Psykologisk Institut

Rikke Lambek

Lektor

Vejlederbrev

Formålet med dette vejlederbrev er dels at give dig en fornemmelse af, hvordan jeg arbejder som specialevejleder, dels at give dig mulighed for at sammenfatte dine tanker om specialet inden vores første møde.

Hvem er jeg og hvad er min rolle?

Jeg er lektor i klinisk psykologi på Psykologisk Institut og mit hovedforskningsområde er ADHD hos børn og unge (se min profil på Instituttets hjemmeside). Jeg vejleder primært specialer inden for det børnekliniske område. I forbindelse med specialevejledningen vil min primære rolle være at hjælpe dig med at skærpe dit arbejde med at etablere og udforske faglige problemstillinger, sammenhænge og argumenter samt med at kvalificere de valg, du skal træffe undervejs.

Hvad forventer jeg, inden vi mødes første gang?

Jeg forventer, at du har læst Studieordningsteksten om specialet (herunder læringsmålene), så du kender de formelle krav til din opgave, samt Instituttets beskrivelse af specialet på Studieportalen (se https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi/bachelorprojekt-og-speciale/speciale/). Jeg vil også anbefale, at du læser bogen Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser af Peter Stray Jørgensen & Lotte Rienecker, som er meget anvendelig i forbindelse med specialeskrivning. Endelig vil jeg bede dig om at gøre dig nogle indledningsvise overvejelser om dit speciale. Prøv derfor at sammenfatte dine tanker og planer i en kort tekst på 1-2 sider, der så vidt muligt indeholder følgende:

  • En foreløbig titel.
  • Et udkast til en problemformulering og fremgangsmåde (altså hvordan du har tænkt dig at løse ’problemet’), en kort beskrivelse af problemstillingens relevans (og hvem den er relevant for) samt din motivation for at skrive netop dette speciale.
  • En kort disposition, der beskriver gangen i dit speciale.
  • En foreløbig vurdering af den tilgængelige litteratur på området, dvs. du skal have gjort dig nogle indledende overvejelser om, hvorvidt der er tilstrækkelig litteratur på området til at belyse netop din problemstilling. Undersøg både teori og empiri – hvem kan du stå på skuldrene af?
  • Hvis du overvejer at skrive et empirisk speciale, dvs. inddrage data, vil jeg endvidere opfordre dig til kort at beskrive det pågældende projekt, tilgængeligheden af data, hvilke metoder, du har tænkt dig at anvende etc. I forbindelse med et empirisk speciale er der typisk en række formelle krav som skal opfyldes (se linket til Studieportalen ovenfor) og det er vigtigt, at du forholder dig til disse inden du påbegynder dataindsamling.

Jeg forventer ikke færdig tekst og er klar over, at dine overvejelser med stor sandsynlighed vil ændre sig, som specialet skrider fremad.

Hvad er vejledningens format og indhold?

Normen for antallet af vejledningstimer er fastlagt af Studienævnet. Der gives i første omgang 15 vejledningstimer (ved 2 studerende ganges med 1½). De 15 vejledningstimer inkluderer både min forberedelse, mailkorrespondance og selve vejledningen. 

Vær opmærksom på, at de 15 vejledningstimer knytter sig til det første eksamensforsøg, dvs. hvis du får 3 måneders forlængelse og påbegynder dit 2. prøveforsøg, gives der 2.5 vejledningstimer, og ved yderligere 3 måneders forlængelse og påbegyndt 3.prøveforsøg, gives der igen 2.5 vejledningstimer. Ikke anvendte vejledningstimer fra 1. forsøg kan således ikke overføres til et evt. 2. eller 3.forsøg.

Med hensyn til format så har jeg gode erfaringer med, at første møde er et fællesmøde for alle mine speciale studerende. Her vil I høre mere om vejledningsformatet og give hinanden sparring på jeres problemformuleringer. Efter første møde tilbyder jeg individuel vejledning.

Vi mødes løbende hen over specialeperioden og i ca. 1-2 timer ad gangen. Det er således ikke muligt at gemme vejledningstimer til sidst i forløbet. Hvis jeg af den ene eller anden grund bliver forhindret i at opfylde en aftale, giver jeg dig besked derom hurtigst muligt, ligesom jeg vil bede dig aflyse i god tid, hvis du bliver forhindret.

Det er min erfaring, at vejledningsprocessen fungerer bedst, hvis der ligger tekst til grund for vejledningen. Teksten kan have meget forskellig karakter alt efter, hvor du er i skriveprocessen (fra dine indledende løse overvejelser til relativ færdig tekst). Jeg vil gerne have tilsendt maksimum 5-7 sider per gang og mindst 3 hverdage før vejledningen - så jeg har tid til forberedelse.

Ud over de 5-7 sider vil jeg også opfordre dig til at sende mig et følgebrev på max. ½ side, i hvilket du udpeger: 1) hvad det er for en type tekst du har sendt mig (fx om det er løse ideer eller en del af indledningen), 2) hvor færdig teksten er (dvs. om der er tale om et råudkast eller næsten færdig tekst) og 3) hvad du især gerne vil have feedback på. Endvidere vil jeg gerne have, at du medsender den nyeste udgave af din problemformulering samt din disposition.

Jeg forbereder mig til vejledningen ved at læse dit udkast og følgebrevet. Jeg læser siderne som eksemplariske, dvs. ideen er, at kommentarerne også kan anvendes til din egen kritiske læsning af dine andre tekststykker. Jeg gennemlæser ikke hele specialet.

Selve vejledningen har mundtlig karakter og jeg vil opfordre dig til at tage noter undervejs. Det betyder således også, at der ikke vejledes via e-mail.

Dit ansvar:

Teksten, arbejdet, initiativet og ansvaret for specialet er dit. Du må spørge mig om hvad som helst i forbindelse med opgaven, men valgene er dine. Det er også dit ansvar, at de oplysninger, du bringer ind i teksten er korrekte og at der henvises til behørige kilder.

Min godkendelse af problemformuleringen og de tekststykker, du sender mig, er ikke en blåstempling af specialet. I sidste ende vil karakteren afhænge af censoratets bedømmelse.

Når du har sammenfattet dine indledningsvise tanker og planer, vil jeg bede dig sende dem til mig ca. 3 dage før vores første møde. Med udgangspunkt i dine specialetanker og vejlederbrevet vil vi ved mødet forsøge at skærpe dine tanker omkring din opgave og lægge en plan for resten af forløbet.

Til sidst skal jeg informere om at al e-mail korrespondance af sikkerhedsmæssige årsager skal foregå via din universitetsmail.  

Med venlig hilsen

Rikke Lambek

Kontor 334, bygning 1350

Telefonnr.: 871 65815

E-mail: rikkel@psy.au.dk

Træffetid efter aftale.