Psykologisk Institut

Tanja Kirkegaard

Adjunkt

Vejlederbrev

Kære studerende

Jeg glæder mig til at vejlede jer det kommende semester og for at vi kan få et godt resultat sender jeg jer dette vejlederbrev som en hjælp til en fælles forståelse af vejledningsprocessen i form af, hvad jeg forventer af jer og hvad I kan forvente af mig.  Vi kommer selvfølgelig undervejs til løbende at forventningsafstemme, da processen kan tage flere drejninger, men med dette brev kan I få en fornemmelse af mine tanker om processen og strukturen for vejledningen.   

Hvad kan jeg vejlede om?

Inden for de emner der vedrører arbejds- og organisationspsykologi kan jeg vejlede i forhold til litteratur og særlige problemstillinger inden for dette felt. Jeg har et mere indgående kendskab til stress, coping, psykisk arbejdsmiljø, organisatoriske interventioner, organisatorisk kultur og ledelse, men har også kendskab til andre områder inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt.  Jeg kan også give vejledning i udførelsen af kvalitative empiriske specialer. Ligger dit emne uden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt eller er det et kvantitativt empirisk speciale kan jeg kun tilbyde vejledning i selve processen med at rammesætte og konkret strukturere/skrive et speciale med en psykologisk problemstilling. Du er dermed selv ansvarlig for, at du eks. i inddragelsen af litteratur får din problemformulering ordentligt belyst.

Hvad vejleder jeg på?

Jeg vejleder på din problemformulering og synopsis og på konkrete tekster/afsnit du udarbejder og hjælper med at skabe den rette sammenhæng i opgaven. Hvis der er overordnede problematikker i forhold til sprog er det også noget, jeg kommenterer på. Ellers er mit fokus på indhold og opbygning/struktur og jeg lægger særlig vægt på at sikre, at du besvarer din problemformulering og dermed bevarer en rød tråd gennem din opgave.

Formalia

Til den første vejledning udleverer jeg en god oversigt over akademiske opgave-formalia såsom referencestil og sprog som du kan tage udgangspunkt i, når du går i gang med skriveprocessen.

Vi har 15 timer til rådighed, hvori forberedelse også indgår i, men jeg tager udgangspunkt i den enkelte opgave og proces, så hvis der er brug for mere, er det noget vi kan aftale undervejs.

Hvad jeg forventer af dig

-at du inden første vejledningsgang har læst tilstrækkeligt til at kunne formulere en allerførste problemformulering (med emne og afgræsning) samt et allerførste synopsis-udkast, gerne så detaljeret som muligt, så du til hver vejledningsgang som udgangspunkt har noget læsbart tekst, som jeg kan læse og vejlede på. (det kan også være en redigeret synopsis). Det er vigtigt for vores vejledningsgange, at vi har noget konkret at forholde os til.

-at du derfor også meddeler mig hvis du ikke har fået skrevet noget – vi kan så drøfte hvad der konkret skal til for at du kan komme videre i din skrivning, men afholder ikke en decideret hel times vejledning.

- jeg vil gerne vil have tekst pr mail typisk 1-2 hverdage før vi mødes og at du kort skriver i mailen hvad du særligt gerne vil have jeg kigger på, samt eventuelle spørgsmål/ting vi skal drøfte.

-at du siger til, hvis der er noget, du er i tvivl om/ikke har forstået eller har særligt behov for, at jeg kigger på og vejleder i.

 Den første vejledningsgang

Jeg vil gerne høre lidt om, hvordan du typisk arbejder og hvor du kan se dine udfordringer og styrker ift. at skulle skrive en større opgave.

Dernæst vil jeg gerne høre om dine forventninger til mig. Hvad er din oplevelse af en god vejledningsproces og hvad har du brug for fra mig i den forbindelse.

Med det som udgangspunkt kan vi tale nærmere om, hvordan vi sammen får den bedste vejledningsproces.

En typisk vejledningsgang…

Vi lægger ud med, hvad du har af punkter du gerne vil drøfte til mødet og hvilke problemer du er stødt på.

Vi drøfter disse punkter – evt. i forbindelse med de punkter jeg selv har på efter at have læst din tekst. Typisk vil jeg begynde med det vigtigste (og måske sværeste) og så slutte af med diverse redigeringsopgaver, som du løbende skal arbejde med.

Jeg fortæller, hvad jeg gerne vil have, at du fremadrettet arbejder med og vi aftaler, hvad du forventer at sende til næste gang.

Vi aftaler næste mødetidspunkt

 Dine forventninger til resultatet

Jeg forventer ikke at vi på nuværende tidspunkt kan afgøre om specialet skal skrives stilet mod en høj eller bare bestået karakter. Jeg forventer derimod, at vi undervejs i forløbet drøfter dine forventninger til den videre proces herunder også egen arbejdsindsats, vejledningsforløbet og evt. forventninger til ca. resultat, og jeg vil så svare på, hvad jeg finder er vigtigt at arbejde mere med under de forudsætninger.

Jeg ser frem til vejledningssamarbejdet med dig og god skrivelyst!

Bedste hilsner Tanja