Per Hove Thomsen

Klinisk lærestolsprofessor

Curriculum Vitae

Uddannelse:

Cand.med., Aarhus Universitet, 1987

Speciallæge i børnepsykiatri pr. 01.03.1995

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri pr. 01.09.1996

Dr.med. fra Aarhus Universitet sept. 1996. (obsessiv-kompulsiv tilstand hos børn og unge. En klinisk forløbsundersøgelse). Forsvaret ved Aarhus Universitet 20. sept. 1996).

 

 

Seneste ansættelser:

Overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital pr. 01.10.1997.

Professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet samt specialeansvarlig overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov pr. 01.05.98.

Forskningsleder ved Forskningscentret på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov.

Ansat i gæsteprofessorat ved Bergen Universitet, Norge, pr. 01.01. 2000.

Ansat i gæsteprofessorat ved Københavns Universitet pr. 01.04. 2005.

 

 

Øvrige videnskabelige kvalifikationer:

Videnskabelig produktion:

97 i alt, heraf 66 internationale, originale publikationer samt 31 danske, originale publikationer i peer-reviewed tidskrifter, heraf 58 som første- eller eneforfatter. Endvidere 61 publikationer som bøger, bogkapitler eller dobbeltpublikationer.

 

Hoved- og bivejleder på flere ph.d.-projekter. Bedømmer og opponent på flere disputatser og ph.d.-afhandlinger, både i Danmark og i udlandet. Bedømmer ved besættelse af flere professorater og lektorater i Danmark og de øvrige nordiske lande.

 

Er desuden selv involveret i samt supervisor på forskningsprojekter vedrørende OCD, ADHD og angsttilstande med udgangspunkt i klinikken.

 

Medlem af styregruppen for Nordic Research in Child Psychiatry.

Medlem af Aarhus Universitets disputats- og forskeruddannelsesudvalg.

 

Andet internationalt forskningssamarbejde:

European Research Group on Childhood OCD. Projekter vedr. forløb og behandling af OCD. Deltagelse af Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Frankrig, medlem af  styregruppen.

Child Study Center, professor James Leckman, Yale University, New Haven, Connecticut, USA.

 

Faglige hverv

1990‑1991:   Medlem af lokal‑SU, Viborg Sygehus, pædiatrisk afdeling.

1991-1992:   Tillidsrepræsentant for yngre læger, Psykiatrisk Børnehospital, Risskov.

1994-1995:   Tillidsrepræsentant for yngre læger, Børne- og Ung­domspsykiatrisk Hospital, Risskov.

1991-1992:   Medlem af lokalt SU, Psykiatrisk Børnehospital, Ris­skov.

1994-1995:   Medlem af lokalt SU, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov.

2005-:           Specialerådsformand for børne- og ungdomspsykiatrien, Region Midt.

2006-2008: Formand for udvalget vedrørende et dansk referenceprogram for behandling af ADHD, nedsat af Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark.

 

Medlem af følgende lokale udvalg:

1992:              Udvalg nedsat af yngre læger i forbindelse med op­rettelse af klinisk forsk­ningsinstitut på Psykiatrisk Hospital, Risskov.

1992+1994:  Medlem af Forskningsudvalget, Børne- og Ungdomsp­sykiatrisk Hospital.

1992+1994:  Medlem af Biblioteksudvalget, Børne- og Ungdomsp­sykiatrisk Hospital.

1995-:            Medlem af Kursusudvalget, Børne- og Ungdomspsyki­atrisk Hospital.

1995-:            Medlem af Centerrådet for Center for Klinisk Psyki­atrisk Forskning ved Psyki­atrisk Hospital i Risskov (sekretærfunktion).

 

Medlem af følgende nationale og internationale udvalg:

2001-2002:  Deltaget i Sundhedsstyrelsens udvalg vedr.: Faglige retningslinier for

+ 2007:          ordina­tion af psykofarmaka, herunder specielt til børn og unge.

2002-2003:  Deltaget i Sundhedsstyrelsens udvalgsarbejde vedr.: Den fremtidige tilrettelæg­gelse af den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed nedsat af Sundheds­styrelsen.

2002-:           Medlem af Retslægerådet.

2004-:           Medlem af The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products. Evaluation of Medicines for Human Use. (Deltager som ekspert for Lægemid­delstyrelsen.)

2004-:           Faculty Member af Anxiety Disorders - Section Evaluation Board.

2006-:           Formand for specialerådet for børne- og ungdomspsykiatrien i Århus Amt

2007-:          Medlem af World Federation of Societies of Biological Psychiatry's Task Force on Child Psychiatry