Sanne Angel

Lektor

Sanne Angel
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Forskningsprofil

Min profil har basis i en solid baggrund i sygepleje praksis, ledelse, undervisning og forskning. Efter år i klinikken som sygeplejerske og leder, har jeg undervist i forhold til Sygeplejerskeuddannelsen, Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Kandidat i Sygeplejevidenskab/ Sygepleje, Kandidat i i Sundhedsvidenskab Fakultet og ph.d-uddannelse ved Health Aarhus Universitet.

Recovery under rehabilitering

Mit forskningsområde er recovery under rehabilitering fra patienters og pårørendes perspektiv. Spørgsmålet der rejses er, hvordan mennesker kommer videre med deres liv, når helbredsproblemer udfordrer deres normale eksistens. Sigtet er at udvikle klinisk relevant viden i relation til rehabilitering af patienter og borgere med udgangspunkt i deres og de pårørende perspektiv. Recovery fanges bedst af den danske vending ”at komme sig” og kan oversættes til den personoplevede helbredelsesproces. Det skal forstås som personens oplevelse af at komme videre med livet i form af et tilfredsstillende hverdagsliv. Her er det personens egen vurdering, der er afgørende. Det betyder, at forskningens hovedspørgsmål rettes imod, ”Hvad der skal til for, at et liv kan opleves som tilfredsstillende?”. Dette danner afsæt for spørgsmålet, ”Hvordan kan en borger bedste understøttes i processen efter ulykke og sygdom med henblik på at kunne genoptage et meningsfuldt hverdagsliv?” Hensigten er at afdække viden, der kan bidrage til at fremme og lindre denne proces.

I mit ph.d.studie fulgte jeg 12 rygmarvsskadede borgere to år efter deres ulykke. Afhandlingen ”Kampen for et liv, der er værd at leve: Processen mod et meningsfuldt liv efter en traumatisk rygmarvsskade” pegede på kompleksiteten i processen og dermed en række vigtige områder i patientens helbredelsesproces og oplevelse deraf: fænomener som mening, selv- og sygdomsforståelse, patientdeltagelse, sårbarhed, den professionelles betydning, pårørendes betydning, tab af sexliv, betydningen af arbejdslivet. Alle er fænomener med stor betydning for den oplevede kvalitet af hverdagslivet. Dette studie fortsætter med 5 og 10 års opfølgning.

Samtidig arbejder jeg videre med de afledte fænomener også i forhold til studier af borgere med lænderygsmerter hjertesygdom og apopleksi. Disse undersøgelser laves i samarbejde med forskere, der supplerer min kvalitative tilgang med en kvantitativ forskning. Dermed drages fordel af den blanding af metoder. For at resultaterne fra udforskning af patientperspektivet hurtigere kan få betydning i praksis end gennem publikationerne er feltet udvidet til at indbefatte interventions- samt aktionsforskning:

Borgere med rygmarvsskade

Her er bidraget hvad der kendetegner de rygmarvsskadede patienters og borgeres livssituation med henblik på at forstå hvad, der kan hjælpe. I samarbejde med: 

-  seniorforsker Bodil Bjørnshave Noe, lektor Merete Bjerrum.

-  ph.d.-studerende Randi Steensgaard med Lektor Raymond Kolbæk VIA, som med vejleder udarbejdes af ph.d.-projektet Towards a meaningful life after Spinal Cord Injury – rehabilitation based on patient participation, der inspireret af og med udgangspunkt i mit ph.d.-studier består af et interventionsstudie med arbejdstitlen: ”Mod et meningsfuldt hverdagsliv efter en rygmarvsskade – rehabilitering med afsæt i patientdeltagelse”.

Borgere med lænderygsmerter

Lænde-rygpatienter oplevelse af sundhedsfaglige interventioner afdækkes med henblik på at få forståelse af virkningselementer.

- i samarbejde med professor Niels Buus, lektor, fysioterapeut Thomas Maribo, psykolog Birgitte Gonge, læge Birgit Schiøtz-Christensen, læge, ph.d. Poul Frost & læge, ph.d. Lone Donbæk Jensen. 

Borgere med hjertesygdom

I relation til hjertepatienter med cirkulatorisk betinget funktionsnedsættelse supplerer jeg i forhold til et igangværende interventionsstudie med en interviewdel for gennem indsigt i patientoplevelsen at kunne forbedre professionelle intervention.

- i samarbejde med seniorforsker, lektor Sussie Laustsen & seniorforsker, lektor Annemette Krintel Petersen, klinisk professor Vibeke Hjortdal og ph.d.-studerende Marie Veje Knudsen. ph.d.-studerende. Studiet arbejdstitel er: ”Effekten af tværfaglig telemedicinsk hjerterehabilitering.”

Borgere, der er pårørende

Udforskning af de pårørendes situation og rolle er blevet en del af forskningsområdet. Det skyldes,

at den pårørende medspil og oplevelser er meget betydningsfulde, både i forhold til at hjælpe patienten, samt fordi den pårørende er i en særlig sårbar situation selv. De pårørendes situation og rolle udforskes videre

- i samarbejde med ph.d.-studerende Anne Højager Nielsen og professor Ingrid Egerod & professor Torben Bæk Hansen ”Dagbøger til kritisk syge patienter skrevet af pårørende: Betydning for patient og pårørende samt effekt i forhold til udvikling af symptomer på posttraumatisk stress”

Sårbarhed, patientens og sygeplejerskens

Sårbarheden træder tydeligt frem, når  rygmarven bliver skadet og her er dualiteten imellem at være sårbar og stærk eksemplarisk samt hvordan andre menneskers attitude virker ind. Det har ført til et flerårigt studie, som nu sker

- i samarbejde med professor Solfrid Vatne og lektor Bente Martinsen.

Sundhed- og sygepleje i primær sundhedstjeneste

Da sygepleje i fortsat højere grad udøves i den primære sundhedstjeneste søger jeg at yde et bidrag i form af deltagelse i et internationalt forskningsprojekt der skal vise effekten af en sygeplejeintervention på den psykosociale sundhed efter apopleksi

- i samarbejde med seniorforsker Lena Aadal, seniorforsker Else-Marie Donkjær Elmholdt, VEH og lektor, Thomas Maribo. Professor Marit Kirkevold i spidsen for den norske forskergruppe  med multicenterstudie ”Promoting psychosocial well-being following stroke”.

Projekternes gensidig relation

Projekternes bredde afspejler kompleksiteten af mødet imellem borgen med helbredsproblemer og den optimale sundhedsprofessionelle indsats. Således er den gennemgående kerne menneskelig eksistens og fremme heraf, når sygdom og ulykke rammer. Af projekterne opnås en synergi og optimering af bidrag til fremme af forskning samt forskningsbaseret sygepleje.

 

Vis alle (71) »

Vis alle (32) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 16777