Brug af remote sensing til opgørelse af klorofyl a og vegetation i danske kystnære farvande

Projekter: ProjektRådgivende projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

I øjeblikket foregår der en hurtig udvikling i remote sensing (RS) teknologier baseret på eksempelvis dro-ner, fly og satellitter. Droner, fly og satellitter med det rette kamera og/eller måleudstyr påmonteret kan anvendes til måling af mange parametre i både åbne farvande og lavvandede kystområder, herunder vandtemperatur, lyssvækkelse/sigtdybde, klorofylindhold, turbiditet samt opgørelse af bundforhold inklu-sive dækning af eksempelvis makroalger og ålegræs. RS-teknikkernes rumlige opløsning varierer fra dro-ners cm-opløsning, over orthofotos’ 16-20 cm opløsning, kommercielle satellitters 50 cm opløsning til frit tilgængelige satellitters 10-20m opløsning, - og samtidig har satellitdata den største rumlige dækning. Den Europæiske kommissions og den Europæiske rumstyrelse, storsatsning Copernicus, med særlige satellitter, som er specielt tilpassede til miljøovervåning, giver mulighed at dække større vandområder på samme tidspunkt. Dette projekt har til formål at undersøge potentialet for at anvende RS-teknologier i forbindelse med miljøovervågningen af marine kystnære områder i Danmark, og vurdere muligheden for at RS-teknikker kan bidrage til at forbedre og effektivise eksisterende praksis.
AkronymReSTEK
StatusIkke startet