DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niels Rosendal Jensen

Lektor

Pædagogisk-historisk tematik: Studier i socialpædagogisk teori- og socialhistorie er gennemført og indgået i ”Grundbog i socialpædagogik” (2006) og artikler. De nævnte studier fortsætter. Hertil skal føjes en særlig optagethed af forholdet mellem betalt og ikke-betalt socialt arbejde.

Ungeforskning – især unge med særlige behov. For Landsforeningen Ligeværd er gennemført en forskningsbaseret udredning af, hvad der virker i en helhedsorienteret indsats (1999-2005), fulgt op af en undersøgelse af Netværket DHIs arbejde omkring STU og EGU (2008-2011) og af en fokusering på de individuelle uddannelsesplaner i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (HUG-projektet 2008-2011). Endvidere for Danske Regioner en undersøgelse af unge indsattes muligheder for at gennemføre folkeskolens afgangsprøve (”Fra udsat til motiveret” 2009-2010). Aktuelt gennemføres en didaktisk analyse af læringspraksis på Steiner-skolerne i Danmark.

Sideløbende hermed har forskning i socialpædagogik været prioriteret med særligt henblik på pædagogisk handlekompetence. Et gennemgående tema har været, hvordan professionelle omsætter ny forskningsbaseret viden – for Roskilde Kommune (2005) og for Velfærdsministeriet (HPA-projektet 2005-2009). P.t. er denne forskningsinteresse også udvidet til at omfatte børneliv i udsatte boligområder på baggrund af midler bevilget af FOA og BUPL. Sideløbende er jeg konsulent på VIAUC-projektet ”Børns perspektiv på inklusion i danske kommuner” (2012-2014)

Desuden deltager jeg i udviklingen af SLs vidensbank om udviklingshæmmede (2011-12)

Set i et europæisk perspektiv er FP7-projektet ”Making  Capabilities Work” (WorkAble 2009-2012) udtryk for en nyere forskningsinteresse, der handler om at kunne sammenligne ungdomsvilkår i Europa. Et Leonardo da Vinci-projekt om   realkompetencevurdering peger i samme retning. Betydningen heraf forstærkes, når Bologna-processen inddrages. Samlet har det resulteret i tre større engelske publikationer i grænselandet mellem socialpædagogik og europæisk samarbejde.

Undervisning:

Undervisning på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi siden 2001 samt på master i socialpædagogik og MALLL