Psykologisk Institut

Riikka Pauliina Svane

Postdoc

Vejlederbrev (specialevejledning) ved Riikka Svane:

Jeg vejleder specialer i alle psykologfaglige emner, men jeg understreger at jeg ikke nødvendigvis er ekspert inden for det område vedkommende vil skriver speciale om. Det er den studerende, som skal blive ekspert inden for det område vedkommende skriver speciale om! Specialeskrivning skal derfor betragtes som en proces, hvor man har mulighed for at fordybe sig i et emne, som man finder interessant og som man tror vil gøre én mere kvalificeret til at møde ”den virkelige verden” som færdiguddannet psykolog. Derfor vil jeg stærkt anbefale at den studerende vælger et emne til sit speciale, som vedkommende finder spændende, relevant, og aktuelt.

Der er afsat 15 timers vejledning til den studerende. De 15 timer er fordelt på fysiske eller online-møder, timer brugt på at læse og kommentere diverse tekstafsnit, og den endelige bedømmelse af speciale. I praksis mødes vi ca. 5 gange á 1 times varighed, men der kan dog være et behov for at mødes for kortere tid men oftere i starten. Inden hvert møde bruger jeg ca. 2 timer på at læse og kommentere de tekststykker som den studerende har tilsendt inden mødet. Typisk læser jeg et tekstafsnit kun én gang, men jeg opfordrer til at den studerende får tilsendt problemformuleringen hver gang sammen med det nye stykke tekst.

Min vejledning går ud på at hjælpe den studerende med at opbygge og strukturere sin opgave mest hensigtsmæssigt. Jeg giver vejledning til selve opgaveskrivningsprocessen, hvorimod det er den studerende selv som har ansvar for søgning af relevant litteratur, begrænsning af problemformulering, og vurdering af faglig relevans. Jeg vil også vejlede den studerende i at tage ansvar for sin egen projektstyring. Derfor er det også vigtigt indledningsvis at blive klar over hvilke forventninger den studerende har for sig selv og til selve specialeskrivningsprocessen, samt hvilke forventninger den studerende har for mig som vejleder. Jeg vil understrege, at mens jeg inden for de ressourcemæssige rammer vil hjælpe alt, hvad jeg kan, mens vejledningen pågår, så er jeg, når specialet er indleveret, ikke længere den studerendes ”advokat”, men vil efter bedste evne forsøge at vurdere specialet så sagligt som muligt. I sidste ende er det censor, som har det sidste ord mht. bedømmelsen af specialet.

På det første møde skal vi sammen lave en forventningsafstemning for specialet, for skriveprocessen, og overfor hinanden. Der skal aftales mødestruktur- og frekvens, og der skal laves en plan for om den studerende ønsker faste deadlines eller mere løst struktur for møder (den studerende selv kontakter mig når vedkommende har brug for feedback). Vejledningen skal hurtigst muligt komme til at omhandle feedback på konkrete tekstudkast fra den studerendes side. Forud for vejledningstimen (ca. 1-2 dage) fremsender den studerende så et tekstafsnit, der typisk er på 5-20 sider. Jeg præciserer, at den studerende vil få mest ud af feedback, hvis manuskriptet så vidt muligt er sprogligt gennemarbejdet. Den studerende opfordres til at medsende en læsevejledning, såfremt han eller hun ønsker, at jeg skal være særligt opmærksom på specifikke dele eller elementer i manuskriptet. Forud for vores møder, sender jeg mine kommentarer til tekststykkerne, så den studerende har mulighed for at stille spørgsmål til mine kommentarer under selve mødet.

Jeg vil som udgangspunkt altid foretrække at mødes fysisk, men har også forståelse for, hvis man ikke ønsker det. Vi kan holde Zoom-møder i tilfælde af at den studerende skulle være forhindret i at mødes fysisk.

Jeg forventer implicit, at man giver besked, hvis man skulle blive forhindret. Den studerende gøres også klart, at han eller hun er velkommen til at ringe, maile eller henvende sig, hvis spørgsmål af betydning for processen skulle dukke op undervejs – men at de kan risikere, at jeg ikke lige kan svare, når de henvender sig. Jeg søger også på forhånd at melde ud, hvis jeg er bortrejst eller særligt optaget i bestemte tidsrum. Hvis ikke jeg hører fra en specialestuderende i længere tid, henvender jeg mig til pågældende via mail.

Specialeskrivning kan være en ensom proces, og derfor opfordrer jeg den studerende til at søge sparring hos andre som skriver speciale, f.eks. i form af at sidde i specialekontoret.