Torben K. Jensen

Centerleder

Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

 


 

CURRICULUM VITAE

Torben K. Jensen

21. februar 2008

 

Navn:

Torben K. Jensen

Titel:

Lektor, Ph.D (statskundskab), exam. art (filosofi)

Bopæl:

Ringshøj 1, DK-8382 Hinnerup

Telefon:      

Arbejde: 87165351; E-mail tkj@clu.au.dk; http://www.clu.au.dk/

  

Indhold

Ansættelser. 2

Udannelse. 2

Hverv og administrativ erfaring. 2

Center for Læring og Uddannelse. 2

Nuværende forskning. 2

Publikationer. 2

Undervisning. 2

Udviklingsprojekter (udvalgte). 2

Konferencer. 2

Institut for Statskundskab. 2

Publikationer. 2

Undervisning og vejledning. 2

Konferencer: 2

Stipendier: 2

Studieophold: 2

Forskerkurser. 2

Kurser i pædagogik: 2

Andet. 2

Publikationer. 2

Undervisning. 2

 

-- page break --

  

Ansættelser

2011 -

2003 -

Centerleder, lektor  ved Center for Undervisning og Læring, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet (nuværende stilling)

Centerleder, lektor ved Center for Læring og Uddannelse, AU i universitetspædagogik 

1997-2003

Lektor ved Institut for Statskundskab, AU i Almen og sammenlignende Statskundskab

1993-1997

Adjunkt ved Institut for Statskundskab, AU med særlig henblik på politisk kultur og politiske institutioner

 

 

Udannelse

1993

Ph.d.-grad. fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universi­tet.

1989

Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Uni­versitet.

1985

Bifag i filosofi samt disciplinprøve på hovedfag i "Sam­funds- og human­videnskabernes videnskabsteori" ved Filoso­fisk Institut, Aarhus Universitet.

1982

Statskundskab, 1. del, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

 

 

Hverv og administrativ erfaring

2007

Medlem af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings (VTUs) arbejdsgruppe vedrørende indikatorer for god undervisning

2005 -

Medlem af Dansk Pædagogisk Netværks (DUNs) bestyrelse

2005

Medlem af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings (VTUs) arbejdsgruppe vedrørende kvalitet i undervisning

2004 -

Medlem og medstifter af Lederforum for Adjunktuddannelser

2004 -

Medlem af Akademisk Råd, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2004 -

Koordinator af Universitetspædagogisk Netværk, Århus Universitet

2004

Medlem af Rektoral Arbejdsgruppe vedr. Kvalifikations- og Kompetenceprofil, AU (undervisningsportfolier)

2004

Medlem af bedømmelsesudvalg ved ansættelse af adjunkt ved Enhed for Medicinsk Uddannelse, AU

2000-2003

Formand for Universitetspædagogisk Udviklingsenhed, Aarhus Universitet

2003-2005

Medlem af redaktionen af forlaget og tidsskriftet Politica

2001-2003

Studieleder og formand for Studienævnet ved Institut for Statskundskab

1999-2000

Stedfortræder for studielederen ved Institut for Statskundskab og medlem af Studienævnets dispensationsudvalg

1998-2003

Medlem af studienævnet ved Institut for Statskundskab

2000

Formand for Afdelingen for Komparativ Politik, Institut for Statskundskab

2000-2003

Medlem af Universitetspædagogiske Udviklingsenhed, Århus Universitet

2000

Formand for bedømmelsesudvalg ved ansættelse af lektor, Institut for Statskundskab

1999

Medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende ph.d.-afhandling og adjunktansættelse, Odense Universitet

1999

Officiel opponent ved disputatsforsvar, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

1998

Medlem af sagkyndig komité til at vurdere afhandling med henblik på Dr. Polit-graden, Samfundsvidenskabelig fakultet, Universitetet i Bergen

1997

Medlem af bedømmelsesudvalg ved ansættelse af 3 adjunkter, Institut for Statskundskab

1990-91

Kursusarrangør for Filosofisk Forenings Kursusaktiviteter

1985-88

Medlem af tidsskriftet og forlaget Philosophias redaktion

 

 

 

  

Center for Læring og Uddannelse

Nuværende forskning

 
 • 1. Undervisningstraditioner ved Aarhus Universitet - en analyse af målbeskrivelser, undervisningsformer, eksamensformer, evalueringsformer m.v. ved AU. Grundlag: Database for undervisningsforløb i ét akademisk år ved Aarhus Universitet.
 • 2. En grundbog i universitetspædagogik på baggrund af dansk og international forskning
 • 3. Studiemiljø2007. En analyse af psykisk studiemiljø for studerende ved Aarhus Universitet. Grundlag: 8500 studerendes besvarelse af elektronisk spørgeskema

 

Publikationer

Universitetspædagogik

2004-2008

Responsa og småskrifter om: Organisering af undervisningen, læringsmål og implementering af den nye bekendtgørelse, evaluering af undervisning, undervisningsportfolier, kvalitet  i undervisning mv.

2006

Jensen, Torben K. (2006). "Dansk universitetspædagogisk Tidsskrift - derfor!", Dansk Universitetspædagogisk Tidskrift,  1, 1, pp. 1-3.

2004

Torben K. Jensen (2004). Alignment - how to bridge between qualifications and the learning process. Paper prepared for the conference on Quality Assurance, Accreditation and European Legal Education, 19-20 November 2004, Utrecht, The Netherlands, organised by the QUAACAS Committee of the European Law Faculties Association (ELFA) in co-operation with the Faculty of Law, Utrecht University

2001

Jensen, Torben K., Berit Eika, Karen Juul-Olesen, Poul V. Thomsen  (2001). Adjunktuddannelsen i universitetspædagogik ved Aarhus Universitet. Evaluering og erfaringsopsamling fra årene 1994-2000 på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne, Aarhus Universitet: Universitetspædagogisk udviklingsenhed, Aarhus Universitet, 83 pp.

1996

Jensen, Torben K. (1996). "Universitetspædagogik i praksis. Refleksioner over undervisning og universitetspædagogik II", Aarhus Universitet: Institut for Statskundskab, 45 sider.

  

Undervisning

2003-2008

Ansvarlig for udvikling af - og som oftest gentagen undervisning på - følgende kurser:

For instruktorer, SAM, AU:

Holdundervisning, lærerroller og læring

For ph.d.-studerende, SAM, AU:

Planlægning og gennemførelse af seminar- og holdundervisning

Forelæsning og forskningsformidling

For adjunkter, AU:

Kursus i universitetspædagogik for adjunkter og vejledere (i samarbejde med Universitetspædagogisk Netværk, AU).

Pædagogisk vejledning i praktikforløbet

For erfarne undervisere, SAM, AU:

Seminar om universitetsundervisning for "garvede" undervisere

Kursus i vejledning for lektorer og professorer: specialevejledning, ph.d.-vejledning og kollegavejledning

Institutkurser:

2-3 døgns kurser for alle VIP-medarbejdere på et institut:

Biologisk Institut, Institut for Matematiske fag, Datalogisk Institut, Institut for Økonomi, Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet (uddannelses- og kursusansvarlige)

Studie- og institutledere:

Landskursus for studieledere 2006 , 2007 og 2008 rekvireret af rektorkollegiet hos Syddansk Universitets Efteruddannelse og Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter (i samarbejde med Sven Bislev)

Brush Up kursus for institutledere om kvalitet i undervisning, forskning og videndeling

 

2003-2008

Undervist i bl.a. følgende emner ved kurser for medarbejdere på forskellige karrieretrin på institutter og fakulteter på AU, på andre danske universiteter og uddannelsesinstitutioner og på landskurser for studie- og institutledere

 • 1. Universitetspædagogiske grundbegreber
 • 2. Kvalitet i undervisning
 • 3. Planlægning af undervisning/alignment af undervisning
 • 4. Læringsmål og eksamensformer
 • 5. Undervisningsformer ved universitetet
 • 6. Forelæsningen - at sende klart og koble klogt
 • 7. Holdundervisning - mål, form og strategi
 • 8. Vejledning
 • 9. Evaluering af undervisning
 • 10. Kollegavejledning
 • 11. Undervisningsportfolier
 • 12. Relationen mellem forskning og undervisning
 • 13. Studielederens politiske univers
 • 14. Universitetsundervisning på den politiske dagsorden: Bologna, globaliseringsråd, VTU, mv.
 • 15. Samfundsforskerne i mediebilledet

 

1995-2003

Undervisning ved Aarhus universitets adjunktkursus i emnet: Universitetspædagogik: Viden, teknik eller erfaring?

Undervisning i samme emne ved kurser ved: Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Dansk Universitetspædagogisk netværk,  Universitetet i Torshavn

 

Udviklingsprojekter (udvalgte)

2003-2004

Udvikling af en politik om brug af undervisningsportfolier ved ansøgninger til videnskabelige stillinger ved AU

2007

Implementering af den nye karakterbekendtgørelse

2007-2008

Støtte ved udvikling af fag, organisering af undervisning og udvikling af undervisningskompetence ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

2008

Curriculumudvikling  af 1. semesterfag Juridisk Institut, AU

 

 

Konferencer

2007

Earli-konference (European Association for Research on Learning and Instruction), Budapest

2004, 2006

ICED-konferencer (International Consortium for Educational Development), Ottawa, Shieffield

2004

Conference on Quality Assurance, Accreditation and European Legal Education, 19-20 November 2004, Utrecht, The Netherlands, organised by the QUAACAS Committee of the European Law Faculties Association (ELFA) in co-operation with the Faculty of Law, Utrecht University

 

  

  

-- page break --

  

Institut for Statskundskab

Publikationer

Parlamentsforskning og politisk kultur

2004

Jensen, Torben K. (2004). De Folkevalgte - en analyse af folketingsmedlemmernes social baggrund og repræsentationsadfærd, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 283 s. (et projekt i den danske magtudredning)

2003

Jensen, Torben K. (2003). "Denmark: Professional Politicians in an Egalitarian Political Culture, in Jens Borchert Politics as a Vocation Oxford University Press, pp 84-106.

2000

Jensen, Torben K. (2000). "Risk Perception among Nordic Parliamentarians: Economy, Ecology and Social Order" in Peter Esaiasson & Knut Heidar ((ed.)), Beyond Westminster and Congress - The Nordic Experience, Columbus, Ohio: Ohio State University Press.

Jensen, Torben K. (2000). "Party Cohesion and Cooperation across Party Lines in Nordic Parliamentary Parties" in Peter Esaiasson & Knut Heidar ((ed.)), Beyond Westminster and Congress - The Nordic Experience, Colombus, Ohio: Ohio State University Press.

Jensen, Torben K. (2000). MF-databasen. Dokumentation, Aarhus Universitet: Institut for Statskundskab

1999

Jensen, Torben K. (1999). "Dänemark: Berufspolitiker in einer egalitären politischen Kultur", pp. 87-113 i Jens Borchert ((hrsg.)), Politik als Beruf. Die politische Klasse in westlichen Demokratien , Opladen: Leske + Budrich.

1998

Jensen, Torben K. (1998). "Denmark: Professional Politicians in an Egalitarian Political Culture. Professionalization, Recruitment, Career Paths and Financial Resources of Danish MPs. Aarhus University, Department of Political Science, 1998".

1997

Jensen, Torben K. (1997). "Ways of Life, Myths of Nature and Risk Perceptions Among Danish MPs", paper, Bern, in workshop Cultural Theory in Political Science, ECPR Joint Sessions, University of Aarhus: Department of Political Science.

1996

Jensen, Torben K. (1996). "Partidisciplin og indflydelsesstrategier i partigrupperne i Folketinget", paper, Helsingfors, i Arbejdsgruppe: Nordisk parlamentsforskning, Nordisk statskundskabskonference, Aarhus Universitet: Institut for Statskundskab.

1995

Jensen, Torben K. (1995). "Rapport vedrørende data og dataindsamling i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen i Folketinget i forsommeren 1995".

Jensen, Torben K. (1995). "Partierne, Europaudvalget og europæiseringen", Politica. Temanummer om 'Demokrati og magt i Danmark', 27, 4, pp. 464-479.

1994

Jensen, Torben K. (1994). "Livsverden og politisk kultur", Politica, 26, 4, pp. 389-403.

Jensen, Torben K. (1994). "Knowledge, strategy or prudence. Political style and political rationality among Danish MPs. Comprehensive rationality rather than public choice",  XVIth World Congress of the International Political Science Association, University of Aarhus: Department of Political Science.

Jensen, Torben K. (1994). "The Danish Political Elite. Recruitment, style and culture", paper, Madrid, in workshop: National Poltical Elites and European Integration, ECPR Joint Sessions, Aarhus University: Department of Political Science.

1993

Jensen, Torben K. (1993). Politik i praxis. Aspekter af danske folketingsmedlemmers politiske kultur og livsverden, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 321 s

Jensen, Torben K. (1993). "Political Style and Political Rationality. Aspects of the Political Culture and Life-World of Danish Members of Parliament", paper, Oslo, i Nordisk Statskundskabskongres, Aarhus Universitet: Institut for Statskundskab.

1992

Jensen, Torben K. (1992). "Political Culture and Life-World of Danish MPs. Description of interviews and analysis", paper in , Aarhus University: Institute of Political Science.

1990

Jensen, Torben K. (1990). "Politisk kultur og livsverden. Politik som phronesis. Forskningsdesign og rapport fra et pilotprojekt om aspekter af dansk politisk kultur", paper, Reykjavik, i 9. Nordiske Statskundskabskonference, Aarhus Universitet: Institut for Statskundskab.

1989

Jensen, Torben K. (1989). Politisk kultur og livsverden - en kritisk fremstilling og analyse af politisk kulturforsknings teori, videnskabsteori og metode, Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 199 .

Jensen, Torben K. (1989). "Lifeworld Approaches to Political Culture", paper, Paris, in workshop: West European Political Cultures in A Comparative Perspective, ECPR Joint Sessions of workshops, University of Aarhus: Institute of Political Science.

1987

Jensen, Torben K. (1987). "Retliggørelse som kolonialisering af livsverdenen. Habermas' analyse af retten i den moderne velfærdsstat", Retfærd. Nordisk juridisk Tidsskrift, 10, 36, pp. 18-35.

Jensen, Torben K. (1987). "Indledning. Det gode samfund som åbne læreprocesser og konkret utopi", Philosophia. Tidsskrift for filosofi, 16, 3-4, pp. 1-3.

  

  

Forskningsmetode og videnskabsteori

2002

Jensen, Torben K. (2002). "Anmeldelse af  Henning Olsen, Kvalitative kvaler - kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet (2002). København: Akademisk forlag. 283 sider.", Nyhedsbrev nr. 33, november 2002, Center for Kvalitativ Metodeudvikling, pp. 62-65.

2000

Jensen, Torben K. , "Appendiks I: Den anvendte kvalitative metode" i Jensen, Torben K. & Tommy J. Johnsen (2000). Sundhedsfremme i teori og praksis. En lære-, debat- og brugsbog på grundlag af teori og praksisbeskrivelser, Ringkøbing: Ringkjøbing Amt, pp 205-235

1996

Jensen, Torben K. (1996). "Anmeldelse af: Steinar Kvale (1996). Interviews - An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Thousand Oaks, Sage Publications, 326 s.", Nyhedsbrev. Center for kvalitativ Metodeudvikling, 20, pp. 39-43.

1995

Jensen, Torben K. (1995). "Boganmeldelse: Jette Fog, Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview, Kbh.: Akademisk Forlag, 1994, 241 s.", Politica. Tidsskrift for politisk videnskab,  27, 3, pp. 366-370.

1991

Jensen, Torben K. (1991). "Statskundskab som viden for praxis - hermeneutik og livsverden, menneskesyn og metode", Grus, 12, 33, pp. 7-35.

1989

Jensen, Torben K. & Iben Nathan (1989). "Hvordan frøer får politisk betydning - om objektivitet i studiet af (en fremmed) politisk kultur" i Steen Brock & Poul Pedersen ((eds.)), Dømmekraft - objektivitet, subjektivitet og videnskab, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

1988

Jensen, Torben K. (1988). "Erik Rasmussen, Complementarity and Political Science - An Essay on Fundamentals of Political Science Theory and Research Strategy (anmeldelse)", Philosophia. Livsform og livsverden, 17, 1-2, pp. 145-149.

1986

Jensen, Torben K. (1986). "Forståelse i samfundsvidenskaberne - om forstående sociologis intention, omfang og begrænsning med udgangspunkt i begrebet livsverden", Philosophia. Tidskrift for filosofi, 15, 1-2, pp. 37-57.

  

Andet

1995

Jensen, Torben K. (1995). "Sådan påvirker du politikerne", Den grimme ælling. Magasinet for opinionsdannere og beslutningstagere, 7, 2, pp. 10-12.

1994

Jensen, Torben K. (1994). "Hvor ligger magten - har vælgerne overhovedet noget at skulle have sagt?", Severin, 3, 3, pp. 15-21.

1993

Jensen, Torben K. (1993). Mogens Herman Hansen, "Hvad er en politiker og hvem er politikere. Et essay om politikerbegrebet i dagens Danmark" (anmeldelse), Politica, 25, 4, pp. 472-475.

Jensen, Torben K. (1993). "Folk, folkestyre og 'det kvalificerede skøn'", Severin, 2, 1, pp. 9-13.

Jensen, Torben K. (1993) "Politik er fornuft" Weekendavisen 16/07.

1988

Jensen, Torben K. (1988). "K.E. Løgstrup, Solidaritet og Kærlighed, Essays (anmeldelse)", Philosophia. Livsform og livsverden, 17, 1-2, pp. 137-139.

 

Undervisning og vejledning

Komparativ politik

1999-2003

Vejleder for to Ph.D- studerende ved Institut for Statskundskab

1995-2003

Vejleder ved ca. 30 specialeskrivningsforløb ved Institut for Statskundskab

1991-2000

Seminarundervisning, kandidatuddannelsen, Institut for Statskundskab.

Emner:

Politisk kultur og livsverden. Aspekter af dansk politisk kultur (E91); Wildavsky's Cultural Theory (F93); Parlamentarikernes adfærd og rolleopfattelse (F93), Kvalitativ metode og politisk kultur (E93); Spilleregler i dansk politik (F94); Valgkamp 1994: Politisk kommunikation og -retorik (F95); Parlamenter og parlamentarikere (E95); Folketinget og dansk parlamentarisme (F96); Kvalitativ metode, politisk kultur og politisk socialisering (F96); Folketingets mange funktioner (F97); Folketinget og dansk parlamentarisme (F98); Livsformer og politisk kultur (F98); Valgkampen 1998: Politisk retorik og politisk kommunikation (E98); Folketingsmedlemmerne og det repræsentative demokrati (E00)

1994-1998

 

1999

Undervisning, BA-uddannelsen, Institut for Statskundskab

Årgangsforelæsninger (ca. 260 stud.) om komparativ politik i faget Politologisk introduktionskursus

Halvårgangsforelæsninger om det danske politiske system i faget Politologisk introduktionskursus

1984-1988

Instruktorundervisning, Institut for Statskundskab

I fagene komparativ politik, politologisk introduk­tionskursus og politisk teori og -idéhistorie (i alt 9 semestre).

  

  

Forskningsmetode og videnskabsteori

1996-2003

Tilrettelæggelse og årlig gennemførelse af modulet om kvalitativ metode i faget metode, 1. semester, Institut for Statskundskab. Forelæsninger for ca. 260 studerende. Tilrettelæggelse og koordinering af instruktorundervisning

1994-2004

Forelæsninger om kvalitative interview og kvalitative analysemetoder ved det årlige kursus om kvalitativ forskningsmetode udbudt af Center for kvalitativ metodeudvikling, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Kurset arrangeres af Steinar Kvale. Målgruppe: Ph.d.-studerende i Norden

1999

Tilrettelæggelse og gennemførelse af 3 dags kursus i kvalitativ forskningsmetode for Ph.D-studerende fra hele Norge. Kurset var rekvireret af Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

1995-1998

Undervisning ved Ph.D-kurser i kvalitativ metode organiseret af Erhvervsøkonomisk forskeruddannelsesnetværk og Medicinsk humanistisk forskning

1987-1998

Undervisning i videnskabsteori, forskningsmetode, statistik, kvalitativ forskning på Danmarks Sygeplejerske Højskole ved Aarhus Universitet

1987-2003

Undervisning ved talrige efteruddannelseskurser for læger, sygeplejersker og andre professionsgrupper i sundhedssektoren i emner som:

Den videnskabsteoretiske baggrund for henholdsvis kvantitativ og kvalitativ metode; Videnskabsteori, forskningsdesign og metode; Livsverdenbegrebet, Dataindsamling og det kvalitative interview; Analysemetoder: Kategorisering, Grounded Theory, narrativ analyse; Verifikation i kvalitative analyser: generaliserbarhed, reliabilitet, validitet; Dataanalyse og teoribygning; Beskrivende statistik

Blandt kursusarrangørerne har bl.a. været:

Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet; Nordiska hälsevårdshögskolan, Göteborg; Socialforskningsinstituttet; Danmarks Sygeplejerske Højskole; Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut; Sundhedsområdets Kursus- og Udviklingscenter, Ålborg; Psykiatrien i Nordjyllands Amt; Dansk Institut for Gymnasiepædagogik; Center for Industriel Produktion; Nordisk netværk for musikpædagogisk forskning; Sundhedsfremmeafdelingen, Ringkjøbing Amt; Den Medicinske Forskningsenhed, Ringkjøbing Amt; m.fl.

 

 

Konferencer:

2004

Conference on Quality Assurance, Accreditation and European Legal Education, 19-20 November 2004, Utrecht, The Netherlands, organised by the QUAACAS Committee of the European Law Faculties Association (ELFA) in co-operation with the Faculty of Law, Utrecht University

2004

ICED (The International Consortium for Educational Development Conference), Ottawa, 2004

1998

European Social Science History Conference (Amsterdam)

1997, 1994, 1989

ECPR-Joint Sessions (European Consortium of Political Science Research), (Madrid, Bern, Paris)

1994

IPSA (World Congress of the International Political Science Association) (Berlin)

1993,1990

Nordisk Statskundskabskonference (Oslo, Reykjavik)

1992

Annual Meeting of Western Political Science Association (San Francisco)

 

 

 

Stipendier:

1992

American Council of Learned Societies: American Studies Fellow­ship. Seks måneders ophold som 'Visiting Scholar' ved Stanford Center for European Studies, Stanford Univer­sity, California.

1990

Statens samfundsvidenskabelig Forskningsråd. 3 årigt li­centiatsti­pendium. Projekttitel: "Politisk kultur og livs­verden. Aspekter af dansk politisk kultur. Kulturanalyse af politiske hand­linger og politiske præferencer"

1989

Forskerakademiet. Introduktionsstipendium. Formulering af et licentiatpro­jekt.

1988

Aarhus Universitets Forskningsfond. Scolarstipendium. Projekt: "Politisk kultur og livsverden. En kritisk fremstilling og analyse af politisk kulturforsknings teori, videnskabsteori og metode

 

 

Studieophold:

1992             

Seks måneders studieophold ved Stanford Center for Europe­an Studies, Stanford University, California

  

  

Forskerkurser

1989-1991

Institut for Statskundskabs licentiatkurser om Kom­parativ metode, Spændin­gen mellem struktursynsvinkel og aktør­syn­svinkel, Beslutnings­procesteori, Politik i Norden

1991

Forskerkurset EDB i håndteringen af kvalitative data ved Renata Tesh, Californien på Panum Instituttet, Kbh, arran­geret af det tvær­faglige forsker­uddannelsesnet for kvali­tativ forskning

1990

Forskerkurset "Phenomenological Quali­tative Research" med Amedeo Giorgi, Saybrook Institute, San Francisco på Sand­bjerg Slot arran­geret af Center for Kvalitativ metode, Institut for Psykologi, Aarhus i samarbejde med For­skera­kademi­et

1989

Licentiatseminar ved det samfundsvidenskabelige fakultet, Kvali­tativ metode, Steinar Kvale (arr.).

  

  

Kurser i pædagogik:

1994

Århus Universitets Kursus i universitetspædagogik for vejledere og adjunkter, Ebeltoft, 29. august - 1. september 1994.

1986

Kursus i universitetspædagogik og -didaktik, Institut for stats­kundskab. 20 timer.

1981-82

Folkeuniversitetets kursus om uddannelse og udvikling hos voksne. 108 timer (kompetencegivende til voksenundervis­ningen under fritidsloven).

  

Andet

Publikationer

Sundhedsfremme

2000

Jensen, Torben K. & Tommy J. Johnsen (2000). Sundhedsfremme i teori og praksis. En lære-, debat- og brugsbog på grundlag af teori og praksisbeskrivelser, Aarhus Universitet: Forlaget Philosophia, 244 pp.

1990

Jensen, Torben K. (1990). "Sygepleje som etisk know-how. Hermeneutik og livsverden, menneskesyn og metode", pp. 135-173 i Lars Ulrik Jensen,  Torben K. Jensen & Won Chung Kim ((eds.)), Grundlagsproblemer i sygeplejen. Etik, videnskabsteori, ledelse og samfund., Aarhus: Forlaget Philosophia.

Jensen, Torben K. (1990). "Indledning. Bidrag til sygeplejens filosofi", pp. 5-15 i Torben K. Jensen,  Lars Ulrik Jensen & Won Chung Kim ((eds.)), Grundlagsproblemer i sygeplejen. Etik, videnskabsteori, ledelse og samfund, Aarhus: Forlaget Philosophia.

 

Undervisning

Sundhedsfremme

1987-2008

Foredrag og kurser i emner som:

Sundhedsfremme vs. forebyggelse; Det salutogenetiske perspektiv; Mødet mellem professionel og borger; Sundhedsarbejde mellem livsverden og system; Sundhedspædagogiske strategier og metoder; Den vellykkede samtale; Sundhedsfremme på arbejdspladser; Dokumentation i sundhedsfremmearbejde; Faglig ledelse i sundhedsfremmearbejdet; Læring i praksis; Fem misforståelser i Regeringens Folkesundhedsprogram; Livsglæde og handlekompetence i skolehverdagen; Politisk argumentation og strategisk portrættering i sundhedsfremmearbejde; Kommunikationsteori og hermeneutik; Sygepleje som etisk know-how, m.fl.

  

Blandt kursusarrangørerne har været:

Amter, kommuner, hospitaler, uddannelsesinstitutioner, landsforeninger inden for sundheds-professionerne, BST, m.fl.

1998

Konsulent ved udviklingen af Sundhedsfremmeafdelingens Udviklingskursus 2000, Ringkøbing Amt

1994-1997

Interviewer, underviser og opponent ved kursisternes projektformuleringer ved Årskurserne i forebyggelse og sundhedsfremme

1993

Konsulent ved udviklingen af Sundhedsfremmeafdelingens Årskurser i forebyggelse og sundhedsfremme

1990-1992

Tilrettelægger af og medunderviser på uge-kurser rettet mod professionelle i sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde rekvireret fra Filosofisk Forenings kursusafdeling af Sundhedsfremmeafdelingen, Ringkøbing Amt

Anden undervisning

1983-1985

Aftenskoleundervisning i forskellige emner:

Kommuneplan, liberalisme, politiske ideologier, K.E. Løgstrups moralfi­loso­fi.

20154 / i28