Psykologisk Institut

Søren Risløv Staugaard

Lektor

Kære specialestuderende

Dette brev beskriver rammerne for den vejledning, jeg kan tilbyde. I forbindelse med specialevejledning er der nogle formelle rammer (fastsat af Psykologisk Institut) og nogle mere uformelle rammer (fastsat af mig selv).

De formelle rammer kan du finde i studieordningen for psykologi. Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i disse rammer, så du ved, hvor mange sider du skal skrive og hvordan eksamen forløber. Du kan skrive et teoretisk speciale eller et empirisk speciale. Hvor det teoretiske speciale er baseret på litteraturlæsning (evt. i kombination med en case), skal et empirisk speciale indeholde en undersøgelse af en psykologisk problemstilling. Du har ret til 15 timers vejledning. Du må skrive speciale på dansk, norsk eller engelsk.

De uformelle rammer:

Til første vejledningsgang er det en fordel, hvis du kan medbringe en disposition på ca. 1-2 sider. Den skal indeholde en kort beskrivelse af din problemstilling samt en foreløbig plan over specialets opbygning (dvs. hvad skal de enkelte afsnit handle om, og hvor mange sider forventer du at bruge på hvert afsnit). Du må også meget gerne medbringe 1-2 centrale artikler inden for dit område. Ved første vejledningsgang aftaler vi også en overordnet plan for det videre forløb.

Jeg foretrækker at mødes personligt, men kan også vejlede over Skype. Jeg vil helst læse hele dit speciale, gerne med særligt fokus på diskussionen. Jeg foretrækker at læse 10-15 sider af gangen. Tid til gennemlæsning indgår i det samlede antal vejledningstimer.

I forhold til et empirisk speciale, så skal du være indstillet på, at det typisk tager længere tid end et teoretisk speciale. Det kan også være en større udfordring på andre områder, for eksempel i forbindelse med at rekruttere deltagere. Hvis du vil skrive et empirisk speciale, så skal du på forhånd have en færdig idé til et projekt, samt evt. kontakt til mulige samarbejdspartnere. Du skal brænde for at lave forskning, hvis du vil lave denne type speciale. Jeg giver hjælp til metode, statistik osv., men dataindsamlingen er 100% dit eget ansvar.

Det kan være hårdt at skrive speciale. Min erfaring er, at regelmæssige vejledninger samt faste deadlines kan hjælpe mange igennem. Under alle omstændigheder, så vil det være dit ansvar at kontakte mig, hvis du ønsker vejledning ”udenfor kalenderen”. Det er vigtigt, at vi løbende taler om dine forventninger, og hvordan du har det med processen, så vi kan lave ændringer, hvis du er ved at køre træt.

Venlig hilsen, Søren Staugaard