forskere

Projektets hovedaktiviteter
Som aktionslæring
- kulturmøde: ledelser fra forskellige typer institutioner (som har forskellige organisati-onskulturer) mødes i systematiske undersøgelser og udviklinger
- kritisk observerende ven: institutionsledelserne er på skift kritisk observerende venner for hinanden. DPU er det for skoledirektøren.
- skriftlighed: der produceres (i samarbejde med DPU) institutionsportrætter, forbereden-de rapporter, tilbagemeldinger etc. som er grundlag for erfaringsudveksling i plenum

Som aktionsforskning
- på baggrund af de aktiviteter og data som institutionerne producerer - plus
- interviews, spørgeskema og ?flue?aktiviteter (observation af besøgene) produceres overblik, som bringes tilbage til plenum til drøftelse.

Praktisk gennemførelse

- projektet er 3-årigt og starter i januar 2004
- der gennemføres halvårlige seminarer á 2-3 hele dages varighed ? seminarerne bør placeres langt hjemmefra (f.eks. i København) for at få ro til gennemførelse
- der gennemføres et besøg (med observationer) hos partnerinstitutioner á 2-3 hele dage pr halvår
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200431/01/2006

    Forskningsområder

  • Ledelse, Early childhood, Grundskole, Folkeskole

ID: 128853295