Psykologisk Institut

Thomas Faurholt Jønsson

PhD, Lektor

Vejlederbrev fra Thomas Jønsson

Jeg vejleder specialer i hele området af arbejds- & organisationspsykologi samt dele af socialpsykologi. Jeg vejleder både empiriske (fx kvalitative og kvantitative feltundersøgelser) som litteraturbaserede specialer.

Mål og ambitioner

Mit mål med vejledningen er at den studerende får så god en proces som muligt, dvs. at vejledningen støtter op at man som studerende ved hvad man skal arbejde med og at man er ved godt mod.

Produktet af processen og valg indenfor udarbejdelsen af specialet er dit eget ansvar, men det min ambition, at gøre specialeprocessen så god og let for dig som muligt. Ligeledes forsøger jeg at tilpasse vejledningen til dine prioriteter og situation. Det er derfor også vigtigt, at vi taler om disse rammer for vejledningen løbende. Det er et fælles ansvar, at få talt om relevante aspekter og selvom jeg er psykolog, kan jeg ikke læse dine behov, hvis du ikke drøfter det med mig. 

Emnevalget er principielt dit, men jeg tilbyder gerne at støtte op om idé-udvikling, der munder ud i problemformulering og dernæst omsættes til en disposition. Denne kan fungere som en plan for specialets opbygning og processens delmål. Det er for mig vigtigt, at den problemstilling, som vi finder frem til, i så høj grad som muligt rammer dine egne mål og ambitioner med specialet; at du arbejder med netop det, som du finder interessant. 

Det vil derfor også være relevant at afklare hvad dine mål med specialet er – også hvis/hvordan de måtte ændre sig gennem forløbet. Det gælder såvel indre (fx øget indsigt, udfordring) som ydre motivation (karakterer). Dette er af betydning for hvordan vi bedst indretter vejledningsprocessen. Jeg har ingen ambitioner om at specialet skal opnå en høj karakter, og vejledning fungerer heller ikke sådan, at vejledningen rummer instrukser om hvordan man får fx et 10-tal eller 12-tal. De høje karakterer skal afspejle den studerendes niveau, og ikke vejlederens indsats. 

Form og proces

Form og proces tilpasses ud fra dine behov. Vejledning kan både fokusere på 1) styring og håndtering af udfordringer (i bred forstand) i din specialeskrivnings-proces og 2) feedback på skrevne udkast til dele af specialet. Afhængigt af situationen, så lægger jeg noget af vejledningen i grupper, hvor fælles aspekter ved specialeprocessen tages op. Der vil her være mulighed for at tage fat i enkeltpersoners udfordringer knyttet til mødets temaer. Temaerne kunne fx være ”Den gode opstart af specialet – problemstilling, disposition, plan”, ”Den gode redegørelse”, ”Den gode diskussion”, ”Sådan afslutter du specialet”. Disse gruppesessioner supplerer den individuelle vejledning. 

Alt afhængig af dit ønske om feedbackens detaljeringsgrad, er det min erfaring at feedbacken er mest overskuelig at arbejde med for begge parter, hvis du sender mig op til 10 siders tekst. En vejledningsgang varer op til 60 minutter. Jeg vil gerne have tekst til feedback i rimelig tid, og hvad det så er, tager vi op fra gang til gang, således at det passer ind i vores andre opgaver. Som udgangspunkt vil jeg gerne have 1-3 dage til at læse det igennem og forberede feedback. Jeg synes, det fungerer bedst, at aftale både hvornår jeg modtager teksten og giver vejledningen i nogenlunde god tid, da jeg har mange andre ting, jeg skal nå (anden undervisning, forskning, o.a.). 

Lidt om rammer

Rammerne er, at der er 15 vejledningstimer til rådighed inklusiv alt (dvs. også gennemlæsning af de skrevne sider, som du afleverer). Jeg lægger vægt på, at arbejdet sigter mod aflevering i første forsøg, da problemstillingen ellers formelt set skal ændres. Ved sygdom eller lignende anbefaler jeg, at man søger om udsættelse af denne årsag. 

Skulle du have andre ønsker, end hvad jeg kan tilbyde, kan du evt. skifte vejleder. I det tilfælde, har du kun den resterende del af de 15 timer tilbage hos den nye vejleder.