Aarhus Universitets segl

Morten Brænder

Lektor, Centerleder

Morten Brænder
Se relationer på Aarhus Universitet

Vejledning:

Jeg vejleder (har vejledt) i specialer inden for følgende emner:

- Sociologi generelt, militærsociologi i særdeleshed (soldatermotivation, soldaters professionelle identitet).

- Identiteter og kulturer i den offentlige forvaltning

- Identiteter og kulturer i den tredje sektor (frivilligt og kirkeligt socialt arbejde)

- Politisk retorik i traditionelle medier og på sociale medier

- Motivation generelt og motivation i ekstremsituationer i særdeleshed 

Metodisk kan jeg vejlede inden for følgende genrer:

Grundlæggende kvantitativ dataindsamling og -analyse. De fleste genrer inden for kvalitativ dataindsamling (interviews, fokusgrupper, observationsstudier, brug af eksisterende tekstligt og ikke-tekstligt materiale). De fleste genrer inden for kvalitativ dataanalyse, herunder forstående (interpretive) tilgange.

 

Forskningsprojekter:

 

2016-2019: "Ny uddannelse - nye værdier" en undersøgelse af de nye officersuddannelser. Samarbejde mellem Institut for Statskundskab, (AU), og Institut for Ledelse og Organisation, (Forsvarsakademiet).

Med det seneste forsvarsforliget, vedtaget i 2012, gennemførtes en radikal ændring af officersuddannelserne. I samarbejde med Institut for Ledelse og Organisation fra Forsvarsakademiet undersøger jeg, hvilken betydning denne reform har for officererne og hvordan de nye kadetters værdier udvikler sig.

 

 

2010-2013: Postdoc. samfinansieret af FSE og Institut for Statskundskab, Århus Universitet

Tjener for to herrer?
En sammenligning af soldaters, nødhjælparbejderes og privatansatte militærfolks motivation
Studier i soldaters motivation har vist, at oplevelsen af fare i kamp ændrer individets opfattelse af formålet med hans tjeneste. Nok lader soldaten sig hverve for nationen, men han kæmper og dør  for sine kammerater. Dette forskningsprojekt har til hensigt at undersøge hvorvidt lignende processer også gør sig gældende blandt andre grupper, der gør tjeneste i krigsområder. Jeg vil således sammenligne soldaters, nødhjælparbejderes og privatansatte militærfolks motivationer, og belyse hvorledes de påvirkes af deres udsendelse.

Krigen i Afghanistan har vakt fornyet debat om den sammenblanding af stat, marked og civilsamfund, der finder sted, når soldater udfører nødhjælpsarbejde og når en stadigt større andel af traditionelt militære opgaver varetages private firmaer. Blandt såvel politikere som forskere har fokus primært været på de strukturelle konsekvenser heraf. Ved at belyse disse gruppers motivation har Dette forskningsprojekt i stedet til hensigt at sammenligne de individuelle forudsætninger herfor.

Projektet er designet som en undersøgelse over tid, der ved hjælp af kvantitative surveys og kvalitative interviews vil teste betydningen af sektortilhørsforhold og effekten af udsendelsen til et krigsområde for den enkeltes motivation.

Ph.d.-afhandling: (forsvaret på Institut for Statskundskab, november 2009)

Den højeste pris
Civil og militærreligion i soldaterblogs fra Irak
I mit Ph.d. projekt undersøgte jeg amerikanske soldaters motivation for at deltage i krigen i Irak.

Studiet af civilreligion, af den religiøse dyrkelse af den statslige eller nationale enhed, har hovedsagligt fokuseret på, hvorledes krige legitimeres på det politiske eliteniveau ved hjælp af religionslignende figurer og handlinger. Mit projekt søger at rette fokus mod hvorledes en sådan legitimering finder sted blandt dem, der faktisk sætter livet på spil. Mit primære datamateriale, som jeg analyserer ved hjælp af diskurs- eller tekstanalyse, er ’milblogs’, internetdagbøger skrevet af soldater i aktiv tjeneste. Projektets grundlæggende hypotese er, at brugen af civil- eller nationalreligiøse narrativer er udbredt og spiller en betydelig rolle i den enkelte soldats legitimering af vedkommendes deltagelse i krigen uanset rang, korps, køn, politisk grundholdning eller udstationeringstidspunkt. 

 

 

Forskningsområder

  • Den professionelle relation mellem forsker og journalist

    Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerDeltagelse i eller organisering af konference

  • ECREA

    Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerDeltagelse i eller organisering af workshop, seminar eller kursus

  • ECREA

    Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerDeltagelse i eller organisering af workshop, seminar eller kursus

Vis alle (39) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 1090810