Psykologisk Institut

Osman Skjold Kingo

Lektor

Vejlederbrev for Osman Skjold Kingo.

 

Formålet med dette vejlederbrev er at fortælle dig lidt om, hvordan jeg som regel arbejder med specialevejledning, og at sætte dit arbejde med at udforme et grundlag, som du kan arbejde videre med dit speciale ud fra igang.

 

Min rolle og de typer af speciale jeg vejleder.

Jeg vejleder både specialer, der ligger inden for mit eget forskningsområde (se min profil på Instituttets hjemmeside) og specialer, der ligger uden for. Min rolle i specialeprocessen vil indledningsvist være, at støtte dig i at blive skarpere på, hvad du gerne vil med specialet, og at identificere den problemformulering, som du ønsker at besvare i specialet. Jeg vil også understøtte din udforskning og diskussion af de faglige problemstillinger du støder på undervejs, samt hjælpe dig med at kvalificere de valg du træffer.

 

Til første møde

Jeg forventer som udgangspunkt, at du har læst Studieordningsteksten om specialet, så du kender de formelle krav til din opgave.

 

Inden vi mødes første gang, vil jeg også bede dig om, at gøre dig nogle overvejelser om dit speciale. Beskriv derfor dine tanker og planer angående specialet i en kort tekst på 1-2 sider og send dem til mig senest 1 døgn før vores møde.

 

Anbefalinger til indhold i 1. udkast:

 

 1. En (foreløbig) arbejdstitel for specialet.

 2. En overordnet problemstilling/problemfelt og en meget kort beskrivelse af problemstillingens faglige relevans, herunder din motivation for at skrive netop dette speciale.

 3. Et forslag til en problemformulering (det faglige spørgsmål du ønsker at besvare i specialet, og som er direkte afledt af den faglige problemstilling du har beskrevet ovenfor)

 4. Et par forskningsspørgsmål eller hypoteser. Hypoteserne skal være ”testbare”, dvs. du skal have en forventning om, at det er muligt at be- eller afkræfte de pågældende hypoteser på baggrund af en litteraturgennemgang (af teori og/eller empiri) eller evt. egne eller andres data, hvis det drejer sig om et empirisk speciale.

 5. En kort disposition, der beskriver de temaer du regner med at komme omkring i dit speciale, samt den rækkefølge de forventes at blive behandlet i.

 6. En foreløbig vurdering af den tilgængelige litteratur på området, dvs. du skal have gjort dig nogle indledendeovervejelser om, hvorvidt der er tilstrækkelig litteratur på området til at belyse netop din problemstilling.

 7. Hvis du overvejer at skrive et empirisk speciale, dvs. inddrage egne eller andres data, skal du kort at beskrive det pågældende projekt, tilgængeligheden af data, hvilke

  metoder, du har tænkt dig at anvende etc. (herunder dine kompetencer i forbindelse med videnskabelig behandling af data, f.eks. statistisk erfaring eller erfaring med kvalitative metoder)

   

  Jeg forventer ikke færdig tekst og er opmærksom på, at dine overvejelser med stor sandsynlighed vil ændre sig, som specialet skrider fremad. Denne åbenhed for ændringer tænker jeg er nødvendig for en optimal proces i forbindelse med udarbejdelse af specialet.

   

Fremgangsmåde for vejledningen

Det er min erfaring, at vejledningsprocessen fungerer bedst, hvis der ligger en tekst til grund for hvert møde. Teksten kan have meget forskellig karakter alt efter, hvor du er i skriveprocessen (fra dine indledende løse overvejelser til relativ færdig tekst). Efter den første vejledning, vil jeg gerne have tilsendt ca. 5-10 sider per gang og mindst 1 døgn før hver vejledning, så jeg har tid til forberedelse.

 

Jeg vil også bede dig om at sende mig et følgebrev på max. ½ side, hvor du beskriver hvad det er for en type tekst du har sendt mig (fx om det er løse ideer eller en del af indledningen), hvor færdig teksten er (dvs. om der er tale om et råudkast eller næsten færdig tekst) og hvad du især gerne vil have feedback på. Jeg forbereder mig til vejledningen ved at læse dette materiale. Den type af feedback jeg giver kan man kalde ”eksemplarisk”. Det vil sige at feedbacken er et eksempel på, hvordan jeg opfordrer dig til at håndtere hele din tekst, altså både det jeg har læst til den pågældende vejledning, og den del af dit speciale jeg ikke kommer til at læse, før specialet er afleveret i sin helhed. Ideen er altså, at kommentarerne også kan anvendes til din egen kritiske læsning af dine andre tekststykker. Jeg gennemlæser ikke hele specialet, og da jeg også skal være med til at bedømme specialet i sidste ende, læser jeg kun specifikke dele igennem én gang. Selve vejledningen har mundtlig karakter, og jeg vil opfordre dig til at tage noter undervejs.

 

Hvor mange timersvejledning kanjegtilbyde?

Normen for antallet af vejledningstimer er fastlagt af Studienævnet. Der gives i første omgang 15 vejledningstimer (ved 2 studerende ganges med 1½). De 15 vejledningstimer inkluderer både min forberedelse og selve vejledningen.

 

Jeg vil anbefale, at vi mødes 7-8 gange i løbet af specialeperioden i ca. én time ad gangen. Hvis jeg af den ene eller anden grund bliver forhindret i at opfylde en aftale, giver jeg dig besked derom hurtigst muligt, og forventer det samme af dig. Jeg vil i den forbindelse gerne understrege, at jeg mener vi bør mødes som aftalt, også hvis du ikke har fået skrevet så meget som planlagt. Aflysninger vil derfor oftest ske på grund af sygdom eller lignende.

 

Dit ansvar:

Teksten, arbejdet, initiativet og ansvaret for specialet er dit. Du må naturligvis spørge mig om hvad som helst i forbindelse med opgaven, men de valg der træffes undervejs er dine. Det er også dit ansvar, at de oplysninger, du bringer ind i teksten er korrekte og at der henvises til korrekte kilder, samt at du tilegner dig relevant og tilstrækkelig litteratur.

 

Min godkendelse af problemformuleringen og de tekststykker, du sender mig, er ikke tænkt som en blåstempling af specialet, og i sidste ende vil karakteren afhænge af censoratets bedømmelse.

 

Med udgangspunkt i din forberedelse inden første møde, dine tanker om specialet og vejlederbrevet kan vi sammen lægge en plan for det videre vejledningsforløb.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Osman Skjold Kingo

Lokale 426, bygning 1350.

osman@psy.au.dk. Tlf. 87165862

Træffetid: Efter aftale