Psykologisk Institut

Mikael Thastum

Phd, Professor

VEJLEDERBREV

Kære specialestuderende.

Se nedenstående brev omkring specialevejledning med information om specialeskrivningsprocessen og min måde at vejlede på.

Med venlig hilsen

Mikael Thastum

Generelt om vejledningen

Formalia: Du er selv ansvarlig for at have styr på alle formalia omkring specialeprocessen. Du kan finde dem på nedenstående link: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi/bachelorprojekt-og-speciale/speciale/

Her kan du også finde specialekontrakten.

Antal vejledningstimer: ifølge studieordningen gives der 15 vejledningstimer til et speciale. Dette er inklusiv vejlederens forberedelsestid op til vejledningsmøderne. Det er min erfaring at der går ca. 2 vejledningstimer pr. vejledningsgang inkl. forberedelse, hvilket giver ca. 6 vejledningsgange i løbet af specialeprocessen.

Aftaler: Ved vores første møde snakker vi om, hvordan vejledningsprocessen skal foregå. Nogle studerende vil foretrække, at vi på forhånd aftaler, hvornår vejledningsmøderne skal afholdes, men andre foretrækker selv at henvende sig, når de er klar til vejledning. Det er op til dig, hvad du foretrækker.

Eksaminator og censor: Som vejleder er jeg også eksaminator. Vejleder kan foreslå en censor, men det er censorformanden der udpeger censor.       

Hvordan forbereder du dig til en vejledning?

Til den første vejledningsgang vil jeg gerne have, at du forbereder et skriftligt oplæg (maks. 2 sider), som indeholder overvejelser om det følgende:

a)     Emne og udkast til problemformulering

b)     Specialets disposition: Hvordan kunne du tænke dig at bygge specialet op?

c)     Oversigt over, den litteratur du allerede har læst, samt en plan for den videre litteratursøgning, mulige søgetermer o.s.v.

Til de følgende vejledninger:

Jeg vil gerne have noget skriftligt inden hvert vejledningsmøde. Kun hvis du er gået i stå, er en samtale uden et skriftligt oplæg en god idé.

Der er ikke tekst, jeg ikke vil læse, men jeg foretrækker derfor tekst, der er nogenlunde læserorienteret. Teksten behøver ikke nødvendigvist at være helt færdig.

Du vælger, hvad jeg skal læse. Jeg læser maks. 7 sider pr. gang. Jeg læser normalt ikke hele specialet igennem, og normalt heller ikke samme uddrag flere gange i ændrede versioner.

Skriv i en følgetekst, hvad du især vil drøfte med mig.  Det er vigtigt, at du har overvejet, hvad du især vil have respons på, for at gøre min respons så fokuseret og konstruktivt som muligt.

Mail teksten og følgeteksten til mig mindst to hverdage før vejledningsmødet.

Teksten, arbejdet, initiativet og ansvaret for produktet er dit. Du kan spørge mig om hvad som helst i forbindelse med specialet, men valgene må du selv foretage. Du er med andre ord den dynamiske kraft i samspillet mellem os. Det er dit ansvar at de oplysninger, du bringer i din tekst, er korrekte, og at der henvises behørigt til kilder.

Hvordan forbereder jeg mig til en vejledning?

Jeg forbereder mig til vejledningen ved at læse det fremsendte, samt din følgetekst, og evt. ved at finde litteraturreferencer frem. Men jeg har ikke tid til at læse al den litteratur, du skriver på baggrund af.

Du kan forvente, at jeg har læst og forholdt mig til de tekster, du sender. Hvis jeg bliver forhindret i at opfylde vores aftaler, vil jeg meddele dig det hurtigst muligt. Hvis du henvender dig pr. mail og jeg ikke har tid til at give et fyldig svar med det samme, skriver jeg tilbage, hvornår du kan forvente, at jeg responderer på din mail.

Hvis du ikke har mulighed for at personligt fremmøde til vejledningen?

Hvis du ikke har mulighed for at møde personligt frem til vejledningerne hver gang (eksempelvis fordi du ikke er bosat Danmark), kan meget af vejledningen godt foregå via for eksempel Skype.

Mine særlige interesseområder

Mine interesseområder ligger indenfor klinisk børnepsykologi – især angst og depression - børnesundhedspykologi, samt empiriske projekter. Men jeg tilbyder dog vejledning indenfor de fleste kliniske områder. Medmindre opgaven falder meget præcist indenfor mine særlige vidensområder, forudsætter jeg at du er/bliver eksperten på dit specifikke emne, dvs. at jeg primært vejleder på et overordnet plan, hvor jeg f.eks. forholder mig til problemformulering, redegørelse den overordnede struktur, vægtningen af stoffet og argumentationen.

Gode ressourcer til opgaveskrivningen

Studiemetroen er universitetets studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer: http://studiemetro.au.dk/ 

Preben Bertelsen har udarbejdet ”Bac-UP”: En lille bog omkring bac-og kandidatafhandlinger: http://psy.au.dk/fileadmin/Psykologi/Forskning/Preben_Bertelsen/bacup_11_08.pdf

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2017). Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (5. udgave). Frederiksberg: Samfundslitteratur

Hjælp til at holde styr på litteratur, samt lave litteraturlisten. Jeg kan stærkt anbefale at bruge et referenceværktøj, det vil i sidste ende spare dig for meget tid: https://library.au.dk/faciliteter/referencevaerktoejer/