Cancerpatienters brug af almen praksis og øvrige sundhedsydelser op til diagnosen

Projekter: ProjektForskning

  • Forskningsenheden for Almen Praksis
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Baggrund

Tidligere studier har vist, at ikke konkluderende konsultationer hos praktiserende læge kan betyde forsinkelse i diagnosticering af cancer. Der er imidlertid meget lidt viden om cancerpatienters konsultationsmønster i almen praksis og brug af øvrige sundhedsydelser i perioden op til diagnosen.En dansk alment praktiserende læge – som fungerer som gatekeeper til resten af sundhedsvæsenet – stiller ca. 10 cancerdiagnoser om året ud af ca. 7.500 konfrontationskonsultationer. Alment praktiserende læger er involveret i diagnosen af 86 % af alle cancerpatienter og har dermed en vigtig rolle i at igangsætte udredningen af cancer.Formål

Dette er et paraplyprojekt for en række studier af cancerpatienters brug af almen praksis og øvrige sundhedsydelser - baseret på registerdata. Formålet er at beskrive og analysere cancerpatienters konsultationsmønster i almen praksis tre år før cancerdiagnosen stilles. Desuden analyseres cancerpatienters forbrug af laboratorieundersøgelser og sundhedsydelser i det øvrige sundhedsvæsen. Vi gennemfører deskriptive studier og studier hvor vi anvender et case-kontroldesign baseret på registerdata sammenkoblet i en database.

Viden om cancerpatientens konsultationsmønster før diagnosen kunne hjælpe med at forbedre overlevelsen for cancerpatienter, hvis det unikke diagnostiske potentiale i primærsektoren udnyttes bedre, således at canceren bliver identificeret på så tidligt et stadie som muligt.Materiale og metode

Data fra Cancerregisteret var tilgængelige fra dets begyndelse i 1943 og frem med ca. 30.000 nye tilfælde om året. Vi har således en komplet liste med alle cancertilfælde i Danmark, idet kompletheden af det danske Cancerregister er ekstremt høj med en underrapportering på kun 0,9 %. Vi inkluderer nydiagnosticerede patienter fra 1. januar 2003 og frem og ekskluderer patienter yngre end 40 år og som tidligere har haft en anmeldelsespligtig cancer. For hver konsultation hos en alment praktiserende læge eller speciallæge indeholder Sygesikringsregistret informationer om patientens CPR-nummer, dato for konsultation og hvilke undersøgelser der blev foretaget. Landspatientregistret indeholder informationer om hospitalsindlæggelser og ambulante behandlinger sammen med patientens CPR-nummer, dato for indlæggelse og udskrivning og udskrivningsdiagnose (ICD10). Vha. CPR-nummer kobles data fra Cancerregistret med de her nævnte registre samt relevante variable fra det Centrale Personregister, Dødsårsagsregistret og befolkningsstatistik fra Danmarks Statistik. CPR-numre krypteres før Danmarks Statistik gav adgang til CAPS (Cancer & Primær- og Sekundærsektor) databasen. 20 vilkårligt udvalgte personer, som ikke have kræft og var matchet på køn og fødselsdato, fungerede som kontroller for hver case.Flg. registre kobles sammen i CAPS (Cancer & Primær- og Sekundærsektor) databasen:

1.Cancerregister

2.Sygesikringsregister

3.Landspatientregister

4.Det Centrale Personregister

5.Dødsårsagsregister

6.BefolkningsstatistikProjektet er godkendt af Datatilsynet.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato18/10/2010 → …

    Forskningsområder

  • cancer, almen praksis, tidlig diagnostik, forbrug af sundhedsydelser

Publikationer

ID: 128929214